Thursday, August 19, 2010

Filled Under:

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုေဆာင္းပါး

မင္းလြင္ဦး(အပတ္စဥ္ေသာၾကာေန႕႔တိုင္းအာရ္အက္ေအမွထုတ္လႊင့္ေနသည့္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုေဆာင္း
ပါးအမွတ္ ၃။)

၂၀၁၀မွာေရြးေကာက္ပြဲကိုမျဖစ္မေနက်င္းပမယ္လို႕လက္ရွိစစ္အစိုးရကေျပာၾကားခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း
ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊နည္းဥပေဒတို႕က
ိုျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြကိုဖတ္ရႈေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါအစဥ္အလာရွိတဲ့ႏိုင္ငံေရးသ
မားေတြလူအမ်ားေထာက္ခံမႈေတြရေနတဲ့သူေတြမပါ၀င္မပတ္သက္ႏိုင္ေအာင္ဘက္ေပါင္းစံုကကန္႕သတ္
ခ်က္ေတြကိုထည့္သြင္းေရးဆြဲ ထားတာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္မရွိတဲ့သူေတြကိုျပဌာန္းတဲ့အခါေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူ၊ႏိုင္ငံေတာ္
၀န္ထမ္းျဖစ္တဲ့ သူစတာေတြကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူဆိုတဲ့အခ်က္ကိုထည့္
သြင္းျခင္းအားျဖင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့တိုင္းရင္းသားေခါင္း
ေဆာင္ေတြ၊ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ဒီမိုကေရစီအေရးေဆာင္ရြက္ရင္းျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့
သူေတြ၊လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႕ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူေတြေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႕အသာထား
သာမန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္အျဖစ္ေတာင္ပါ၀င္လို႕မရေအာင္ကန္႕သတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။

နအဖကအခါအားေလ်ာ္စြာသတ္မွတ္ေၾကညာတဲ့ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈဆိုင္ရာျပစ္မႈ၊အက်င့္စာရိတၱဆိုင္ရာ
ျပစ္မႈမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္လို႕အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းခံရတဲ့သူေတြအေနနဲ႕ေနာင္ျပဳလုပ္မဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားမွာ၀င္ေရာက္အေရြးခံပိုင္ခြင့္မရွိေစရလို႕႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒအမွတ္၁၀/၉၁မွာျပဌာန္းထားတာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ဥပေဒတရပ္ျပဌာန္းမယ္ဆိုရင္အမ်ား
ျပည္သူနားလည္လြယ္တဲ့စကားနဲ႕ေရးသားရမယ္၊ျပတ္သားရွင္းလင္းတိက်ရမယ္ဆိုတဲ့စံေတြနဲ႕ တိုင္းတာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ဒီဥပေဒဟာဖီလာဆန္႕က်င္တဲ့သေဘာသက္ေရာက္ေနတာအမွန္ပါပဲ။

ဥပေဒအမွတ္၁၀/၉၁အျဖစ္ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ၈၀(ကအျဖစ္
ထပ္မံျဖည့္စြက္ရာမွာႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ေသဒဏ္သို႔မဟုတ္တစ္သက္
တစ္ကြၽန္းဒဏ္ထိုက္ေသာျပစ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ျပစ္မႈထင္႐ွားစီရင္ျခင္းခံရင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္
ဆက္လက္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္မ႐ွိေၾကာင္း၊ေကာ္မ႐ွင္ကေၾကညာခံရသူဟာေနာင္မွာျပဳလုပ္မဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
ေတြမွာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မ႐ွိေစရလို႕သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္တယ္။

ဒီထပ္မံျဖည့္စြက္ခ်က္မွာႏိုင္ငံေတာ္အားေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၏ေဘးအႏၱရာယ္မွကာကြယ္သည့္
ဥပေဒအရအေရးယူျခင္းခံရသူဆိုတာမပါတဲ့အတြက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီ
လြတ္လာရင္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏိုင္မယ္လို႕အၾကမ္းဖ်င္းေျပာလို႕ရပါတယ္။ဒါေပမဲ့ဒီေနရာမွာနအဖကအခါ
အားေလ်ာ္စြာသတ္မွတ္ေၾကညာတဲ့ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈဆိုင္ရာျပစ္မႈလို႕ဆိုထားတဲ့အတြက္လိုအပ္ရင္လိုအပ္
သလိုထပ္မံျဖည့္စြက္ႏိုင္တဲ့သေဘာရည္ရြယ္ျပီးတမင္ထည့္ေရးထားတာျဖစ္တယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲက၁၉၉၀ေမလ၂၇ရက္ေန႕မွာက်င္းပျပီးစီးခဲ့တာျဖစ္ျပီးအမိန္႕အမွတ္၄/၉၁နဲ႕ ဥပေဒအမွတ္
၁၀/၉၁ ကို၁၉၉၁ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ၁၀ရက္ေန႕မွာထုတ္ျပန္ျပဌာန္းတာျဖစ္တယ္။ေရြးေကာက္ပြဲျပီးမွထပ္မံ ထုတ္ျပန္ျဖည့္စြက္ျပဌာန္းတဲ့ဥပေဒျဖစ္ေပမဲ့လည္းဒီျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒဟာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒျပဌာန္းတဲ့၁၉၈၉ခုႏွစ္၊ေမလ၃၁ရက္ေန႔မွစ၍အာဏာတည္သည္ဟုမွတ္ယူရမည္လို႕ေဖၚျပခဲ့တဲ့ အတြက္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာသက္ေရာက္ေစတဲ့ဥပေဒတရပ္လဲျဖစ္ေနပါတယ္။

တည္ဆဲစကားရပ္မ်ားအနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေရးဥပေဒပုဒ္မ၃-ငမွာဥပေဒတရပ္ရပ္ဟာေနာက္ေၾကာင္း
ျပန္၍ အာဏာသက္ေရာက္မႈရွိေစရမယ္လို႕အတိအလင္းျပဌာန္းထားတာမရွိရင္ယင္းဥပေဒဟာေနာက္
ေၾကာင္းျပန္ျပီးအာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိေစရလို႕ရွင္းလင္းစြာျပဌာန္းထားပါတယ္။ဒါေပမဲ့စစ္အစိုးရက
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး၊ဒီလိုဥပေဒနဲ႕မညီပဲျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပဌာန္းတဲ့ဥပေဒနဲ႕ညိစြန္းလို႕
၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရတဲ့အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ
္ကိုယ္စားလွယ္၇၆ဦးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံခဲ့ရျပီးေနာင္ေရြးေကာက္ပြြဲမ်ားမွာ
၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံျခင္းမျပဳရလို႕တားျမစ္ခံခဲ့ရတယ္။ေရြးေကာက္ပြဲျပီးမွစစ္ေထာက္လွမ္းေရးကဖမ္း၊
ေျခခ်ဳပ္နဲ႕ခံ၀န္အက္ဥပေဒနဲ႕အေရးယူခံရျပီးအက်င့္စာရိတၱပ်က္ယြင္းတဲ့အမႈထဲမွာပါ၀င္သူဆိုျပီးကိုယ္စား
လွယ္အျဖစ္ကပယ္ဖ်က္ခံခဲ့ရတာေတြက၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ပ်က္ျပယ္ေအာင္လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္
ေနတဲ့စစ္အစိုးရကနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ညစ္ပတ္ျပီးလုပ္ခဲ့တာေတြကိုသက္ေသျပေနတာပါ။

အခုလဲအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုအဖြဲ႕၀င္ေတြကို ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးဆိုင္ရာျပစ္မႈေတြနဲ႕ညိစြန္းတယ္
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္လိုရင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိုအသနားခံစာတင္ပါလို႕ေျပာတာဟာရိုးသားတဲ့လုပ္ရပ္
မဟုတ္ပါဘူး။တင္သြင္းလာတဲ့အသနားခံစာကိုအထက္ကိုတင္ျပေပးပါမယ္လို႕ဆိုကတည္းက ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ဘာမွမရွိဘူးဆိုတာရွင္းေနပါျပီ။အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီကအျခားႏိုင္ငံေရးပါတဲ့
ေတြနဲ႕မတူတာရွိပါတယ္အဲဒါကေတာ့အဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ဟာ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲတံုးကဒီမိုကေရစီေဖၚေဆာင္ႏိုင္
္ဖို႕ျပည္သူေတြကေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ေနတာပါ။

ျပည္သူလူထုေတြေထာက္ခံမႈကိုအထိုက္အေလ်ာက္ရထားတဲ့ပါတီျဖစ္တဲ့အတြက္စစ္အစိုးရအတြက္အႏၱ
ရာယ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ရမဲ႕ပါတီျဖစ္လာတယ္လို႕ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လဲႏိုင္ငံေရးဦးက်ိဳးသြားေအာင္
လက္ဦးမႈရယူလိုက္တာျဖစ္တယ္။အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုအဖြဲ႕၀င္ေတြအေနနဲ႕ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္
ပြဲ၀င္ဖို႕ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေစာင့္ထိန္းလိုက္နာပါမယ္လို႕၀န္ခံကတိျပဳထားျပီးျဖစ္တယ္။ခုတခါ
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္ဆိုရင္အမိန္႕အမွတ္ ၄/၉၁မွာပါတဲ့ျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႕ညိစြန္းေနလို႕အသနားခံစာတင္
ဖို႕ေျပာလာျပန္တယ္။၁၉၈၉ခုႏွစ္ကျပဌာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒအမွတ္၁၄ကို၂၀၁၀မွာျပဌာန္းတဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြး
ေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ၉၁(က)မွာရုပ္သိမ္းျပီးသားျဖစ္တယ္လို႕ေဖၚျပထားပါတယ္။

အဲဒီလိုရုပ္သိမ္းျပီးသားျဖစ္ရင္၁၀/၉၁ အရျပင္ဆင္ထားတဲ့ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြလဲတျပိဳင္တည္းရုပ္သိမ္းျပီးသား
ျဖစ္တဲ့အတြက္ အသနားခံစာတင္ဖို႕မလိုဘူးလို႕ေျပာရမွာျဖစ္တယ္။ဒါေပမဲ့စစ္အစိုးရကအသနားခံစာတင္တဲ့
အခါ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ရလဒ္ကိုစြန္႕လႊတ္ျပီး၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္ေရာက္လိုတဲ့အတြက္ခြင့္ျပဳပါမည့္
အေၾကာင္း ကိုထည့္ေရးပါလိုခုမေျပာရင္လဲေနာင္ေျပာလာအံုးမွာပါ။အင္န္ဒီအက္ဖ္ကိုတဆင့္ျပီးတဆင့္ႏိုင္ငံ
ေရးသိကၡာက်ေအာင္လုပ္အံုးမွာပါ။

ဥပေဒအမွတ္၁၀/၉၁နဲ႕အမိန္႕ အမွတ္၄/၉၁ပါျပဌာန္းခ်က္ေတြကို၂၀၁၀ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ စတင္ျပဌာန္းစဥ္ကတဲကဘာလို႕ထည့္သြင္းမေရးခဲ့တာလဲဆိုတာကလဲလြန္စြာမွပင္စဥ္းစားစရာပင္ျဖစ္ေၾကာင္း
တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

( အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွေရွ႕ေနမင္းလြင္ဦး အာအက္ဖ္ေအအတြက္ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္)

0 comments:

Post a Comment