Friday, March 11, 2011

Filled Under:

အထူးရံပံုေငြ နဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးက႑

ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္လိုအပ္တယ္လို႕ေဖၚျပျပီး အကန္႕ အသတ္မရွိသံးုႏိုင္တဲ့ အထူးရံပံုေငြ ဥပေဒအမွတ္ ၁၀/၂၀၁၁ ကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕ ေန႕စြဲနဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးၾကီးသန္းေရႊက လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို အတည္ျပဳျပဌာန္းျပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြျပဳလုပ္ ျပီးစီး လို႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို က်င္းပေနပါျပီ။ နအဖ အေနနဲ႕လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္အရ ေဖၚေဆာင္ရမဲ့အခ်က္ေတြထဲက ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚေနတာ ျဖစ္တယ္။ ၂၀၀ဂ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာတဲ့အစိုးရတရပ္ကသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂါတ္အတြက္လိုအပ္တဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြ၊ ဥပေဒျပဳမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားအရ အာဏာဟာျပည္သူေတြထံကဆင္းသက္ ရမွာ ျဖစ္တယ္။

ျပည္သူေတြကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒျပဳ အာဏာကို က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိတာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန တဲ့ အေျခ အေနေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ ျပည္သူ႕ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊေရးဆြဲျပဌာန္းတဲ့ ဥပေဒကို တရား၀င္ေအာင္္ အေကာင္အထည္ေဖၚေပးေနရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနတာမို႕ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားနဲ႕ ဆန္႕က်င္ေနတာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။

ယခင္နအဖ စစ္အစိုးရမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့သူေတြဟာ ယခုအသစ္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ အစိုးရမွာ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူဖို႕ ေနရာ အသီးသီးရယူထားျပီးပါျပီ။ နအဖစစ္အစိုးရအဖြဲ႕ထဲ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ၾကီးသန္းေရႊနဲ႕ ေမာင္ေအးတို႕ ၂ ေယာက္ပဲက်န္ ရစ္ခဲ့တာပါ။ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕စြဲ နဲ႕ဥပေဒျပဌာန္းခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က်င္းပ ေနပါျပီၤ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အစိုးရကသာ အနာဂါတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒမ်ား ကိုေရးဆြဲျပဌာန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကသာခြင့္ျပဳခြဲေ၀ေပးရမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ယခုျပဌာန္းလိုက္တဲ့ အထူးရံပံုေငြ ဥပေဒဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္တယ္လို႕ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ၀န္ၾကီးဌာန အသီးသီးသံုးစြဲဖို႕ေငြခြဲေ၀ေပးရတဲ့ ဘတ္ဂ်က္၊ ဘ႑ာေရး ခန္႕မွန္းေျခကို ႏွစ္စဥ္ ၾကိဳတင္ျပီး ေဆြးေႏြးေ၀ဖန္ျပီးတဲ့ေနာက္ အတည္ျပဳ ခြင့္ျပဳ ဖို႕ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အေရးၾကီး တဲ့လုပ္ငန္းရပ္တခုျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြကထမ္းေဆာင္တဲ့အခြန္ေငြေတြနဲ႕ တိုင္းျပည္က ထြက္ရွိတဲ့သယံဇာတ အရင္း အျမစ္္ေတြ ေရာင္းခ်ရရွိတဲ့၀င္ေငြေတြကို ျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက ္ခြဲေ၀သံုးစြဲရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေရးထားေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ဆံုးျဖတ္ရတာ ျဖစ္တယ္။

ခုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္ျပဌာန္း လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မဆံုးရံႈးေစေရးအတြက္ အေရးၾကီးလိုအပ္တဲ့ အသံုးစရိတ္ ဆိုင္ရာ အထူးရန္ပံုေငြဥပေဒဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ျပည္သူ႕ဘ႑ာကို အကန္႕ အသတ္မရွိ၊ အစစ္အေဆးမရွိသံုးစြဲ ႏိုင္ဖုိ႕ ခြင့္ျပဳထားတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တင္ျပတဲ့ေငြ ကိုသမၼတက ခြင့္ျပဳေပးရမွာျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းကမွေမးျမန္းျခင္း၊ တင္ျပေစျခင္း၊ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း ခံယူရန္မလိုလို႕ ျပဌာန္း ထား တဲ့အတြက္ျပည္သူ႕ဘ႑ာကို ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က စိတ္ထင္သလို အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။

အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျပည္သူတို႕ကိုယ္စားျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ၾကပ္မတ္ ရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ အထူးရံပံုေငြဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္အရ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကဘာမွ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ပါဘူး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႕သမၼတ ၂ ဦးသေဘာတူရင္ ျပည္သူ႕ ဘ႑ာကို လိုသလိုထုတ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြကိုလႊမ္းမိုးျပီးျပဌာန္းထားတဲ့သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႕လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္အတြက္ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊စရိတ္ နဲ႕ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ဟာလဲ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူေတြ႕ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳျပဌာန္းရမွာ ျဖစ္တယ္။ ခုလိုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရဲ႕ လက္မွတ္နဲ႕ေရးထိုး ထုတ္ျပန္တာဟာ အထူးရံပံုေငြဥပေဒကို အာဏာသက္၀င္ေစဖို႕ သမၼတ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ နဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ အပါအ၀င္ ၀န္ၾကီးေတြအားလံုး ကို တရား၀င္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္လိုက္တာပဲလို႕ဆိုႏိုင္ ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္တဲ့ အစိုးရသစ္ဟာ ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးန ဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီက အတည္ျပဳျပဌာန္းတဲ့ ဥပေဒေတြကို လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖၚေပးရမဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ေနတာကို ယခုလိုလုပ္ရပ္ေတြက ထင္ထင္ရွားရွားေဖၚျပေနတာပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီမွာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြဟာအခု ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အသစ္ ဖြဲ႕စည္းတဲ့အစိိုးရအဖြဲ႕မွာ ထိပ္ပိုင္းကအေရးပါတ့ဲ ေနရာ ေတြကို စစ္တပ္ကအသြင္ေျပာင္းလာသူေတြကရယူထားတာကိုျမင္ေတြ႕ ရပါတယ္။ အခုလို ဥပေဒေတြျပဌာန္းမဲ့ကိစၥကိုၾကိဳတင္သိရွိ ျပင္ဆင္ထားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ယခု ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ အစိုးရအသစ္ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္၊အာဏာကိုသိမ္းယူႏိုင္ဖို႕နအဖက ၾကိဳတင္ၾကံစည္ ျပီးအာဏာသိမ္း ဖို႕ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႕ေျပာရမွာျဖစ္တယ္။

ဥပေဒျပဳေရးဟာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အသက္ ေသြးေၾကာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြကိုအက်ိဳးျပဳ ေစမဲ့ဥပေဒေတြျပဌာန္းရမွာျဖစ္ျပီး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႕ေရးဆြဲျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႕ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ တရားမွ်တမႈေတြကို ဆန္႕က်င္တဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြေပၚေပါက္လာရင္ တရားစီရင္ေရးက႑က ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႕အညီ စစ္ေဆးစီရင္ျပီး ထုိက္သင့္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ေပးရမွာျဖစ္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ တရားစီရင္ေရးက႑တို႕ဟာ သီးျခားစီလြတ္လပ္ စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕လိုျပီး အျပန္အလွန္ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းညွိၾကမွသာ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။
အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွေရွ႔ေန ဦးမင္းလြင္ဦး အာအက္ဖ္ေအသို႔ေရးသားေပးပို႔ေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment