Friday, November 25, 2011

Filled Under: ,

ျပည္သူေတြသတိျပဳရမဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေဆြးေႏြးျခင္းက႑...၂၅ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၁


ပည္သူေတြသတိျပဳရမဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေဆြးေႏြးျခင္းက႑

ေရွ႔ေနဦးမင္းလြင္ဦး
 ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာျပည္သူမ်ားရဲ႕အက်ိဳးကိုဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပး ဖို႕ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ဖို႕ လိုတယ္ ဒါမွလဲ ျပည္သူေတြကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတရပ္ေပၚေပါက္ျဖစ္ ထြန္းလာမယ္ စတာေတြဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံ အုတ္ျမစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌျဖစ္သူဦးခင္ေအာင္ျမင့္က  ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား  ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းဌာနမ်ား နဲ႕ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းေျပာဆိုရာမွာျပည္သူေတြကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ အစိုးရသစ္ကစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ၾကံ႕ဖြံ႕နဲ႕ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြအမ်ားစုပါ၀င္ျပီးျပည္သူေတြကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ တဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မပိုဘူးဆိုတာကိုျမန္မာျပည္သူမ်ား အားလံုးသိၾကျပီး သားျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူေတြကိုကိုယ္စားျပဳပါတယ္ဆိုတဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားနဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားရဲ႕တင္ျပေဆြးေႏြးမႈဟာ ျပည္သူေတြကိုကိုယ္စား ျပဳျပီးျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေနျပီလား ဒါမွမဟုတ္ ယခင္စစ္အစိုးရ ရဲ႕ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႕မညီပဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ထားတာေတြကို ဥပေဒအရ တရား၀င္ေအာင္ လုပ္ေပးေနတာလားဆိုတာကို သတိထားဖို႕လိုပါတယ္။
ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕၄၆ ရက္ေျမာက္အစည္းအေ၀းက်င္းပရာမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳျပီးေပးပို႕လာတဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္လယ္ယာေျမဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႕ ပတ္သက္လို႕အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးရဲ႕ေဆြးေႏြးခ်က္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကျပန္လည္ၾကားနာေဆာင္ရြက္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ တာကိုဖတ္ရတဲ့အခါ ျပည္သူေတြကိုကိုယ္စားျပဳျပီးျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္ေဆာင္ရြက္တာမွ ဟုတ္ရဲ႕လားဆိုတာကိုပိုလို႕သံသယျဖစ္မိပါတယ္။
ပထမဦးစြာလယ္ယာေျမဥပေဒၾကမ္းနဲ႕ပတ္သက္လို႕ေဆြးေႏြးတာေတြကိုဖတ္ရႈၾကည့္တဲ့အခါ မွာ အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆီဆမ္းႏွမ္းျဖဴးဆိုသလို အသံုးအႏႈန္း အေခၚ အေ၀ၚေတြေျပာင္းတာ၊ မ်ဥ္းေစာင္းျဖတ္ထားတဲ့ေနရာမွာ သို႕မဟုတ္ဆိုတဲ့စကားလံုး ထည့္သြင္းဖို႕လိုတယ္စသျဖင့္ တင္ျပၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ထူးထူးျခားျခားထပ္မံျဖည့္စြက္ ဖို႕တင္ျပလာတဲ့ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကိုလဲေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ မွ ဦးရဲျမင့္က ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ပါရွိျခင္းမရွိေပမဲ့ မူလ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒမွာပါရွိတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ သီးစား၊ အေဆာက္အအံု ျဖင့္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ျခင္း၊ အုပ္ထိန္းသူ၊ တတံုးထြန္၊ေျမခြန္စတဲ့စကားရပ္မ်ား ရဲ႕အဓိပၸါယ္ေတြကိုေဖၚျပျပီးျဖည့္စြက္ေပးဖို႕တင္ျပတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုပိုေတာင္းေပးတာျဖစ္လို႕ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ ေတြလို႕သာမန္အားျဖင့္ေျပာရင္ရေပမဲ့ လယ္ယာေျမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ကလိုအပ္လ်င္လိုအပ္ သလို သိမ္းယူႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ျပဌာန္းခ်က္ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမေတြအဓမၼသိမ္းယူျပီးသားလက္ ရွိပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြပိုမိုရရွိဖို႕ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ တယ္ဆိုတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေစဖို႕ေရခြန္ နဲ႕ တာတမံခြန္ဆိုတာဟာ တည္ဆဲျဖစ္တဲ့ ဥပေဒအမိန္႕နဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး ေျမမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးကိုႏိုင္ငံေတာ္မွ ဆည္ေျမာင္းမ်ား တည္ေဆာက္၍၎ ျမစ္ ေရတင္စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္၎ေဆာင္ရြက္၍ေရေပးေ၀ျခင္းအတြက္ထမ္းေဆာင္ရတဲ့ အခြန္နဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေျမကိုေရနစ္ျမွႈပ္ျခင္းမွကာကြယ္ေပးရန္တာတမံမ်ားတည္ေဆာက္ကာကြယ္ေပးျခင္း အတြက္ေပးေဆာင္ရတဲ့အခြန္တို႕ကိုဆိုလိုသည္ဆိုတဲ့စာပိုဒ္ကိုထပ္မံထည့္သြင္းေပးဖို႕ အၾကံျ႔ပဳ ေဆြးေႏြးတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။အမွန္တကယ္အစိုးရကအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေပး ေနလို႕ထည့္သြင္းတယ္ဆိုရင္ေျပာစရာမရွိပါ။ ဒါေပမဲ့ယခုႏွစ္အတြင္းပဲခူးတိုင္းနဲ႕ မေကြးတိုင္း ေတြမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေရၾကီးလို႕စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံနဲ႕ စပါးစိုက္ခင္းေတြပ်က္စီးခဲ့ရတာေတြကိုၾကည့္ရင္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္ ေျမခြန္တင္မကပဲ ေရခြန္နဲ႕တာတမံခြန္ကိုပါေတာင္သူလယ္သမား ေတြက ထပ္မံေပးေဆာင္ရအံုးမွာျဖစ္တယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ဒုကၡအမ်ားဆံုး ေပးမဲ့ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ထည့္သြင္းဖို႕အၾကံျပဳတဲ့ သူတဦးက မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁၁ က ဦးညီညီထြန္းျဖစ္ျပီး သူ႕ရဲ႕တင္ျပခ်က္မွာ စည္းကမ္းခ်က္အားလံုး ကိုျဖစ္ေစ၊ စည္းကမ္း တခုခုကိုျဖစ္ေစလိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ ၀န္ၾကီးဌာနက ဤကိစၥအလို႕ငွာ ခန္႕အပ္တဲ့ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္ဟာ ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒနဲ႕အညီ စံုစမ္း စစ္ေဆးျပီး တဲ့ေနာက္ထိုလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာေလ်ာ္ေၾကး မေပးပဲျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့စာသားထပ္မံျဖည့္စြက္ဖို႕ အၾကံျပဳတင္ျပတာလို႕ဆို ပါတယ္။မူလ ၂၀၁၁ လယ္ယာေျမဥပေဒမူၾကမ္းမွာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အားျပန္ လည္ရုပ္ သိမ္းရာမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႕ဥပေဒမွာျပဌာန္းထားေပမဲ့ စည္းကမ္းပ်က္လယ္မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ လို႕ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္မလိုတဲ့အတြက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္တင္ျပရတာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ စည္းကမ္းပ်က္လယ္ယာေျမျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတ္မွတ္ ယံုနဲ႕ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးပဲ သိမ္းႏိုင္တဲ့သေဘာသက္ေရာက္တဲ့ ဥပေဒျပဳေပးဖို႕ ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ သမတ ဒါမွမဟုတ္ အာဏာလႊဲအပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕က စီမံကိန္းသီးႏွံ အျဖစ္သတ္မွတ္ တာကို မလိုက္နာ ပဲမိမိစိုက္ပ်ိဳးလိုတာကိုစိုက္ပ်ိဳး ရင္ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္တယ္ဆိုျပီး အေရးယူ ေနာက္ ေလ်ာ္ေၾကးမေပး ပဲ လယ္သိမ္းႏိုင္ဖို႕ ေဆာင္ရြက္တာ ကိုေတြ႕ရမွာ ျဖစ္တယ္။၂၀၁၁ လယ္ယာေျမဥပေဒၾကမ္း အရအျငင္းပြားမႈေတြကို တရားရံုးေတြက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္မရွိတဲ့အတြက္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ ခြဲမႈအဖြဲ႕အဆင့္ ဆင့္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ တရားမွ်တမွန္ကန္မႈရွိမယ္ မရွိဘူးဆိုတာ ဘယ္သူမွ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။
ဒုတိယအဆိုး၀ါးဆံုးအၾကံျပဳတင္ျပခ်က္တခုကိုလဲဆက္လက္တင္ျပလိုပါတယ္ မေကြးတိုင္းေဒသ ၾကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၆ က ဦးစိုးျမင့္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ တဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ကို ဧရာ၀တီျမစ္အထက္ပိုင္းတြင္တမံၾကီးမ်ားတည္ေဆာက္ဖို႕နဲ႕ လိုအပ္တဲ့ေနရာမ်ားမွာ ေရထိန္းတမံၾကီးမ်ား တည္ေဆာက္မဲ့ စီမံကိန္းမ်ားစီမံေဆာင္ ရြက္ခ်က္နဲ႕အတူတိုက္တြန္း အဆိုျပဳတာကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီး ရွင္သန္ေစေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေနရာမ်ားမွာ ေရထိန္းတမံၾကီးမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ နဲ႕ျမစ္ေအာက္ပိုင္းမွာ ေရလမ္းေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လို႕ျပင္ဆင္ျပီးလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႕ သေဘာတူေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ထားတာ ကိုေတြ႕ရပါတယ္။
အထက္ပါအဆိုျပဳခ်က္ေတြကို ၁၄ ရက္ေန႕က်င္းပတဲ့ ၄၆ ရက္ေန႕အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပ ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး ၁၆ ရက္ေန႕မွာ က်င္းပတဲ့ ၄၇ ရက္ေန႕ေျမာက္အစည္းအေ၀းမွာ ဥပေဒၾကမ္း အစိပ္ အပိုင္းမ်ားအျဖစ္လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႕ဆန္႕က်င္ျပီး စစ္အစိုးရသေဘာအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ဥပေဒနဲ႕အညီတရား၀င္ျဖစ္ေအာင္
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႕ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တို႕က ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေပးျပီးတရား၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာ ကိုျပည္သူေတြ သတိျပဳဖို႕လိုအပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

0 comments:

Post a Comment