Thursday, January 05, 2012

Filled Under:

လယ္ယာေျမအဓမၼသိမ္းယူမွုမ်ားႏွင့္ေအာင္ပြဲအပုိင္းအစမ်ား....လယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကြန္ယက္.....၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂

 လယ္ယာေျမအဓမၼသိမ္းယူမွုမ်ားႏွင့္ေအာင္ပြဲအပုိင္းအစမ်ား... လယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကြန္ယက္..

 Down Load here.

0 comments:

Post a Comment