Monday, July 14, 2014

Filled Under:

ယူနတီဂ်ာနယ္မွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင့္ဆန္းႏွင့္ သတင္းေထာက္ ၄ဦးအား အျမန္ဆံုုးျပန္လႊတ္ေပးပါရန္ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွအေရးေပၚေမတၱာရပ္ခံစာ ေပးပိုု့ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးသည္အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏လက္ေအာက္တြင္က်ေရာက္ေနျပီး လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစံနစ္ကိုက်င့္သံုးျပီး မွ်တေသာတရားရံုးမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ယခု ယူနတီသတင္း ဂ်ာနယ္ တာ၀န္ခံ ဦးတင့္ဆန္းႏွင့္ သတင္းေထာက္ ေလးဦးအား အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္က်ခံေစရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ လိုက္ျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးစံနစ္က်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းမရွိေသး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို မေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေသး သည္ကိုသက္ေသျပလိုက္သလိုျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမႈ ဥပေဒသည္ အထူးဥပေဒတရပ္ျဖစ္သည္။ အထူးဥပေဒတရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အထူးလိုက္နာက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရန္ က်င့္ထံုးမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားသီးသန္႕ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒလဲျဖစ္သည္။ တရားရံုးမ်ားက ထိုကဲ့သို႕အေရးယူျခင္းခံရသည့္မႈခင္းမ်ားကိုလက္ခံၾကားနာရာတြင္လည္း ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အတိအလင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္တပ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ လက္နက္စက္ရံု အေၾကာင္း သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပ ေသာ ယူနတီ ဂ်ာနယ္မွ သတင္းသမားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင့္ဆန္းႏွင့္ ဦးသဲရာဇာဦး၊ ဦးပုိက္သက္ေက်ာ္၊ ဦးလူေမာ္ႏုိင္၊ ဦးစည္သူစုိးတုိ႔ ၅ ဦးအားႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမႈျဖင့္ ခရိုင္တရားသူၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္ေဌး က ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာအမႈၾကီးအမွတ္ ၄ျဖင့္လက္ခံစစ္ေဆးၾကားနာျပီးေနာက္  ဂ်ဴလိုင္လ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ဦးတင့္ဆန္းႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ေသာ ပိုင္သက္ေက်ာ္၊သဲရာဇာဦးႏွင့္ စည္သူစိုးတို႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဥပေဒပုဒ္မ ၃(၁)(က) ကိုက်ဴးလြန္သည္ဟုဆံုးျဖတ္ျပီး အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္၊ ယူနတီဂ်ာနယ္တိုက္နယ္ေျမခံသတင္းေထာက္ကိုလူေမာ္ႏိုင္အား ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ေပါက္ၾကားမႈ  ၃ (၁)(က)/ ၉ ျဖင့္အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္အျပစ္ေပးျခင္းသည္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလိုက္နာက်င့္သံုးရန္ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
ပခုကၠဴခရိုင္တရားရံုး
ျပစ္မႈၾကီးမႈအမွတ္ ၄/၂၀၁၄
ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး တရားလို
ႏွင့္
၁။ ဦးတင့္ဆန္း
၂။ ပိုင္သက္ေက်ာ္
၃။သဲရာဇာဦး တရားခံမ်ား
၄။စည္သူစိုး
၅။ လူေမာ္ႏိုင္
စြဲဆိုထားသည့္ပုဒ္မ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ (၁)က(၉)

အမႈျဖစ္အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
၁။ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေပါက္ျမိဳ႕နယ္၊ မွ်ားပိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ အမွတ္ ၂၄ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံုမွ ဌာနမွဴး- ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး (ၾကည္း/၂၈၂၉၉) မွ ( ၂၅-၁-၂၀၁၄) ရက္ေန႕ထုတ္ အတြဲ (၃) အမွတ္(၄) UNITY စာေစာင္တြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဓါတုလက္နက္စက္ရံုေခါင္းစီးျဖင့္ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းႏွင့္တကြ ေဖၚျပထုတ္ေ၀ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းေဖၚျပေရးသားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အား ေပါက္ၾကားေစျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အမွတ္ ၂၄ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံု၏တားျမစ္နယ္ေျမအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိ၊လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ၀င္ေရာက္၍ ဓါတ္ပံုရိုက္ယူျပီး ဂ်ာနယ္တြင္ေဖၚျပျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ေပါက္ၾကားမႈျဖင့္ သတင္းေရးသား ေပးပို႕သူႏွင့္ ဂ်ာနယ္တိုက္တာ၀န္ရွိသူတို႕အားအမႈဖြင့္အေရးယူေပးပါရန္ ေပါက္ျမိဳ႕မရဲစခန္းသို႕တိုင္တန္းရာမွေပၚေပါက္လာသည့္အမႈျဖစ္သည္။
၂။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမတရံုး မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္၊ စာအမွတ္ ၁၈၆ (၁)/၈/သမတရံုးျဖင့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္ေၾကာင္းသံသယရွိသူမ်ားအား ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၊က တရားလိုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမတ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ သက္ေသခံ-ခ အား သမတရံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ လွထြန္းက ေပးပို႕ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၃၀-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ပခုကၠဴျမိဳ႕မ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၃။ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကိုကို၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ရက္၊ စာအမွတ္ ပထရ/၂-၆/ဦး ၄ ျဖင့္ ၁။ ဦးတင့္ဆန္း (၅၂)ႏွစ္ (ဘ) ဦးသိန္းထြန္း၊ ၂။သဲရာဇာဦး (၂၈)ႏွစ္ (ဘ)သိန္းေမာင္ၾကီး၊ ၃။ေအာင္သူရ(ခ) ပိုင္သက္ေက်ာ္ (၂၅)ႏွစ္ (ဘ) ဦးေအာင္ကိုလြင္၊ ၄။ စည္သူစိုး (၂၂) ႏွစ္ (ဘ) ဦး၀င္းလႈိင္၊၅ ။လင္းေက်ာ္ဦး(ခ)လူေမာ္ႏိုင္(ခ)လူေမာ္ (၂၈)ႏွစ္ (ဘ) ဦးေမာင္ေမာင္ၾကီးတို႕အား ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃/၉ ျဖင့္တရားစြဲဆို ခြင့္ကို စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအားဖမ္းဆီးျပီး ၁၄ ရက္ၾကာျမင့္ျပီးမွ တရားစြဲဆိုခြင့္ျပဳမိန္႕ထုတ္ေပးခဲ့သည္။အမႈတြင္ တရားလိုဖက္မွ သက္ေသ ၄၀ ေက်ာ္တင္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္သည့္အခ်က္မ်ား
၁၉၂၃ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ဆိုပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ျပီး အာမခံမေပးႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္သျဖင့္ ျပဌာန္းဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ညီညြတ္ရန္လိုပါသည္။
၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ဆိုပါက ပထမဦးစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳ လုပ္ရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕လိုပါသည္။ ထိုသို႕စံုစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းရန္လိုအပ္ပါက တရားရံုး၏ခြင့္ျပဳမိန္႕ျဖင့္ လူဖမ္း၀ရမ္းျဖင့္ဖမ္းဆီးအေရးယူရမည္ျဖစ္သည္။ ယခု အမႈတြင္ထိုကဲ့သို႕လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းမေတြ႕ရပါ။ 
ဦးတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၅) ဦးအား သမတရံုးညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက အမႈဖြင့္အေရးယူရန္တိုင္တန္းစဥ္ကာလတြင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းျဖင့္သျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ မကိုက္ညီပါ။ ျပည္ထဲေရးဌာန၏တရားစြဲဆိုခြင့္ကိုတရားခံမ်ားအားဖမ္းဆီးျပီး ၁၄ ရက္အၾကာမွ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။
၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ အပိုဒ္ ၈ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားတြင္ တားျမစ္နယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ႏိုင္ငံေတာ္သမတက အက်ယ္အ၀န္း၊နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္ တမ္းတြင္ထည့္သြင္းေၾကျငာ၍ တားျမစ္နယ္ေျမ၊ ကန္႕သတ္နယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ရမည့္အျပင္၊ ေဒသသံုး တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားရွိပါက နယ္ေျမခံျပည္သူလူထုနားလည္ေစရန္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားဘာသာ စကားျဖင့္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံုအမွတ္ ၂၄ သည္ ထိုသို႕ ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းထားသည့္ကန္႕သတ္နယ္ေျမမဟုတ္သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။
၃။ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံုအမွတ္ ၂၄ ၏အက်ယ္အ၀န္း ဧရိယာမွာ ၃၆၈၂၇ ဧက ရွိပါသည္။ ေတာင္၁၀ လံုးႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ ၄ ရြာပါရွိပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားလုပ္ ကိုင္စားေသာက္ေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ပထမတြင္ တဧကလွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္ ျဖင့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း သိမ္းဆည္းခံရသည့္လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္သည့္ အတိုင္းအျပည့္ အ၀ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရရွိခဲ့ပဲ အဓမၼလယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းအမႈစစ္ေဆးခ်က္မ်ားတြင္ေပၚ ေပါက္သည္။
၄။ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံုအမွတ္ ၂၄ သည္ေဆာက္လုပ္ဆဲစက္ရံုျဖစ္ျပီး အေဆာက္အဦးကိုပင္ျပီးစီး ေအာင္မေဆာက္ႏိုင္ေသးပါ။ စက္ရံုအနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း ကန္႕သတ္နယ္ေျမ၊ တားျမစ္နယ္ေျမဟူ၍ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားခ်ိပ္ဆြဲထားျခင္းမရွိသည္ကို ရြာခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ကပင္ထြက္ဆိုထားပါ သည္။ စက္ရံုတြင္လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထုတ္ေပးထားသည့္ အလုပ္သမားကဒ္ျပားမ်ားပင္မရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
၅။ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံုအမွတ္ ၂၄ ၏ လံုျခံဳေရးအရာရွိအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူ ဗိုလ္ၾကီး ထက္ေ၀ေအာင္က စက္ရံုတြင္ တရုပ္လူမ်ိဳး ၄၀ ခန္႕ရွိေၾကာင္း မည္သည့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမွထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေသးျခင္း မရွိပဲ စက္ရံုမွာေဆာက္လုပ္ဆဲအဆင့္တြင္ပင္ရွိေသးေၾကာင္းထြက္ဆိုထားပါသည္။စက္ရံု အတြင္းသို႕၀င္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ေအးရွားမင္န္တယ္ကုမၸဏီ Asia Metal Company  မွငွားရမ္း ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စက္ရံုအနီးတ၀ိုက္တြင္ ေက်းရြာမ်ားမွ ႏြားေက်ာင္း၊ဆိတ္ေမြး သူမ်ား ျဖတ္သြားျဖတ္လာရွိျပီး စက္ရံုတည္ေနရာအားရိုက္ကူးထားသည့္ဓါတ္ပံုမ်ားမွာ အေ၀းမွ ရိုက္ ကူးထားသည့္ပံုမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းသက္ေသထြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။
၆။ အမႈတြင္သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားအျဖစ္တင္ျပထားသည့္   ၂၅-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႕ ထုတ္ အတြဲ (၃) အမွတ္(၄) UNITY စာေစာင္ အား ရွာေဖြပံုစံျဖင့္ေပးအပ္သူမွာ ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးျဖစ္သည္။ အမႈတြင္စြပ္စြဲခံရသည့္သူ ၅ ဦးထံမွ သိမ္းဆည္းရမိျခင္းမဟုတ္ပါ။ 
ထိုသို႕ရွာေဖြပံုစံျဖင့္သိမ္းဆည္းျပီး သက္ေသခံအျဖစ္ရဲစခန္းမွလက္ခံထားျခင္းသည္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ ရွာေဖြ၀ရမ္းထုတ္ဆင့္ျခင္းဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ နည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္၍ သိမ္းဆည္း ထားျခင္းမဟုတ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားတဦး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုအလြယ္တကူထိပါးျခင္းမျပဳႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ရွာေဖြ၀ရမ္း ထုတ္ဆင့္ ရာတြင္ ခရိုင္တရားသူၾကီးအဆင့္ထက္မနိမ့္သည့္တရားသူၾကီးက ရွာေဖြ၀ရမ္းထုတ္ဆင့္ေပးရန္ေတာင္းဆို သည့္ ဒုရဲအုပ္ထက္အဆင့္မနိမ့္သည့္ ရဲအရာရွိက သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ယံုၾကည္ ေလာက္သည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္းတင္ျပျပီးမွသာ တရားသူၾကီးက ရွာေဖြ၀ရမ္းထုတ္ဆင့္ ေပးႏိုင္ရန္အတိ အလင္းျပဌာန္းထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ယခုအမႈတြင္ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း တရားလိုျဖစ္သူအား စစ္ေဆးစဥ္တြင္ သက္ေသတင္ျပႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
၇။ အမႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံရသည့္ ဦးတင့္ဆန္း၊ သဲရာဇာဦး၊ ပိုင္သက္ေက်ာ္ ႏွင့္စည္သူစိုး တို႕အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယူနတီဂ်ာနယ္၏ နယ္သတင္းေထာက္ျဖစ္သူ လူေမာ္ႏိုင္အား ေပါက္ျမိဳ႕တြင္သတင္းတပ္ဖြဲ႕မွဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ပိုင္သက္ေက်ာ္ႏွင့္စည္သူစိုးတို႕အား သတင္းတပ္ဖြဲ႕မွ ေျပာသည့္အခ်က္မ်ားကိုလိုက္လံေရးေစျပီး ေျဖာင့္ခ်က္အျဖစ္ရယူူကာအမႈတြင္ သက္ေသတင္သြင္းထား သကဲ့သို႕၊ နယ္သတင္းေထာက္ျဖစ္သူ လူေမာ္ႏိုင္အား ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္တရားသူၾကီးေဒၚေဆြေဆြ၀င္းထံတြင္ ေျဖာင့္ခ်က္ ေပးရန္သတင္းတပ္ဖြဲ႕ကေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ လူေမာ္ႏိုင္အား လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုသည့္ ဇနီး ျဖစ္သူလြင္လြင္ျမင့္အား ပခုကၠဴ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ယာယီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းခံရသည္ ကိုလဲ အမႈတြဲတြင္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားအရသိရွိရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံသားတဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚလြင္လြင္ေမာ္ႏွင့္ သမီးျဖစ္သူတို႕အား တရားရံုး၏ ဖမ္း၀ရမ္း၊ ခ်ဳပ္မိန္႕တစံုတရာ မရရွိပဲ ပခုကၠဴ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ၂ရက္ၾကာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားတဦး၏လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ႏွင့္တရားဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို အာဏာပိုင္မ်ားက အတိအလင္းခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
၈၊ ထုိသို႕သတင္းတပ္ဖြဲ႕၏ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဦးတင့္ဆန္း၊ သဲရာဇာဦး၊ပိုင္သက္ေက်ာ္၊စည္သူစိုးႏွင့္ လူေမာ္ႏိုင္တို႕ အား အေရးယူအျပစ္ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပဲ သတင္းတပ္ ဖြဲ႕မွ အမႈအားတည္ေဆာက္ျပီး တရားရံုးသို႕တရားစြဲဆိုတင္ပို႕ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႕ရယူထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚအေျခခံ၍ စြဲဆိုထားျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ သမၼတ ရံုးမွ အမႈစြဲဆိုရန္ ညႊန္ၾကားမႈတို႕ေၾကာင့္အမႈစြဲဆိုႏိုင္ရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျပဌာန္းဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ္လည္း ပခုကၠဴ ခရိုင္တရားရံုးတရားသူၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္ေဌးက လက္ခံကိုလက္ခံၾကားနာျပီးစစ္ေဆးေနရသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ လြတ္လပ္စြာစစ္ေဆးစီရင္ရမည့္တရားရံုးအေနျဖင့္ သမတရံုးညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဥပေဒႏွင့္မညီသည္ကို သိေသာ္လည္းျငင္းပယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲလက္ခံၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းထင္ရွားစြာေတြ႕ရသည္။
ရွာေဖြပံုစံနည္းလမ္းတက်မျဖစ္ယံုမွ်ျဖင့္ အမႈတခုလံုးမပ်က္ျပယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း တရားဥပေဒမ႑ိဳင္ မယိမ္းယိုင္ေစ ရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရ မည့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာမူမ်ားအရ တရားစြဲဆိုရန္ အမႈကိုစတင္တည္ေဆာက္စဥ္ကတဲက ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ သံသယရွိသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းရမည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ေသခ်ာ သည့္အဆင့္ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ ႏွင့္ ရန္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသို႕သတင္းေပးပို႕ရန္ေသခ်ာသည့္ အခ်ိန္တြင္ မွ ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သံသယရွိသူမ်ားကို အရင္ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျပီး အျပစ္ေပး ႏိုင္ရန္အမႈ ကိုတည္ေဆာင္ေနျခင္းသည္၊ ႏိုင္ငံသားတဦး၏ ရုပ္သိမ္း၍မရသည့္လြတ္လပ္ခြင့္ကို အတိအလင္း ခ်ိဳးေဖါက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။
၉။ အစိုးရသစ္တက္လာျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ေဖၚျပသည့္အခ်က္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ရာေရာက္သည္၊ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ၀တၱရားေႏွာက္ယွက္မႈအျဖစ္စြဲဆိုျပီး အလဲဗင္း ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ မခိုင္ အား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ မေကြးတိုင္းပညာေရးမွဴးရံုးတြင္ ဂ်ပန္သို႕ ေစလႊတ္သည့္ ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသားေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္သတင္းရယူရန္သြားေရာက္ ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမိဘႏွင့္ ဒီဗြီဘီသတင္း ေထာက္ ကိုေဇာ္ေဖတို႕အား ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ မြန္းတည့္ေန သတင္းေထာက္ ၄ ဦးအားဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္းစသည့္ကိစၥရပ္မ်ားသည္ တရားေရးမ႑ိဳင္မတိမ္းေစာင္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္း မႈျပဳေနသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္သည့္သေဘာသက္ေရာက္ေနပါသည္။
၁၉၂၃ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္အက္ဥပေဒသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီကျပဌာန္းထားခဲ့သည့္ ဥပေဒ ျဖစ္ျပီးေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီျခင္းမရွိေတာ့သည္ကိုေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ သူလွ်ိဳ အျဖစ္ေထာက္လွမ္း၍ အခ်က္ အလက္မ်ားရယူျပီးျပည္ပ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားသို႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေပးပို႕ခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကိုလဲ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား အရ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းစစ္တပ္၊ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ဦးပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ားကိုသိမ္းဆည္းေနသည့္ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယူနတီသတင္းေထာက္မ်ားက သတင္းရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး လယ္သမားမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုသာ ေဖၚျပျပီးသတင္းေထာက္မ်ား၏အာေဘာ္မပါေၾကာင္းေျဖရွင္းသည့္ျပင္ဆင္ခ်က္ ကိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယူနတီသတင္းစာေစာင္သည္ျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈ၍ လယ္ယာေျမမ်ား အဓမၼသိမ္း ဆည္းခံေနရသည့္သတင္းကို သေဘာရိုးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႕ျဖစ္ပါ၍ ယူနတီသတင္းဂ်ာနယ္ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးတင့္ဆန္း၊ အၾကီးတန္းသတင္းေထာက္ ပိုင္သက္ ေက်ာ္။ သဲရာဇာဦး၊ စည္သူစိုးႏွင့္ နယ္သတင္းေထာက္ျဖစ္သည့္ လူေမာ္ႏိုင္တို႕အား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အျပစ္ေပးထားျခင္းကိုပယ္ဖ်က္၍ အျမန္ဆံုးျပန္လည္လႊတ္ေပးပါရန္ အာရွလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ အေရးေပၚေမတၱာ ရပ္ခံလိုက္သည္။

0 comments:

Post a Comment