Wednesday, March 18, 2009

Filled Under:

အာဏာရွင္ တဦး၏အ႐ႈံး

အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (ျမန္မာဌာန)
ေဖေဖၚ၀ါရီလ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္


စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မူရွာရတ္အား သမတ အျဖစ္မွ တြန္းလွန္ဖယ္ရွား ႏုိင္ခဲ့သည့္ လူထု လႈပ္ရွားမႈႀကီးကုိ ပါကစၥတန္ ျပည္သူေတြ ေလးစား ဂုဏ္ျပဳသင့္သည္။ အၾကမ္းမဖက္ နည္းနဲ႔ ေအာင္ပြဲရလုိက္သည့္ ဤရုန္းကန္ ေတာ္လွန္မႈႀကီးတြင္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေရွ႔ေေနမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ သာမန္ျပည္သူမ်ား၊ သတင္း သမားမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစရွိသည့္ လူထုလူတန္းစား အလႊာေပါင္းစုံ သည္ မိမိတု႔ုိႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္္ စုစည္း ညီၫြတ္ေသာအားကုိ အရင္းခံ၍ ေတာ္လွန္္ခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားေသာ သာဓကပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာမီႏွစ္မ်ား အာဏာရွင္ မက်ဆုံးမီကပင္ ပါကစၥတန္ ျပည္သူလူထုသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ မလုိလား၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိသာ လုိလားေၾကာင္း ၎တ႔ုိ ့၏သေဘာထားကုိ တစိတ္တ၀မ္းတည္း ေဖၚျပခဲ့သည္။ အာဏာရွင္အား အေထာက္အပံ့ ေပးေနေသာ အုပ္စုဘက္မွလည္း ႀကီးမားေသာ အခြင့္အာဏာ (superpowers) ရထားသည့္အေလၽွာက္္ ေတာ္လွန္ တုိက္ပြဲ၀င္သူေတြကုိ လုိက္လံ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖင့္ စစ္၀ါဒီအား အဆုံးသတ္လုိသည့္ ပါကစၥတန္ ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵကုိ ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္းကားရန္ ရုန္းကန္ႀကဳိးပမ္းေနသည့္ ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ ၀မ္းနည္းဖြယ္ တန္ျပန္မႈတရပ္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္ကား ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေနသူ ျပည္သူေတြကုိ အကူအညီေပးရမည့္အစား စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အား အေထာက္အပံ့ ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ပါကစၥတန္ျပည္သူတုိ႔သည္ စစ္အာဏာရွင္ကုိ တြန္းလွန္ဖယ္ရွား ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မူရွာရတ္က “အၾကမ္းဖက္၀ါဒီ တုိက္ဖ်က္ေရး”ဟူ၍ ဟန္ျပ ေၾကြးေၾကာ္ ကာ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ စင္စစ္တြင္မူ အၾကမ္းဖက္၀ါဒီ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ တကမာၻလုံးက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ မူရွာရတ္၏ အၾကမ္းဖက္၀ါဒီ ႏွိမ္နင္း တုိက္ဖ်က္ေရး၏ အေၾကာင္းျပ ဆင္ေျခ ေပးမႈသည္ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ယႏၱယား အေဆာက္အအုံ တခုလုံးအား ပ်က္စီးေစခဲ့ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးဟု အေၾကာင္းျပ ေျပာဆုိေနသည့္ ၾကားမွာပင္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားအား တုိက္ခုိက္ဖယ္ရွား ေနစဥ္အတြင္း စစ္၀ါဒီ တန္ခုိးႀကီးထြားေရး အတြက္သာ မူရွာရတ္္က ႀကဳိတင္သတ္မွတ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အျခား လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။

ရုံးကန္တုိက္ပြဲေန၀င္ေနစဥ္အတြင္း “စစ္အာဏာရွင္ စနစ္သည္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ထက္ စီးပြားေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္” ဟူ၍လည္း မူရွာရတ္ စစ္အစုိးရအား ေထာက္ခံေသာ အုပ္စုမွ အေၾကာင္းျပ လုိက္ပါေသးသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းျပ ေျပာဆုိမႈကုိ ပါကစၥတန္ ျပည္သူေတြ ခါးသီးစြာ ရင္ဆုိင္ ႀကဳံခဲ့ရၿပီးျဖစ္၍ ထုိအေၾကာင္းျပ ခ်က္သည္ ၎တုိ႔၏ ဘ၀လုံၿခဳံေရး အစိတ္အပုိင္း အခ်ဳိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ဟူ၍လည္း ယူဆၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ပါကစၥတန္ ျပည္သူေတြ တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္သည္။ တြန္းလွန္ တုိက္ခုိက္သည့္ အတုိင္းလည္း သူတုိ႔ ေအာင္ျမင္ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲကုိ သမုိင္းမွတ္တုိင္ အျဖစ္ စုိက္ထူကာ တၿပဳိင္နက္တည္းမွာပင္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင္ခန္းစာအျဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္ မွတ္ယူသြား ပါေသးသည္္။

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွ တန္ဖိုိးမျဖတ္ႏုိ္င္သည့္ အေတြ႔အႀကဳံတခုု ရလုိက္သည္မွာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ Ifterkhar Chaudhury ကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ေသာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မူရွာရတ္သည္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အ႐ႈံးနဲ႔ အဆုံးသတ္ သြားခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး (The Independence of the Judiciary)ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး (Rule of Law)တုိ႔ အတြက္ ရုန္းကန္ တုိက္ပြဲ၀င္မႈသည္ မူရွာရတ္အား ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သည့္ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိလည္း ဘယ္လုိမွ ညင္းပယ္္၍မရေပ။ ေတာ္လွန္မႈဟာ ႀကီးမားေသာကြန္ယက္ အေနျဖင့္ စုစည္းလာၿပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္ဆန္႔က်င္ေရး (anti-terrorism) အသြင္သုိ႔ ေပၚလာခဲ့သည္။

မူရွာရတ္ ရႈံးနိမ့္သြားျခင္းသည္ ရႈံ႔ခ်ဖြယ္ေကာင္းေသာ ၎၏လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ဖ်က္ဆီး ပစ္လုိက္သည့္ ‘အၾကမ္းဖက္၀ါဒီ တုိက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ’ ဆင္ေျခေပးမႈ ပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမဟာဗ်ဴဟာအရ ဆန္႔က်င္တုိက္ပြဲ ၀င္ သူေတြကုိ လက္စေဖ်ာက္၊ ဥပေဒျပင္ပမွ သတ္ျဖတ္၊ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ စသည့္နည္းနာ ေပါင္းစုံျဖင့္ လူသားတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ ခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့သည္။

ဒီမုိကေရစီသည္ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ အေျခခံ ျပည္သူ႔အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အမႈရွာေဖြ ေဖၚထုတ္ေရးအဖြဲ႔၊ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ အစရွိသည့္ ဗ်ဴရုိကေရစီ ယႏၱရားမ်ားသည္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အသြင္လကၡဏာ ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ ပန္ၾကားခ်က္သည္ ပါကစၥတန္ ျပည္သူတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ သမုိင္းအစပင္ ျဖစ္ပါသည္္။

ဒါဟာ အလြန္တရာ အေရးပါေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တုိက္ပြဲ၀င္သူတုိ႔၏ သေဘာထားသည္ အာဏာရွင္အား ဆက္လက္ စိန္ေခၚသြားရန္လည္း အသိပညာေပးခဲ့သည္။ ဤအတြက္ လမ္းေပၚ ဆႏၵျပ႐ုုံသာမက၊ အစုိးရ၏ ႏွိ္မ္နင္းမႈ အေပၚတြင္ တုံ႔ျပန္မႈ ျပဳလုပ္သြား ခဲ့ေသးသည္။ အားလုံးေသာ တုိက္ပြဲ၀င္သူေတြ အေနနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ၎တုိ႔၏ အခန္းက႑သည္ လႈပ္ရွားသည့္ အေၾကာင္းအရာ ေပၚတြင္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရန္ အသိေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပါကစၥတန္ျပည္သူတုိ႔၏ အာဏာရွင္ျပႆနာ ေျဖရွင္းလုိက္သည့္ နည္းနာကုိ အိမ္နီးခ်င္း အာရွႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အတုယူဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္္။ တဦးတေယာက္္မွ အကယ္၍ စစ္အာဏာရွင္ကုိ ေခ်မႈန္း ဖယ္ရွားရန္မလြယ္၊ ေခ်မႈန္း ဖယ္ရွားရန္ မေအာင္ျမင္ႏုိ္င္ဟု ယုံၾကည္ထားပါက အာဏာရွင္ မူရွာရတ္အား တြန္းလွန္ ဖယ္ရွားလုိက္ႏိ္ုင္ေၾကာင္းကုိ ပါကစၥတန္ျပည္သူေတြ သက္ေသျပခဲ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ကမၻာ့အေနႏွင့္ ပါကစၥတန္ျပည္သူအား ေလးစားဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္္ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည့္ ပါကစၥတန္ ျပည္သူေတြႏွင့္ ကမၻာ့အႏ႔ွံ ျပည္သူေတြကုိ တစိတ္တ၀မ္း၊ တစုတစည္းတည္း အကူအညီ ေပးသြားၾကရန္ လုိအပ္ေပသည္။

ပါကစၥတန္ႏုိ္င္ငံတြင္ လတ္တေလာ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈတရပ္ကား မူရွာရတ္ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ေသာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တျခား တရားသူႀကီးမ်ားအား ျပန္လည္အစားထုိး ခန္႔ထားေပးရမည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အစုိးရအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ကတိအတုိင္း မူရွာရတ္ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း (၃၀) ရက္အတြင္း တရားသူႀကီးႏွင့္ တရားရုံးမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ေတာ္လွန္သည့္ ကလအတြင္း ႏုိင္ငံတကာမွ ဥပေဒဆုိင္ရာ အျမင္ သေဘာထားမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ တရားေရးႏွင့္ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ဆုိင္ရာ စသည့္ အေရးပါေသာ အခန္း႑မ်ား ကူညီေပးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ ေနၾကသည့္ သူတုုိ႔သည္ အာဏာရွင္အား ဖယ္ရွားသည့္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးအတြင္း ပါကစၥတန္ ျပည္သူေတြနဲ႔ အတုိင္းထက္အလြန္ ေသြးစည္းညီ ၫြတ္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ဖိအားေပးေနသည့္ အၾကားမွာပင္ အေျခခံျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကိစၥရပ္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရႏုိ္င္ရန္ ပါကစၥတန္တြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ေရွ႔ေနမ်ား ျမင္ေယာင္ခဲ့ၾကသည္။

ခက္ခဲ ရေထာင့္ရခဲေသာ အေျခအေနမ်ားၾကားမွ ႏွစ္လုိဖြယ္ေသာ အျပဳ သေဘာေဆာင္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ေရရည္ အက်ဳိး ရလာဒ္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားအား အကူအညီ ေပးရာမွွသည္ ဒီမုိကေရစီ လုိလားေသာဆႏၵ ျပည္သူအၾကားတြင္ ေပၚလာရန္ အခ်ိန္ၾကာစြာ ယူခဲ့ရသည္။ ဤအခ်ိန္သည္ ဤကဲ့သုိ႔ ႀကီးက်ယ္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပး ႏုိင္ခဲ့ေပၿပီ။


(အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အမႈေဆာင္တာရုိက္တာ Mr. Basil Fernando ၏ A Dictator Is Defeated ေဆာင္းပါးအား ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။)

0 comments:

Post a Comment