Tuesday, May 25, 2010

Filled Under:

၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီအေျခခံမူ သံုးခ်က္လစ္ဟင္းတယ္လို႔ AHRC ေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူမႈေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္ျပီးေတာ့ အခက္အခဲေတြက နက္နက္နဲနဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနေသးေၾကာင္းနဲ႔ စစ္အစိုးရက်င္းပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာလည္း လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူေတြထဲက အေရးပါဆံုးအခ်က္၃ခ်က္လစ္ဟင္းေနတယ္လို႔ကေနဒါအေျခစိုက္ေရွ႕ေနမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအာရွဥပေဒေရးရာ ဌာနတို႔ကေနျပီးပူးတြဲျပီးေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ပါတယ္။တရားမွ်တေရး၊လူမႈအခြင့္အေရးနဲ႔လြတ္လပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ဆိုတဲ့ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူ၃ခ်က္လစ္ဟင္းေနတာကိုေထာက္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲတရားမ်ွတေရးလစ္ဟင္းေနတာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္ကိုအာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ ေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦးကအခုလိုစေျပာပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး….တရားစီရင္ေရးကိစၥရပ္ေတြမွာအျငင္းပြားမႈေတြေပၚေပါက္လာမယ္၊၊ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕
အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီးဆံုးျဖတ္ရမဲ့ကိစၥရပ္ေတြေပၚေပါက္လာမယ္ဆိုရင္စစ္ေဆးစီရင္ဆံုးျဖတ္ရမဲ့ကိစၥက
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကေနျပီးဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ေနတယ္။ေတာ္ေတာ္ၾကီးကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးမွားယြင္းေနတဲ့အခ်က္
ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာခ်င္တယ္။ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေသာ္၄င္း၊မဲေပးႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္နဲ႔အညီတရားရံုးခ်ဳပ္၊တရားသူၾကီးေတြကေနစီမံခန္႔ခြဲျပီးဆံုးျဖတ္ရမယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကယူဆတယ္။

အခုလိုမ်ိဳးသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲေတြကဆံုးျဖတ္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြက တရားမွ်တမႈ၊မွန္ကန္မႈမရွိႏိုင္ဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ကယူဆတယ္၊ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔က၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာမျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥတရပ္ျဖစ္တယ္လို႔က်ေနာ္တို႔က ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔မႈအခြင့္အေရး၊လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ပံုမွန္ရွိေနရမဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုျမန္မာျပည္သူလူထုအမ်ားစု ဆံုးရံွဳးေနတာလည္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလစ္ဟင္းေနတဲ့အဓိကအခ်က္တခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔လည္းဦးမင္းလြင္ဦးကေထာက္ျပပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး…..ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနေတြအရ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ္မဲေပးႏိုင္ခြင့္မရွိဘူးဆိုတာကိုက်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရတယ္။အခ်ိဳ႕ေတြက အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေနတာကို
ေတြ႔ရတယ္။အခ်ိဳ႕ေတြက ၾက့ံခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေနတာကိုေတြ႔ရတယ္။အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ဝင္ေတြၾက့ံခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕စာရင္းေတြအရ မဲေပးတယ္ဆိုတဲ့စာရင္းေတြထဲမွာပါသြားမွာကိုသိရတယ္။

ထိုနည္းတူစြာပဲၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္တဲ့ေက်ာင္းဆရာေတြ၊ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ၊ သူတို႔အေနနဲ႔ကလည္းမိမိရဲ႕ဆႏၵအေလ်ာက္မဲဆႏၵေပးႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးကို၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကေန
ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။လြတ္လပ္ျပီးတရားမ်ွတတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ္ဆိုရင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊တစ္သီးပုဂၢလအေနနဲ႔ပဲျဖစ့္ျဖစ္ကိုင္စြဲႏိုင္မဲ့ မူဝါဒေတြကို၊လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုထုတ္ေဖာ္ခြင့္ စည္းရံုးပိုင္ခြင့္၊အသင္းဖြဲ႕စည္းပိုင္ခြင့္ေတြရွိရမယ္။သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေတြရွိရမယ္။ စစ္အစိုးရက်င္းပမယ္ဆိုတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာဒီအခ်က္ေတြလစ္ဟင္းေနတာကိုလည္းဦးမင္းလြင္ဦးကရွင္းျပပါတယ္။

ဦးမင္းလြင္ဦး…. စစ္အစိုးရရဲ႕အလိုက်လိုက္ပါေဆာင္ရြက္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြကလြဲလို႔က်န္တဲ့လူေတြအေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မရွိဘူး၊လြတ္လြတ္စည္းရံုးခြင့္မရွိဘူးဆိုတာေတြကိုၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့
အမႈေတြအရသိရွိရျပီးျဖစ္တယ္။ဒါေတြေၾကာင့္လည္း၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕အခန္းက႑ကိုအခုထက္ပိုျပီးခြင့္ျပဳသင့္တယ္။အဲဒီလိုမွမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့
၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲဟာဘာမွအရာထင္လာမွာမဟုတ္ဘူး၊လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲလည္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို
ေျပာလိုတဲ့အတြက္က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ယေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူေတြ လစ္ဟင္းေနတယ္ဆိုတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ့အမႈတခုနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့
ဦးမင္းလြင္ဦးကဥပမာေပးရွင္းျပပါတယ္။ဥပမာအားျဖင့္က်ေနာ္တို႔ေျပာရရင္ေထာင္ဒါဏ္၅ႏွစ္ကေနျပီး၅၅ႏွစ္
အထိက်ခံခဲ့ရတဲ့ ေဒါက္တာဝင့္သူကိုသာဓကအေနနဲ႔ျပမယ္ဆိုရင္ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိေနတဲ့
သံဃာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ဆက္သြယ္တယ္ဆိုျပီးေတာ့သက္ေသအေထာက္အထားခိုင္လံုမႈမရွိဘဲနဲ႔ အေရးယူအျပစ္ေပးခံရတာကိုေတြ႔ရတယ္။အခုဆိုရင္ေဒါက္တာဝင့္သူတို႔ရဲ႕ ကိစၥကခရိုင္တရားရံုး၊ တိုင္းတရားရံုးအဆင့္ဆင့္ကိုတက္လာျပီးေတာ့ အခုဆိုရင္ တရားရံုးခ်ဳပ္အဆင့္အထိေရာက္ေတာ့မဲ့
အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္။အဲဒါေတြကျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာလြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ေရးစနစ္မရွိဘူး၊ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူးဆိုတာေတြကိုအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္အေထာက္အထားေတြ၊သက္ေသသာဓကေတြ
ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။စစ္အစိုးရက်င္းပမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကဒီမိုကေရစီအေျခခံမူျဖစ္တဲ့ တရားမ်ွတေရး၊ လူမႈအခြင့္အေရးနဲ႔လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ေတြ လစ္ဟင္းေနတယ္ဆိုတဲ့
အေၾကာင္းသံုးသပ္ျပီးေတာ့ ေရွ႕ေနမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီနဲ႔ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးရာဌာနတို႔ပူးတြဲျပီးေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦးကရွင္းျပပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment