Thursday, June 17, 2010

Filled Under:

အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္္

အာရွ။ ။အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဟာေမလ၂၆ရက္ေန႔ကေနဂၽြန္လ၂၆ရက္ေန႔အထိႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ ကိုအသံုးျပဳျခင္းကေနေရွာင္ရွားဖို႔လႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ေနပါတယ္။အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဟာ
အာရွႏိုင္ငံအားလံုးမွာပ်ံ႕ႏွံ႔လာတဲ့ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔အစိုးရနဲ႔ျပည္သူေတြ
အာရံုစိုက္လာေအာင္လုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။အစိုးရကေတာ့ေၾကျငာထားေသာ္လည္းပဲအာရွႏိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့
ရဲစခန္းေတြမွာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈေတြကေတာ့ရွိေနဆဲပါပဲ။ရိုးရိုးစံုစမ္းေမးျမန္းတဲ့ကိစၥေတြမွာ၊
ျပစ္မႈအေသးေလးေတြမွာလည္းႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းတဲ့အေလ့အက်င့္ဟာအာရွႏိုင္ငံေတြမွာၾကံဳေတြ႔ေနရဆဲပါ။ ရိုးရိုးမႈခင္းဆိုင္ရာစံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းေတြမွာ၊ျပစ္မႈေသးေလးေတြအတြက္စံုစမ္းေမးျမန္းတဲ့ ေနရာမွာႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈျပဳလုပ္တဲ့အေလ့အက်င့္ဟာအာရွႏိုင္ငံေတြမွာေတြ႔ၾကံဳေနရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဟာေၾကာက္ရြ႕ံမႈစိုးရိမ္မႈကိုပဲျဖစ္ေစပါတယ္။လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးခြင့္၊လြတ္လပ္စြာအဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔ပိုင္ခြင့္ဆိုတဲ့ဒီမိုကေရဒီလမ္းစဥ္ကုိတားဆီးတဲ့လုပ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အာရွႏိုင္ငံေတြမွာျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတဲ့အင္အားသံုးအၾကမး္ဖက္မႈဟာအဲဒီမွာရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုအသံုးျပဳတဲ့လူေတြအေပၚမွာအစပ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြေတာင္မွႏွိပ္စက္မႈကိုအသံုးျပဳတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္မွာၾကီးျပင္းလာၾကပါတယ္။

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းတာဟာလူေတြအားလံုးရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ေလးစားမႈ၊ယံုၾကည္မႈတို႔နဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့၊ တေယာက္နဲ႔တေယာက္သည္းခံႏိုင္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာရွိတဲ့လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာတကယ့္ကိုၾကီးမားတဲ့အဟန္႔အတားၾကီးတခုုျဖစ္ပါတယ္။

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုအသံုးျပဳျခင္းဟာတိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ကိုေႏွာင့္ေႏွးေစတဲ့အခ်က္တခ်က္လဲျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာတိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့လူေတြကိုေလးစားျပီးၾကီးျပင္းလာရမဲ့အစားေၾကာက္ရြ႕ ျပီးၾကီးျပင္း လာၾကရပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့အဲဒီလူေတြဟာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုအျမင့္ဆံုးအာဏာ
တခုအျဖစ္အသံုးျပဳလုိ႔ပါဘဲ။

ဒီလိုေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႔ေနရတာဟာတိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစပါသလား။တက္ၾကြတဲ့ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈေတြမွာေရာ၊အဲဒီအစားအာဏာရွင္ေတြဟာ လူမႈေရးကိစၥေတြမွာသာမန္လူေတြမပါဝင္လာေစဖို႔အတြက္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုအသံုးျပဳရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ေၾကာက္ေအာင္ေျခာက္ဖို႔အတြက္ရဲကိုအသံုးျပဳတာဟာအာရွႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ကိုထိခိုက္ေစပါတယ္။ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြရဲ႕ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈလႊမ္းမိုးမႈဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြတိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔အတြက္ေႏွာင့္ေႏွးေစတယ္။

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဟာတိုင္းျပည္တျပည္ရဲ႕အၾကီးဆံုးရာထူးအဆင့္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕အားေပးမႈေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းပဲျဖစ္လာတယ္။အဲဒီေတာ့အာရွႏိုင္ငံအမ်ားစုကျပည္သူေတြအေနနဲ႔ တရားဥပေဒအရ တိုင္ၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ကေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။တိုင္တန္းဖို႔နည္းလမ္းရွိေပမဲ့လည္းတိုင္ၾကားဖို႔ လိုအပ္တဲ့ စံုစမ္းမႈေတြဟာအလြန္နည္းပါးျပီးအလွမ္းကြာလြန္းလွပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းတဲ့သူေတြဟာ လုပ္ေနက်အတိုင္းလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ဟာညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကိုျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။အဲဒီေတာ့အၾကမ္းဖက္မႈသံသရာဟာ လည္းလည္ေနေတာ့တာပါပဲ၊တကယ္ေတာ့ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းတဲ့ ကိစၥေတြမွာအထက္လူၾကီးကခိုင္းလို႔ လက္ေအာက္ငယ္သားကလုပ္ရတာေတြလည္းရွိပါတယ္။အထက္လူၾကီးရဲ႕ညြန္ၾကားခ်က္၊အမိန္႔အာဏာ ေၾကာင့္သာဒီလိုျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။တခါတရံမွာဥပေဒအရတားျမစ္ထားတဲ့အရာကိုလုပ္ဖို႔အတြက္အထက္က
လူေတြကေအာက္ကလူေတြကိုအသံုးခ်ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဟာအာရွႏိုင္ငံေတြမွာလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔လည္းဆိုင္ေနပါတယ္။

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈနဲ႔အၾကမ္းဖက္မႈကိုအသံုးျပဳျပီးမႈခင္းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ေတြရလာတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံဟာ
အရင္ေခာတ္ေဟာင္းကအသံုးျပဳခဲ့တဲ့ပံုစံေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုျဖစ္လာတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံဟာတိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့
သူေတြေပးတဲ့ေငြေၾကးလစာေတြမလံုေလာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။တိုင္းျပည္အမ်ားစုမွာ ေခာတ္သစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တိုးတက္လာမႈကိုထိေရာက္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နဲ႔ဥပေဒေတြကသူတုိ႔အာဏာ ကိုထိခိုက္လာမွာေၾကာက္ရြံ႕တဲ့လူေတြကထားဆီးထားတတ္ၾကပါတယ္။

ေခာတ္သစ္ဥပေဒစနစ္နဲ႔လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈေတြေပၚမွာအေျခခံတဲ့ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေတြတိုးတက္လာမႈကိုေတာ့ ဥပေဒကိုအလြဲသံုးစားလုပ္သူေတြနဲ႔ အရာမထင္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေနျပီးတားဆီးထား ပါတယ္။တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာထိေရာက္မႈရွိတဲ့ဥပေဒဆိုင္ရာနည္းလမ္းေတြတိုးတက္လာမႈကို
ေႏွာင့္ေႏွးေစေအာင္လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ဥပေဒဆိုင္ရာနည္းလမ္းေတြမရွိျခင္းဟာ၊လူေတြကိုအရင္ေခာတ္ ကပံုစံအတိုင္းနဲ႔ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈအသံုးျပဳမႈေတြကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈျပသနာဟာအာရွမွာေတာ့အဓိကျပသနာပါပဲ။ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုအသံုးျပဳမႈဟာ
တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစရံုသာမကပဲ လူေတြရဲ႕ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာလည္းအက်ိဳးမျဖစ္ေစပါဘူး၊ ရဲကႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းတဲ့ကိစၥေတြရွိေနတဲ့ေနရာမွာအမ်ိဳးသမီးေတြကိုအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္
မႈေတြကလည္း ရွိလာတာပါပဲ။အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာတိုင္းသူျပည္သားေတြအေပၚမွာအၾကမ္းဖက္တာကို ၾကည့္ေနမယ္ဆိုရင္ျပည္သူေတြဟာအၾကမး္ဖက္မႈကိုလက္ေတြ႔မွာေရာ၊စိတ္ထဲမွာပါလက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဟာေယာက်္ားလႊမ္းမိုးတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္၊လူသားအခ်င္းခ်ငး္တန္ဖိုး
ထားေလးစားမႈ၊လြတ္လပ္မႈ၊ညီမ်ွမႈတို႕စတာေတြကိုတားဆီးထားတဲ့လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာမႈကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုလူတန္းစား၊အေသြးအေရာင္၊ အယူဝါဒစတာေတြကိုခြဲျခားမႈရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာလည္း သံုးၾကပါတယ္။ဥပမာေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြကလူေတြၾကားမွာဇာတ္နိမ့္တဲ့ လူေတြ၊အဆင့္အတန္းမတူဘူးလို႔ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့သူေတြမွာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဟာအျဖစ္မ်ားပါတယ္။ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းပမ္းမႈဟာလူ႔အသိုင္း
အဝိုင္းမွာမညီမွ်မႈရဲ႕သေကၤတျဖစ္လာပါတယ္။

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဟာဘယ္ရႈေထာင့္ကပဲၾကည့္ၾကည့္တကယ္ကိုျပသနာရွိပါတယ္။လူ႔အသိုုင္းအဝိုင္းမွာေနထိုင္ၾကတဲ့
လူေတြအေနနဲ႔ဒီျပသနာကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးသင့္ျပီးေတာ့ကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဆိုင္ရာေၾကျငာစာတမ္းကုိလူေတြသိလာေအာင္ လုပ္မယ့္နည္းလမ္းေတြ
ကိုရွာေဖြလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ကိုအေျခခံတဲ့လူသားေတြရဲ႕ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ကလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကလုပ္ေဆာင္ရမယ့္အဓိကအခ်က္တခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဟာအမႈလို႔မသတ္မွတ္ထားပါဘူး၊တကယ္ေတာ့ႏွိပ္စက္
ညွင္းပန္းမႈကိုအမႈတခုျဖစ္လာေအာင္ဖန္တီးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈအတြက္လိုအပ္တဲ့တိုင္ၾကားဖို႔လိုအပ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြရွိရမယ့္အျပင္အဲဒီတုိင္ၾကားမႈကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ရပါမယ္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့
ရဲေတြထဲမွာလည္းတိုင္ၾကားေရးစနစ္နဲ႔တရားစီရင္ေရးစနစ္ေတြဟာ

တျခားလူမဆန္တဲ့ျပစ္ဒါဏ္ေတြအျပင္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုလုပ္ဖို႔အားမေပးပါဘူးဆိုတာကိုသိရပါမယ္။ ဒီလိုမ်ိဳဳးလုပ္ေဆာင္မႈကိုလည္းေထာင္ထဲမွာလည္းအားမေပးသင့္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ေမလ၂၆ရက္ေန႔ကေနဂၽြန္လ၂၆ရက္ေန႔အထိလႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ေနပါတယ္။
အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္မႈေတြကေနျပီးႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈဟာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းၾကားကေနဖယ္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္.လူထုေတြၾကားကေနအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြကေနကြယ္ေပ်ာက္သြားေအာင္လုပ္ရပါမယ္။ပညာေပးလုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊
လူအမ်ားသိေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုလည္းဒီျပသနာအတြက္ဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာတိုင္းျပည္အားလံုး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

ဂၽြန္လ၂၆ရက္ေန႔မွာႏိုင္ငံတကာႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈကန္႔ကြက္ေရးေန႔ကုိလုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီေန႔ဟာအာရွႏိုင္ငံေတြမွာဒီျပသနာေတြနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့၊ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြရယူဖို႔အတြက္ထူးျခားတဲ့ေန႔တေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment