Sunday, March 06, 2011

Filled Under:

တရားရံုးခ်ဳပ္က လြတ္လပ္တဲ့တရားစီရင္ေရးကိုမေဖၚေဆာင္ႏိုင္

ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႕ထားတာ ဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပါျပဌာန္းခ်က္ကို သမၼတကိုယ္တိုင္ လိုက္ နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘူးဆိုတာကိုတင္ျပခဲ့ျပီးပါျပီ။ ယခု အပတ္မွာေတာ့ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူၾကီးမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္တာ ကိုဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမယ္။ ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ လုပ္ငန္း သေဘာသဘာ၀ အရ ထူးျခားတာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ လိုအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရတာျဖစ္တယ္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္က ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ျပည္သူ ေတြရဲ႕တရား ကိုျပည္သူေတြကသာ စစ္ေဆးစီရင္မယ္ ဆိုျပီး တရားစီရင္ေရး စံနစ္သစ္တခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ ဖူးပါတယ္။ ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက အစျပဳျပီး တိုင္းတရား ရံုး နဲ႕ ဗဟိုတရားရံုး အဆင့္ဆင့္မွာ စစ္တပ္က အနားယူတဲ့တိုင္းမွဴးေတြ၊ ဗိုလ္မွဴးေတြကို တရားသူၾကီးေတြ အျဖစ္ခန္႕အပ္ ထားျပီးေဆာင္ရြက္ေစပါတယ္။ စစ္တပ္ ကအသြင္ေျပာင္းလာတဲ့ သူေတြျဖစ္ျပီး ဥပေဒဘြဲ႕ရ သူေတြပါ၀င္္ေပမဲ့ တရားစီရင္ေရးနဲ႕ ကၽြမ္း၀င္မႈမရွိ လို႕ ဗဟို တရားရံုးက အထူးအယူခံမႈေတြ ဖြင့္လွစ္ျပီးေအာက္ရံုး အဆင့္ဆင့္က မွားလာတဲ့အမွား ေတြ၊ အဂတိလိုက္စားျပီး စစ္ေဆးစီရင္ ခဲ့တဲ့အမိန္႕ နဲ႕စီရင္ခ်က္ ေတြကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ ႕အျမင့္ဆံုးတရားရံုး ျဖစ္တဲ့ ဗဟိုတရားရံုးမွာလဲ စစ္တပ္က အသြင္ေျပာင္းလာတဲ့ တိုင္းမွဴးေတြနဲ႕ ၀န္ၾကီးဌာန ကေျပာင္းလာတဲ့ ၀န္ၾကီးေတြက အမ်ားစုျဖစ္တာမို႕ ဥပေဒဘြဲ႕ရတဲ့သူေတြ အခ်ိဳ႕ ပါေပမဲ့ ဥပေဒနဲ႕ အကၽြမ္း တ၀င္မရွိခဲ့တာေၾကာင ့္ျပည္သူေတြ နစ္နာ ဆံုးရံႈးခဲ့ရပါတယ္။ ေလ့လာရင္းသင္ၾကားသြားမယ္ဆိုတာ ေအာက္တရားရံုးျဖစ္တဲ့ ျမိဳ႕နယ္တရားရံုး အဆင့္မွာ ဆိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အျမင့္ဆံုးတရားစီရင္ေရးျဖစ္တဲ့ တရားရံုးခ်ဳပ္မွာ ေတာ့ ဒီလိုခန္႕အပ္ တာ ဟာ ဘယ္လိုမွ မသင့္ေတာ္တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ လက္ထက္က တိုင္းတရားရံုးနဲ႕ဗဟိုတရားရံုး တရား ခြင္ေတြမွာအမႈေတြတက္လာရင္ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိလို႕ အမႈမ်ားကိုလက္ခံၾကားနာျခင္း မျပဳပဲ အက်ဥ္းနည္းနဲ႕ပလပ္တာမ်ားလြန္းလို႕ အခ်ိဳ႕တရား သူၾကီး ေတြဆို SD ျမတ္တိုး၊ SDလွဖုန္းဆိုျပီး နာမည္ရၾကတဲ့သူေတြဟာ စစ္တပ္က အသြင္ ေျပာင္း လာတဲ့ သူေတြပါ။

ဒါေတာင္ မဆလလက္ထက္မွာ တရားေရးအၾကံေပးအဆင့္ဆင့္ ထားရွိျပီးတရားသူၾကီးကို ဥပေဒနဲ႕ညီတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ရေအာင္ ေထာက္ကူ ေဆာင္ရြက္ ေပးရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လဲ တရားသူၾကီးအႏိုင္ေပးလို တဲ့ဖက္ကို ဥပေဒနဲ႕ ညီတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ေရးသား ေပးခဲ့ရပါတယ္။ လူရည္လည္တဲဲ့အခ်ိဳ႕ တိုင္းတရားသူၾကီး ဥကၠဌနဲ႕ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကေတာ့ တရားျပိဳင္ေတြနဲ႕ညွိႏႈိင္းျျပီး ႏိုင္ငံျခားျပန္ တိုက္ခန္းေတြကို အခ်္ိဳးက်ခြဲေ၀ယူလိုက္တာေတြလဲ ရွိပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လိုက္တဲ့ တရားရံုး အဆင့္ဆင့္ ရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုေတြကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူၾကီး အဖြဲ႕၀င္(၇)ဦးမွာ တရားရံုး ခ်ဴပ္တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးနဲ႕ ဦးသာေဌးက စစ္ဖက္က အနားယူလာတဲ့သူေတြျဖစ္ ပါတယ္။ က်န္ (၅) ဦးထဲမွာ ဦးစိုးၫြန္႔၊ ဦးျမသိန္းနဲ႔ ဦးျမင့္ေအာင္တို႔ ၃ ဦး ဟာ တရားေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ဌာနေတြမွာ တာ၀န္ယူခဲ့ၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

က်န္တဲ့ ၂ ေယာက္မွာ ဦးေအာင္ေဇာ္သိန္းက စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႕ စီမံကိန္းေရးရာ ဌာနခြဲ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရး ရွင္းမွာ ဒု-အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာျဖစ္ၿပီး ဦးျမင့္ဟန္ကေတာ့ သတၱဳတြင္း ဦးစီးဌာနက ဒု-ၫႊန္ခ်ဳပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေပးထားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ေရး အက်ဥ္းထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႕ထိစပ္မႈ မရွိတဲ့သူေတြ လို႕ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္တဲ့ တရားရံုးခ်ဳပ္က၀န္ထမ္းေတြကို ျပည္နယ္နဲ႕ တိုိင္းေဒသၾကီး ေတြမွာ တရားသူၾကီးေတြအျဖစ္ခန္႕ထားတာကိုေတြ႕ရျပီး အမႈေတြ ကို ေအာက္ေျခမွာတင္ အျပတ္ရွင္းဖို႕ စီစဥ္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စု တရားရံုးခ်ဳပ္ကို တက္လာမဲ့ အမႈေတြမွာေတာ့ စစ္ဖက္ကလာတာ မဟုတ္ တဲ့ တရားသူၾကီး မ်ား က စစ္ေဆးစီရင္ရမွာျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္လာရင္ ေတာ့ စစ္ဖက္ကအနားယူလာတဲ့ တရားသူၾကီး ေတြပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႕က စစ္ေဆးစီရင္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းရပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေမလ ၁၂ ရက္ေန႕ ညေန ၃ နာရီေနျပည္ေတာ္ တရားရံုးခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမွာ က်င္းပတဲ့ တရားရံုးခ်ဳပ္နဲ႕ျပည္ နယ္ႏွင့္တိုင္းတရားသူၾကီးမ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း မွာ အဲဒီတံုးက၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ဦးသန္းစိန္ကတက္ေရာက္ျပီး အခုလိုမိန္႕ခြန္းေျပာ ၾကားခဲ့ ပါတယ္

တရားစီရင္ေရးမူ တရပ္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒနဲ႕အညီ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ေရးကိုလည္း တရားစီရင္ ေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ တရားသူၾကီးမ်ားအားလံုးက သိရွိလိုက္နာေဆာင္ ရြက္ေပးဖို႕လိုအပ္မွာျဖစ္တယ္္ တဆက္တည္းမွာပဲ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ တရားစီရင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုထ ေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေစဖို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႕ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ ကိုင္ဖို႕လိုအပ္တယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နဲ႕တရားစီရင္ေရးက႑ မ်ားကို သီးျခားစီခြဲျခား ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳပဲတက္ညီလက္ညီ အတူတကြ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးကိုကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ရမွာျဖစ္တယ္ လို႕ အတိ အလင္းထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ေတြ အလိုက် စီရင္ဆံုးျဖတ္ေပး ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ အတိအလင္း ေျပာဆိုသြားတာျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးစံနစ္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အာမမခံႏိုင္၊ ျပဌာန္းထားတ ဲ့ျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႕အညီ တရားရံုးတရားသူၾကီးမ်ားက လြတ္လပ္စြာစစ္ေဆး စီရင္ျခင္းမျပဳႏိုင္တဲ့အတြက္ မွ်တမွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မေပၚေပါက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ အာဏာပိုင္ေတြရွိေနသမွ်၊ တရားစီရင္ေရးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ ေတြ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ေနသမွ် လြတ္လပ္တဲ့တရားစီရင္ေရးနဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မေဖၚ ေဆာင္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ တင္ျပလိုက္ ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။
အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွေရွ႔ေန ဦးမင္းလြင္ဦး အာအက္ဖ္ေအသို႔ေရးသားေပးပို႔ေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment