Sunday, April 03, 2011

Filled Under:

လြဲမွားေနတဲ့ ကတိသစၥာျပဳခ်က္ေတြ

ၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕ မွာ စတင္အာဏာတည္ခဲ့ျပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ နဲ႕အညီဖြဲ႕စည္း တဲ့ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္အေနနဲ႕ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႕မွာ ကတိသစၥာျပဳခဲ့တာျဖစ္လုိ႕ အစိုးရသစ္ တရပ္ေပၚေပါက္လာျပီလို႕ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမတဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ အရ ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ ေရရာရရွိတယ္လို႕ ေဖၚျပထား တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏို္င္ငံ ေတာ္သမတသစ္က ကတိသစၥာျပဳတဲ့အခါမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ သမတရဲ႕ လက္ေအာက္ မွာ ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ ကတိ သစၥာျပဳတဲ့အတြက္ ဥပေဒနဲ႕ညီညႊတ္ရဲ႕လားလို႕ စဥ္းစားမိပါတယ္။
ကတိသစၥာျပဳတယ္ဆိုတာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ပါတဲ့ျပဌာန္းခ်က္ေတြ၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လိုက္နာက်င့္သံုးေနတဲ့ တရားဥပေဒေတြ ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါမယ္လို႕ကတိသစၥာျပဳရတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုကတိသစၥာ ျပဳတာကလဲ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အၾကီးအကဲျဖစ္တဲ့ သမတ အၾကားသေဘာ တူညီမႈ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ဆိုဒီလိုကတိသစၥာျပဳတဲ့ကိစၥကို ဥပေဒနဲ႕အညီျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့သူရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ ကတိသစၥာျပဳရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါမွလဲ တရားဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈ ရွိမွာျဖစ္ တယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္ပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ေတာ့ သမတျဖစ္သူဟာမည္သူရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ကတိသစၥာျပဳရမယ္လို႕ ထည့္သြင္းေရးထားတာမေတြ႕ရ ပါဘူး။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ရဲ႕ တာ၀န္နဲ႕၀တၱရားမ်ားကိုျပန္ျပီးဖတ္ ၾကည့္ ေတာ့လဲ နာယကျဖစ္သူရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွာ ထည့္သြင္းျပဌာန္း ထားတာ မေတြ႕ရ ပါဘူး။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ရဲ႕ပုဒ္မ ၅၁ မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမတဟာအစည္းအေ၀းက်င္းပလ်က္ရွိတဲ့ ပါလီမန္ ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ နဲ႕ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တရား၀န္ၾကီးမ်ား ေရွ႕ ေမွာက္တြင္ လူသိရွင္ၾကား သစၥာဆို၍ လက္မွတ္ထိုးျပီးလွ်င္ ရာထူး၌၀င္ေရာက္ထမ္းရြက္ရမယ္လို႕ ျပဌာန္းထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဦးထြန္းထြန္းဦးဟာ သမတျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းစိန္ နဲ႕ ယွဥ္လိုက္ရင္ အေတြ႕အၾကံဳ နည္းတယ္လို႕ယူဆထားလို႕အခုလို ေဆာင္ရြက္လိုက္တာလားဆိုတာကလဲစဥ္းစားစရာပါ။
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ သမတအျဖစ္ကတိသစၥာျပဳျပီးတဲ့အခါမွာ ဦးသိန္းစိန္ဟာ သမတျဖစ္သြားပါျပီ။ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံသားေတြအားလံုးရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္သြား ပါျပီ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခန္႕အပ္ တဲ့သူျဖစ္သြားပါျပီ။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ခန္႕အပ္ျခင္းခံရ သူေတြဟာလဲ မိမိလုပ္ ေဆာင္တဲ့လုပ္ငန္းရပ္ အသီးသီးအတြက္ သမတကို တာ၀န္ခံရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကတိသစၥာျပဳတဲ့အခါ သမတရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ကတိသစၥာျပဳတာမဟုတ္ပဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ကတိသစၥာျပဳတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ဒါကိုလဲ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ထည့္ေရးထားတာမေတြ႕ရပါဘူး။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကတိသစၥာျပဳတဲ့အခါ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ စတာေတြ နဲ႕ အစိုးရ အဖြဲ႕၀န္ၾကီးမ်ား ပါ၀င္ျပီး ကတိသစၥာျပဳတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႕ပါ၀င္ျပီး ကတိ သစၥာျပဳတာ ကိုေတာ့ ေျပာစရာမလိုပါ။

ဒါေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူၾကီးမ်ား အေနနဲ႕ပါ၀င္ျပီး ကတိသစၥာျပဳတဲ့ကိစၥဟာ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးတုိ႕နဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႕အတိအလင္းေဖၚျပလိုက္သလိုျဖစ္ ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မႈခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြ အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွာ မဟုတ္ပဲ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တ့ံခိုင္ျမဲ ေရးတို႕ကို ထာ၀စဥ္ဦးထိပ္ပန္ဆင္ပါမည္လို႕ ဆိုထားတဲ့အတြက္ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးစံနစ္ ျမန္မာျပည္မွာ အကန္႕အသတ္နဲ႕သာက်င့္သံုးမယ္လို႕ဆို လိုတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။

တရားစီရင္ေရးမွာ အဓိက အေရးပါတဲ့ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ၊ မ်က္ႏွာၾကီးငယ္ မရြယ္မေထာက္၊ ဆႏၵာ၊ ေဒါသာ၊ ဘယာ ဂတိမ်ားသို႕မလိုက္ပဲ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မယ္လို႕ ကတိ သစၥာျပဳစရာမလို၊ အခ်ဳပ္အျခာတည္တ့ံခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ကိုသာဦးထိပ္ပန္ဆင္ ျပီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ေတြအလိုက် ဆံုးျဖတ္မယ္လို႕ ေဖၚျပလိုက္တာျဖစ္ ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။
အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦး အာအက္ဖ္ေအသို႔ေပးပို႔ထားေသာေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment