Friday, April 15, 2011

Filled Under:

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအခြင့္အေရးနဲ႕ဥပေဒမ်ား

သမတၾကီးဦးသိန္းစိန္က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ အားေပးပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ဆံုးျဖတ္ထားျပီးျဖစ္တယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ျပ႒ာန္း ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ လို႕လဲဆိုပါတယ္။စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႕ လယ္ယာထြက္ကုန္ အရည္ အေသြး ျမင့္မားေရး အတြက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕မိန္႕ခြန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


ေခတ္အဆက္ဆက္က ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ေျမနဲ႕အခြန္ေတာ္အက္ဥပေဒ၊ အထက္ျမန္မာျပည္ေျမနဲ႕ အခြန္ေတာ္ဥပေဒ ေတြက ေျမယာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါေစ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေရ၊ေျမ ၊ေလတို႕ရဲ႕ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္တယ္လို႕ အတိအလင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျပဌာန္းထားတဲ့ အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္ႏိုင္တဲ့ လယ္ယာေျမ သာမက ေျမလြတ္ေျမလပ္ ေျမရိုင္းအားလံုးကိုပါႏိုင္ငံေတာ္ကပိုင္ဆိုင္တယ္လို႕ေျပာရမွာ ျဖစ္ တယ္။ဒါေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရဟာ လယ္ယာေျမအပါအ၀င္ေျမယာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အားလံုး ကိုလည္း သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားနဲ႕အညီေဆာင္ရြက္ျပီး၊ လယ္ယာေျမေတြ အေပၚမွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႕ ေနထိုင္မႈ ဘ၀ျမင့္မားမႈေတြကိုလဲ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕တာ၀န္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။


တခ်ိန္က အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ စပါးက်ီလို႕အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ရတဲ့ျမန္မာျပည္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ အဆက္ဆက္ရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းတဲ့ အတြက္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေနာက္ မွာက်န္ခဲ့တာက ထင္ရွားတဲ့ သာဓကတခုျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အေနနဲ႕ မိိမိစိုက္ပ်ိဳးလိုတာကို လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္မရတာ ၊စိုက္ပ်ိဳးရရွိတဲ့ ဆန္စပါးကို လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ်ခြင့္မရတာ၊ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ဆႏၵမပါပဲ အတင္းအဓမၼ စီမံကိန္းသီးႏွံလို စိုက္ပ်ိဳးခိုင္းတာ၊ ဥပမာ ပဲ၊ ႏွမ္းအထြက္ေကာင္းတဲ့ေဒသမွာ ဆန္စပါးကို အခ်ိန္ခါမဟုတ္ပဲ စိုက္ ပ်ိဳးခိုင္းတာေတြ၊ ေနာက္တခါ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိလာတဲ့ ထြက္ကုန္ေတြကို အစိုးရကိုယ္တိုင္က ေစ်းႏွိမ္ ၀ယ္ယူတာ၊ၾကိဳတင္ေခ်းေငြထုတ္ေပးျပီး၊ အဆင့္အတန္းမမွီတဲ့ေျမဆီေျမၾသဇာေတြ ေပါက္ေစ်း ထက္ပိုျပီးေရာင္းခ်ခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အတိဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ယခင္စစ္အစိုးရအေနနဲ႕ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ေနထိုင္ စားေသာက္ မႈဘ၀ျမင့္မားေရးအတြက္ ထင္ရွားတဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ တခုမွမေတြ႕ရပါဘူးလို႕ေျပာႏိုင္ ပါတယ္။


အစိုးရအသစ္ လက္ထက္မွာေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ကို အကာအကြယ္ ေပးမယ္လို႕ ဆိုထားတဲ့အတြက္ လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ အကာအကြယ္ေပး ႏိုင္ဖို႕လိုပါတယ္။ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္က လယ္ယာေျမေတြ ကိုသိမ္းယူႏိုင္တာမွန္ေပမဲ့ သိမ္းယူတဲ့ လယ္ယာေျမေတြကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ် ႏိုင္ဖို႕လိုပါတယ္၊ အာဏာပိုင္ေတြက လယ္ယာေျမေတြကို သိမ္းယူျပီး ေတာင္သူ လယ္သမား ေတြကို သီးစားျပန္လည္ခ်ထား လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ၊ သီးစားအထြက္ တိုးအက်ိဳးတူစိုက္ပ်ိဳးခိုင္းျပီး ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္ေနတာေတြ၊ အမေတာ္ေၾကးအျဖစ္ ထုတ္ေခ်းးတဲ့ေငြကို ျပန္လည္မဆပ္ႏိုင္တဲ့အခါ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် အေရးယူဖို႕ျခိမ္းေျခာက္တာေတြ၊ စည္းကမ္းခ်က္ထားရွိျပီး လယ္ယာေျမသိမ္းယူႏိုင္ဖို႕ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆို ျပီးေငြေခ်းငွားေနတာေတြ၊ ေခ်းေငြျပန္မဆပ္ႏိုင္တဲ့အခါ လယ္ယာေျမ သိမ္းယူေနတာေတြဟာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြ နဲ႕ညီညြတ္မႈမရွိဘူးဆိုတာကို အာဏာပိုင္ေတြသိပါတယ္။ တရားရံုးခ်ဳပ္ညႊန္ၾကားလႊာအမွတ္၈/၆၅၊ တရားရံုးမ်ား ညႊန္ၾကား လႊာလက္စြဲ ၁၉၄၆-၁၉၇၀ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၈ နံပါတ္ ၆ မွာ- မသိနားမလည္တဲ့ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကိုျခိမ္းေျခာက္ ၍ျဖစ္ေစ၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ ျဖစ္ေစ၊ အျခားမသမာတဲ့ နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ၎တို႕ရရန္ရွိတဲ့ သီးစားခေငြမ်ားကို ေခ်းေငြအျဖစ္ ေအာ္ဒီမန္စာခ်ဳပ္၊ဒါမွမဟုတ္ အျခားကတိစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုေစျပီး၊ တရားမေၾကာင္းအရ ေငြျပန္ရလိုမႈ တရားစြဲဆိုျခင္းအျပင္ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္း အရလည္း လိမ္လည္မႈ၊ အလြဲသံုးစားမႈ စသည့္အမႈမ်ားနဲ႕ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားရွိပါသည္။


တရားစြဲဆိုခံရသူမွာ ေတာင္သူလယ္သမားျဖစ္ပါ က တရားရံုးမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိၾကီးစြာ ထား၍ အမႈကိုစစ္ေဆးရန္ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ တရားမမႈစစ္ေဆးစဥ္ ဒါမွမဟုတ္ ရာဇ၀တ္ မႈမ်ားမွာပဏာမ ရဲစံုစမ္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ျပီးတဲ့အခါ အမႈရဲ႕ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ ေျမရွင္က ေတာင္သူ လယ္သမား ေတြအေပၚမွာ အထက္ကေဖၚျပထားတဲ့ နည္းလမ္း မ်ားနဲ႕တရားစြဲဆိုတာ ျဖစ္တယ္လို႕ ေတြရွိရရင္ အမႈကိုပလပ္ျပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း အ က်ဥ္းခ်ဳပ္ကို တရားရံုးခ်ဳပ္သို႕ အစီရင္ခံရန္ ညႊန္ၾကားအပ္ပါသည္ လို႕ေဖၚျပျပီး တရားရံံုး အဆင့္ဆင့္ကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႕ ညႊန္ၾကားခဲ့ ပါတယ္။


တရားရံုးေတြမွာစီးပြားေရးကုမၸဏီ ေတြက ျပစ္မႈေၾကာင္းနဲ႕အေရးယူဖို႕ လုပ္တာဟာ ဥပေဒနဲ႕ မညီမွန္းသိေပမဲ့လဲ အမႈေတြ ဖြင့္လွစ္ျပီး စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္အေရးယူ အျပစ္ေပးေန တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အားကိုးရာမဲ့ေနတဲ့ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အေပၚ ဒီလိုတဖက္သပ္ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ ကို ရပ္တန္႕သြြားေအာင္ အစိုးရသစ္ အေနနဲ႕ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးဖို႕လိုပါတယ္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒ အရ လယ္ယာေျမကို ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္သိမ္း ယူမယ္ဆိုရင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာဖို႕လိုပါ တယ္။


၁၉၆၃ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္တဲ့ဥပေဒ၊ သီးစားခ်ထားေရး ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေလးထား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ဖို႕လိုပါတယ္။ မိမိတို႕လိုတဲ့ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ကိုပဲ ထုတ္ႏႈပ္အသံုးျပဳဖို႕မဟုတ္ပါဘူး။ ေတာင္သူလယ္သမား ေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြကို သိမ္းယူ မယ္ ဆိုရင္ ထိုက္သင့္္တဲ့ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ လက္မဲ့ျဖစ္သြားတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ဖို႕ မိသား စု၀င္လူဦးေရ နဲ႕ညီမွ်တဲ့လယ္ယာေျမကို အစားထိုးလုပ္ကိုင္ဖို႕ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။


သိမ္းယူတဲ့ လယ္ယာေျမဟာလဲ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လိုအပ္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္၊ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ၊ စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြက တဆင့္ သီးစား ျပန္လည္ ခ်ထားဖို႕ မျဖစ္ေစ ရပါဘူး။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ျပည္ပ၀င္ေငြပိုမိုရရွိေစဖို႕ရာ လယ္ယာေျမ မ်ား ထေျမာက္္ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုုင္ျခင္းအေပၚ မူတည္လ်က္ရွိတဲ့အတြက္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ တရားဥပေဒျပဌာန္း ခ်က္မ်ားနဲ႕အညီ လယ္ယာ ေျမမႈခင္း မ်ားကိုစစ္ေဆးစီရင္ျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။


အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေရွ႔ေနဦးမင္းလြင္ဦး အာအက္ဖ္ေအအတြက္ ေရးသားေပးပို႔ထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment