Thursday, December 22, 2011

Filled Under:

၂၀၁၁ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းဆႏၵျပခြင့္ ဥပေဒ နဲ႕ ၁၉၄၅ ရဲအက္ဥပေဒအမွတ္ ၆.... AHRC ... 23 December 2011


၂၀၁၁ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းဆႏၵျပခြင့္ ဥပေဒ နဲ႕ ၁၉၄၅ ရဲအက္ဥပေဒအမွတ္ ၆
2011 Peaceful Assembly Law and 1945 Police Act no.6
မင္းလြင္ဦး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၁၅) ကို ဒီဇင္ဘာ က္ေန႕မွာ ျပဌာန္းလိုက္ပါတယ္။
ယခုျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒသစ္အရ ဆႏၵမဲ့သူေတြဟာ သက္ဆိုင္ရရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ ၅ ရက္ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါမွာ ဆႏၵျပမယ့္လူ ဦးေရ၊ ဆႏၵျပလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ စတာေတြကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္မွာလဲ ဒီလိုဥပေဒမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္။ လူေတြမလိုက္နာမက်င့္သံုးႏိုင္ ေအာင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ၊ န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရစသျဖင့္ အမည္ေတြသာေျပာင္းျပီးစစ္တပ္က စဥ္ဆက္မျပတ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးႏွစ္(၆၀) ေက်ာ္သည့္တိုင္ေအာင္ ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့တာပါ။
တိုင္းတပါးျဗိတိသွ်လက္ေအာက္က်ေရာက္စဥ္ ကာလအတြင္းမွာ အဂၤလိပ္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားစုေ၀းခ်ီတက္ဆႏၵျပတဲ့ကိစၥမ်ားနဲ႕ပတ္သက္လို႕ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းခဲ့တာရွိပါတယ္။ ၁၉၄၅ ရဲအက္ဥပေဒ အမွတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႕ထက္တိုင္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလိုက္နာက်င့္သံုးဖို႕ အတြက္ျပဌာန္းထားဆဲျဖစ္တဲ့ဥပေဒလဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ျပဌာန္းထားတဲ့ရဲအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ အရ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးတည္ျမဲေစဖို႕အတြက္ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒါမွမဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက အမ်ားျပည္သူေတြသြားလာတဲ့ လမ္းမွာ အစုအေ၀းနဲ႕စီတန္းလွည့္လည္တဲ့အခါ မွာ အခါအားေလ်ာ္စြာလိုအပ္သလိုညြန္ၾကားႏိုင္ခြင့္ကိုေပးထားပါတယ္။ စီတန္းလွည့္လည္မဲ့သူေတြကို ဘယ္လမ္းကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ အသံုးျပဳရမယ္ဆိုတာကို သတ္မွတ္ႏိုင္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။
စုေ၀းဆႏၵျပမဲ့သူမ်ားက လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ လူအမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳေနတဲ့ လမ္းေပၚကို စုေ၀းဖို႕ဖိတ္ေခၚစုရံုးတဲ့အခါမွာ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကိုပ်က္ျပားေစတယ္လို႕ ခရိုင္ရဲတပ္ ဖြဲ႕မွဴးဒါမွမဟုတ္ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးကထင္ျမင္ယူဆရင္ ဘိတ္ေခၚစည္းရံုးတဲ့သူ၊ ဦးစီးေခါင္းဆာင္ လုပ္တယ္လို႕ထင္သူအား လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားေတာင္းယူရမယ္လို႕ သာမန္စာ ဒါမွမဟုတ္ အထူး ဆင့္စာနဲ႕ ခြြြင့္ျပဳခ်က္ယူဖို႕ အတြက္ဆင့္ဆိုေခၚယူႏိုင္ပါတယ္။
အဲဒီလိုခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိတဲ့အခါမွွွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားရဲ႕ အမည္မ်ား ကိုမွတ္သားျပီး အဆိုပါ အစည္းအေ၀း၊ ဒါမွမဟုတ္ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပျခင္းကိုျပဳလုပ္ဖို႕အ တြြြက္ ခြင့္ျပဳတဲ့စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုေဖၚျပရမယ္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ေလွ်ာ္ရာကို လိုက္နာျပီးေဆာင္ ရြက္ရမဲ့အမိန္႕ကို ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒါမွမဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးကထုတ္ေပးႏိုင္တယ္လို႕ ျပဌာန္းထားပါတယ္။
လူစုလူေ၀းျဖင့္စုေ၀းျခင္း၊စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပျခင္းတို႕ကိုသတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းမ်ားနဲ႕ အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပဲပ်က္ကြက္ခဲ့ရင္ေတာ့ အစုအေ၀းကိုဖ်က္သိမ္းေစဖို႕ ခရိုင္ရဲ တပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ ဒါမွမဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒါမွမဟုတ္ ရာဇ၀တ္တရားသူၾကီးတဦးဦးက စုေ၀းျခင္း၊စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းကိုဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။အဲဒီိလိုစုေ၀းျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ ျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းဖို႕ေပးတဲ့အမိန္႕ကို လိုက္နာရန္ေပါ့ေလ်ာ့လ်င္ ဒါမွမဟုတ္ လိုက္နာရန္ပ်က္ ကြက္လွ်င္ ဥပေဒနဲ႕ဆန္႕က်င္တဲ့အစုအေ၀းလို႕မွတ္ယူရမယ္လို႕ရဲအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၂ မွာ ျပဌာန္းထားပါတယ္။
ယခုအသစ္ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ အရ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ေတြအတြက္လုပ္ေဆာင္မဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းေလွ်ာက္ထားရမဲ့အျပင္ ေလွ်ာက္ထားသူရဲ႕ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္၊ ေဟာေျပာမဲ့ အေၾကာင္း အရာ၊စုေ၀းမဲ့လူဦးေရစာရင္းတို႕နဲ႕အတူ ငါးရက္ၾကိဳတင္ျပီးေလွ်ာက္ထားရမယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္၊ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းေတြမွာ အခန္းအနားမက်င္းပမီ ရက္ ရက္ေလာက္ၾကိဳတင္ျပီးအေၾကာင္းၾကား ရပါ တယ္။ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္တို႕ မိမိလုပ္ေဆာင္မဲ့ လုပ္ငန္းအေသးစိပ္ေတြကိုထုတ္ေဖၚေျပာဖို႕မလို ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ အမ်ားျပည္သူကိုအေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစဘူးဆိုရင္လံုေလာက္ပါျပီ။ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမဲ့သူဘယ္ႏွဦး၊ လူဦးေရဘယ္ႏွေယာက္ဆိုတာ ထုတ္ေဖၚေရးသားဖို႕မလိုပါဘူး။ မိမိတို႕နဲ႕စိတ္ကူးတူသူေတြ၊ခံစားမႈတူညီသူေတြ၊ဘယ္ႏွဦးပါ၀င္လာမယ္ဆိုတာကိုဘယ္လိုမွ ၾကိဳတင္မသိႏိုင္လို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စုေ၀းစီတန္းလမ္းေလ်ာက္မဲ့ေန႕မွာ အျခားအယူ၀ါဒမတူသူ မ်ားနဲ႕ မိမိတို႕နဲ႕ဆႏၵမကိုက္ညီတဲ့သူေတြမေႏွာက္ယွက္ႏိုင္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕က ကူညီေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေပးပါတယ္။ စုေ၀းစီတန္းလမ္းေလ်ာက္မဲ့သူမ်ားကိုယ္တိုင္က မိမိတာ၀န္မိမိယူူျပီး ထိန္းေက်ာင္းသြားတာကမ်ားပါတယ္။ရဲကဘာမွအေႏွာင့္အယွက္မေပးပါ ဘူး စုေ၀းခ်ီတက္လမ္းေလ်ာက္မဲ့လမ္းတေလ်ာက္ ယာဥ္သြားယာဥ္လာ မပိတ္ဆို႕ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ေပးရတာကိုပဲေတြ႕ရပါတယ္။

က်င္းပျပီးစီးသြားတဲ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၁၅) ကို ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္ ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ရဖို႕အတြက္ဥပေဒနဲ႕အညီခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ ေပမဲ့လဲ ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ ပုဒ္မ ၂၄ အရ ျပည္ထဲ ေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ဒါမွမဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း နဲ႕နည္းဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခ်က္ရျပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္လို႕ သက္ဆိုင္ရာခရိုင္ရဲမွဴးၾကီးကအေၾကာင္းျပန္ခဲ့ တာကိုၾကားသိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ယခင္ကတဲက က်င့္သံုးေနတဲ့ ရဲအက္ဥပေဒ အမွတ္ ကို ယေန႕တိုင္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳေသးပါဘူး၊ ဒီဇင္ဘာလ ရက္ေန႕မွာထုတ္ျပန္ျပဌာန္းတဲ့ ဥပေဒမွာလဲ ရဲအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ နဲ႕ ၃၂ ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ရုပ္သိမ္းတယ္လုိ႕ေျပာမထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၁၅) ကိုမည္သည့္ေန႕ရက္ တြင္စတင္အာဏာတည္ေစရမည္လို႕ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ထဲမွာ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားတာကို မေတြ႕ရပါဘူး။
 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာအရပ္သားအစိုးရသစ္အေနနဲ႕ဒီမိုကေရစီကိုေဖၚေဆာင္ရာမွာ အဓိကက်တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ ခြင့္ကိုခြင့္ျပဳထားပါတယ္လို႕ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရကို ေျပာေနေပမဲ့ တိုင္းတပါး လက္ေအာက္ကို လိုနီအျဖစ္က်ေရာက္စဥ္က အဂၤလိပ္အစိုးရ က ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ေလာက္ေတာင္မွ လြတ္လပ္ခြင့္မရွိတဲ့အျပင္အမွန္တကယ္ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ခြင့္လဲမရွိဘူးဆိုတာကို တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။0 comments:

Post a Comment