Monday, April 09, 2012

Filled Under:

ီီၤ္ဲုျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေရးႀကီးဟု KNU ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သေဘာတူ.... 9 April 2012 Irrawaddy

ပည္နယ္မ်ား၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈတို႔ရွိရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ရွိရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က KNU ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာ ဆိုလိုက္သည္။
ဧၿပီ ၈ ရက္နံနက္ပိုင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ KNU ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - ေအာင္သက္၀ိုင္း / ဧရာ၀တီ)
တနဂၤေႏြေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ ထိုသို႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း KNU ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
KNU ဘက္ကလည္း အစိုးရႏွင့္ ဧၿပီ ၆ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဘက္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး အပါအ၀င္ အဓိက အခ်က္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေသးစိတ္ ျပန္လည္ ရွင္းျပခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး NLD ၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာဆုိေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည္ကိုလည္း စိုးရိမ္မိသည္ဟုေျပာဆိုေၾကာင္း ပါရွိသည္။
ယင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၁၉၄၈ ခု လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အစိုးရႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား အၾကား လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား ၿပီးဆုံးသြားရန္ အစပ်ိဳးမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆရၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏုိင္ငံ အေနႏွင့္လည္း နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး အလားအလာမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။ လတ္တေလာတြင္ ထား၀ယ္ေရနက္ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းမႈမွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနသည္။
KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္၌ ဧၿပီ ၆ ရက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
KNU ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တုိ႔ ဧၿပီ ၆ ရက္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္ တျပည္လုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္၊ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေန သည့္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္စဲေပးရန္၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ လုံၿခံဳမႈရရွိရန္၊ ျပည္သူလူထုၾကား ယုံၾကည္မႈရွိသည့္ အေျခ အေနတည္ေဆာက္ရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။
ထို႔အျပင္ အဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစျခင္း၊ ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္း၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းခုိင္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္၊ ျပည္သူလူထု ဘ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေျမယာ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ စိစစ္ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ မွန္ကန္သည့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စတင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို အခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခု ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ က ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ KNU က တင္ျပထားေသာ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ အနက္မွ ၆ ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရသတင္းစာကလည္း ေဖာ္ျပသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အက်ဳိးရလဒ္အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းကို အဆင့္ ၃ ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ ၁ တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လက္ခံႏုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲစည္းထားေသာ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း စစ္ေဆးျခင္း၊ အဆင့္ ၂ တြင္ အေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာသည့္အခါ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရး ႏွင့္ အဆင့္ ၃ တြင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ပ်က္စီးရန္ အလားအလာမရွိေတာ့သည့္အခါ ပြင့္လင္းေသာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရး အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း သိရသည္။
လတ္တေလာတြင္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား အျပန္အလွန္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ရထား ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာဆိုသည္။
“အခုဆိုရင္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြလာတဲ့ခရီးစဥ္မွာကိုပဲ ေက်ာက္ႀကီးမွာ ဆက္ဆံေရး႐ုံး စဖြင့္ေနပါၿပီ။ ထား၀ယ္မွာ ဆက္ဆံေရး႐ုံး ဖြင့္ေနၿပီ။ ဆက္ဆံေရး႐ုံးေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ဖြင့္ သြားဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္မင္းက ဆုိသည္။
တုိင္းရင္းသားအားလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးပါက ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တုိင္းရင္းသား ညီလာခံႀကီးတရပ္ ေခၚယူက်င္းပၿပီး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို ဦးစားေပး၍ စတင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔က KNU ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆီဒုိးနားတြင္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ KNU မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေနာ္စီဖိုးရာစိန္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး အပါအ၀င္ KNU ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦး၊ အစုိးရဘက္မွ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ မင္း၊ ၀န္ႀကီး ဦးစုိးသိန္း၊ ၀န္ႀကီး ၇ ဦးအပါအ၀င္ အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္ ၁၉ ဦး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။
ဧၿပီ ၇ ရက္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ၌လည္း KNU အား မတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေနာ္စီဖုိးရာစိန္က ေျပာသည္။
ဧၿပီ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေနအိမ္၌ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕က ေတြ႕ဆုံၿပီး ေနာက္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က အထက္ပါအတိုင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သတင္း မီဒီယာမ်ားကို ေျပာျပသည္။
“KNU ကုိ မတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာက အႏၱရာယ္ရွိတယ္။ ေၾကာက္စရာလည္း ေကာင္းတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ေတြ႔ဆုံတုန္းက KNU ကုိ မတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာကို ျပန္စဥ္းစားဖို႔ ေျပာခဲ့တယ္”ဟု ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က ဆိုသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း KNU ကို မတရားအသင္းအျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိျခင္းမွာ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ၿပီး “ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံမွာ မတရားအသင္းဆိုတာ ရွိဖို႔မေကာင္းတဲ့ အေျခအေနပါ”ဟုလည္း ဆုိသည္။
အစုိးရ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ ကမူ KNU ကုိ မတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ ယခင္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တုိးတက္မႈေပၚမူတည္ၿပီး မတရားအသင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆီဒိုနား ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာဆုိထားသည္။
“Unlawful Force Association(မတရားအသင္း)ဆိုတာကေတာ့ ဖ်က္ကို ဖ်က္ေပးရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ က အမိန္႔နဲ႔ တခ်ိန္တခါကလုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္တားျမစ္ထားေသာ္လည္း သင့္တင့္တဲ့အခ်ိန္၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕Progress(တိုးတက္မႈ) ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ အလိုအေလ်ာက္ ဖ်က္ပယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဘယ္ေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္အခါဆုိတာကေတာ့ တိတိက်က်ေျပာ ဖုိ႔ ခက္ခဲပါတယ္”ဟု ဦးခင္ရီက ဆိုသည္။
ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ကဆက္လက္ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေဆြး ေႏြးေၾကာင္း၊ KNU အေနႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူတဦးအျဖစ္ ရႈျမင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

0 comments:

Post a Comment