Tuesday, July 31, 2012

Filled Under: , ,

အာရွ ပါလီမန္ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ

အာရွ ပါလီမန္ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ရပ္တန္႔ရန္အတြက္
ေဆြးေႏြးပြဲ

ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၂၊ ေဟာင္ေကာင္

အာရွႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ပါလီမန္ပုဂိၢဳလ္္္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ လက္ရွိ က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မွုမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္အလို႔ ဌာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည္။ သံုးရက္တာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဟာင္ေကာင္၊ ေကာင္လြန္းေဒသတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအစည္းအေဝးပြဲမွာ ကုလသမဂၢ ေၾကညာစာတန္း တြင္တစ္ခုအပါအဝင္ အျဖစ္ျပဌာန္းထားေသာညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မွုႏွင့္ အျခားေသာ လူမဆန္စြာ ျပဳလုပ္မွုမ်ား (သို႔) အျပစ္ေပးမွုမ်ား ကို ဆန္႔က်င္ေသာေၾကညာစာတန္းအား အဓိက ထားၿပီး ျငင္းပန္းႏိွပ္စက္မွုကို အဆံုးသတ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာေျခလွမ္းတခုျဖစ္ပါသည္။

လာေရာက္ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးၾကမည္႔ ဘဂၤလားေဒ့၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊ ဖိလပင္း ၊ သီရိလဂၤါ ႏိုင္ငံမ်ားမွပါလီမန္ပုဂိၢဳလ္္္္္မ်ား သည္ သူတို႔၏ ပါ၀င္မွုကို ေသခ်ာၿပီဟု အေၾကာင္းျပန္ၿပီးျဖစ္သည္ ဤေဟာင္ေကာင္တြင္က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းပြဲကို ေတာင္ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ လူအခြင့္အေရးလွုပ္ရွားမွု ႏွင့္ပက္သက္ ၍ ထင္ရွားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး လွုပ္ရွားေနသူတို႔ မွလည္း တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ဤအစီးအေ၀းပြဲကို အာရွႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးလူပ္ရွားသူမ်ား ပါ၀င္ထားေသာ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္(Asian Human Rights Commission) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ ညွင္းပန္းႏိွပ္္စက္ခံရသူမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ သုေသတန ျပဳလုပ္သည္႔အဖြဲ႔ [Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims (RCT) ] ဇူလိုင္လ တြင္ Asian Alliance against Torture and Ill-treatment (AAAIT) ဟူေသာ ညီလာခံကို တစုတည္း ပူးေပါင္း၍က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ဤ ညီလာခံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဥပေဒျပဌာန္းမွုမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ အဓိက ကုလသမဂၢ၏ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မွဆိုင္ရာဆန္႔က်င္ေသာစာခ်ဳပ္စာတန္းျဖစ္သည့္ United Nation Convention Against Torture (UNCAT) အတြက္ဘယ္ေလာက္ထိအေထာက္အကူျပဳသနည္း ႏွင့္ ၊ထို႔အျပင္ လူမဆန္စြာညွင္းပန္းႏိွပ္္စက္မွုကို အေရးယူသင့္သည္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းေဆာင္ရြက္က္ို လိုက္ေသာအခါ မည္သည္႔အတိုင္းအတာအထိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးဖာက္မွုမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္မည္ဟူသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုပိုမို ေသျခာေစရန္ျဖစ္သည္။

ဂၽြန္ကလန္စီ (John Clancey) , AHRC ၏ဥကၠဌ သည္ အထိကေသာ့ခ်က္ႏွင့္ပက္သက္မွုမ်ားကို တင္ျပမွာျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ RCT အဖြဲ႔အစဥ္း၏ ဒါရိုက္တာလည္းျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ဂ်န္အိုးလီဟာဂန္ဆင္ (Dr. Jan Ole Haagensen)ကလည္း စာတန္းကိုေၾကညာမွာျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စာတန္းမွာ အာရွတြင္ ညင္းပန္းႏိုတ္စက္မွုကိုအဆံုးသတ္သြားရန္အတြက္ ထိေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ရမည္႔ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမွလည္း လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ အထင္ကရ ပုဂိၢဳလ္္မ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပါလီမန္ ပုဂိၢဳလ္္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ပက္သက္ေသာစာတန္းမ်ားကို အစီးအေ၀းပြဲတြင္ ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ Professor Ole Espersen သည္ သူ၏အမွာစကားကို အစီးအေ၀းပြဲသို႔ေပးပို႔ခဲ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ အဖြင့္တြင္ “ညွင္းပန္းႏိွပ္္စက္မွုကို အေရးယူႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္တည္ရွိသည္ဟုမဆိုလိုႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မွုကိုခံရၿပီးသူအတြက္ ဥပေဒအရေကာလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိ၊ အာမခံလည္းမရွိ ၊ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မွုကိုခံရစဥ္ ၎အတြက္ အျပစ္ရွိသူကို ျပန္လည္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းရွိသည္႔ အေျခအေနအထိ မေရာက္ႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ သူက ႏိုင္ငံထဲတြင္ ညွင္းပန္းႏိွပ္္စက္မွုႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွုမ်ားကို အဆံုးသတ္ေစရန္အတြက္အေရးႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည္႔ ပုဂိၢဳလ္မ်ားမွာ ပါလီမန္ႏွင့္အစိုးရမွာ အဓိကတာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ဟုသူ၏ အမွာစာထဲတြင္ေျပာၾကားထားသည္။

အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ပါလီမန္ ပုဂိၢဳလ္္္္္မ်ား လာမည္ျဖစ္ေသာ ေဟာင္ေကာင္တြင္ျပဳ လုပ္မည္႔ အစီးအေ၀းပြဲ၏ တခုတည္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မွုကိုအဆံုးသတ္ရန္အတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို္မည္သို႔မည္ပံုျဖင္႔ ျပဳလုပ္သင့္သည္ကိုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲသည္႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment