Sunday, August 09, 2009

Filled Under:

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကေလးစစ္သား အသုံးျပဳေနမႈ

ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ျမန္မာဌာန

လက္နက္ကုိင္ စစ္ပြဲ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၁၉၈၆ မွ ၁၉၉၆ ႏွစ္ အတြင္း ကေလးသူငယ္ ၂ သန္းေက်ာ္ ေသဆုံးကာ ၄ သန္းမွ ၅သန္း အၾကား မသန္မစြမ္း ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ၁၂ သန္းခန္႔ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္ဟု ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားဆုိင္ရာ အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (UNICEF) မွ ဆုိခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီမွလည္း ၁၉၉၉ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဆုိင္ရာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တရပ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၂၆၁ အရ “ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းမႈကုိ ရပ္တန္႔ရန္” ေတာင္းဆုိ ထားသည္။ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ကေလးငယ္မ်ားအား စစ္သားအျဖစ္ အသုံးျပဳမႈအေပၚတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားရုံး ICC အေနျဖင့္ အေရးယူ ႏုိင္ေၾကာင္းကုိလည္း ေဖၚျပထားသည္။

အထက္ပါ အေရးယူမႈကုိ ေရွာင္ရွားရန္ “၎တုိ႔ စစ္တပ္အတြင္း ကေလးစစ္သား မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မွာ အေနာက္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္အေျခစုိက္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ လိမ္လည္ ေျပာဆုိမႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္း” န အ ဖ မွ အစဥ္တစုိက္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း န အ ဖ စစ္တပ္အတြင္း ကေလး စစ္သား (၇၀,၀၀၀) ခန္႔ရွိသည္ဟူေသာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႔ (Human Rights Watch) အစီရင္ခံစာမွ ေပၚထြက္လာၿပီး သည့္ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးစစ္သား အဓမၼခုိင္းေစမႈ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္းကုိ ကမၻာမွ သိရွိလာခဲ့ရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ န အ ဖ စစ္တပ္သည္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ အမ်ဳိးသား ကာကယ္ေရး တပ္မေတာ္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သာသနာကုိ ေဆာ္ကား၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးကုိ ခ်ဳိးေဖါက္၊ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွ အယုံအၾကည္မရွိ၍ စစ္တပ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္သူ ရွားပါးလာသည္။ ဒါ့အျပင္ “စစ္တပ္မွ ထြက္ေျပးေသာ စစ္သား အမ်ားအျပား ရွိလာေနျခင္းႏွင့္ ျပဳန္းတီးသြားေသာ စစ္အင္အားကုိ ျပန္လည္ျပည့္မီရန္ ေဆာင္ရြက္ လုိျခင္းေၾကာင့္ အရြယ္မေရာက္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းမႈ ပုိမုိျပဳလုပ္လာသည္” ဟု ရုိးမ ၃ သတင္းဌာန၏ ဇူလုိင္လ၊ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ‘ ျမန္မာ့ သားေကာင္းမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ကေလး စစ္သားမ်ား’ အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာမွ န အ ဖ စစ္အစုိးရ၏ ကေလး စစ္သား အသုံးျပဳ ေနမႈမ်ားကုိ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အသိေပး လုိက္ျပန္သည္။

န အ ဖ စစ္အစုိးရသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အင္အား (၅) သိန္း ျပည့္မီရန္ စီမံကိန္း တခုခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းအတုိင္း အေကာင္အထည္ ေဖၚႏုိင္ရန္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စစ္ဆင္ေရး (ေလးလပတ္) အထူး အစည္းအေ၀းတြင္ တႏွစ္လွ်င္္ စစ္သားဦးေရ ၅၉၄၄၂ ဦး စုေဆာင္းရန္ စုေဆာင္းေရး တပ္မ်ားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊမွ ၫြန္ၾကားခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ တပ္ရင္းတရင္းတြင္ တႏွစ္ စစ္သား (၃၀) ဦးခန္႔ ထြက္ေျပး ေနေၾကာင္းကုိ ရုိးမ ၃ သတင္းဌာန အစီရင္ခံက ေထာက္ျပထားသည္။

န အ ဖ စစ္အစုိးရသည္ ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္းရာတြင္ စည္းရုံးယူ၍တမ်ဳိး၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိ၍တဖုံ၊ ညအေမွာင္္တြင္ ဖမ္းယူ၍တဖြယ္ နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ျဖင့္ အတင္းအဓမၼ စုေဆာင္း ေနေၾကာင္းကုိ လိမ္ညာ၍ မရေအာင္ ဓါတ္ပုံ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ အစီရင္ခံစာက ေဖၚျပႏုိင္ခဲ့သည္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စား၀တ္ေနေရး အၾကပ္အတည္း ေၾကာင့္ စစ္တပ္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းကာ ကေလးငယ္မ်ားအား ေရာင္းကုန္ တဖြယ္ စစ္သားအျဖစ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳမႈအထိ ရွိလာ ေနေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

စည္းရုံးသိမ္းသြင္းရာတြင္ န အ ဖ စစ္အစုိးရမွ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ၿပီး (န လ စ)၊ (န လ က) အဖြဲ႔မ်ား တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ၿမဳိ႔နယ္ေပါင္း ၃၇ ခုတြင္ အေျခစုိက္ကာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္း စည္းရုံး ေဟာေျပာသည္။ စည္းရုံးေရး နည္းလမ္းမွာ စစ္တပ္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ အရပ္၀တ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စစ္၀တ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ လူငယ္မ်ား၏ အျမင္တြင္ ဂုဏ္ယူအားက်ဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ ၀တ္ဆင္ၿပီး “ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔၍ ၂၄ နာရီ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုိက္သင့္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အရပ္သား ၀န္ထမ္းမ်ားရရွိသည့္ လစာေငြထက္ မိမိတပ္မေတာ္သားမ်ား၏ လစာ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိေၾကာင္း” ေျပာဆုိ စည္းရုံးေလ့ရွိသည္။

အလားတူ စည္းရုံးေရးနည္းကုိ သာမန္ ျပည္သူမ်ားကုိ သာမက သံဃာေတာ္မ်ား အားလည္း “တပည့္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရး တာ၀န္မ်ား သာမက လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး ပညာေရး အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿုဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ တုိးတက္ ထြန္းကားေရးကုိပါ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္ ဘုရား။ တပ္မေတာ္ အင္အား ေတာင့္တင္းမွသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္သလုိ ဘာသာ၊ သာသနာ ထြန္းေျပာင္ေရးကုိလည္း ယခုထက္ ပုိမုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ ဆုံးမၾသ၀ါဒါမ်ားကုိ ေရွးရခင္ကပင္ အေလးထား လုိက္နာၾကသည့္ အစဥ္အလာ ေကာင္းမ်ား ရွိပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္သား အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ သာသနာေတာ္ကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုိပါသည္ ဘုရား။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရွင္ဘုရားတုိ႔ အေနျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္းမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ ဒါယိကာ ဒါယိကမမ်ားမွ တဆင့္ သင့္ေတာ္သူ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားအား တပ္မေတာ္တုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္း စည္းရုံးေပးလုိပါသည္ ဘုရား” ဟူဆုိ သံဃာေတာ္မ်ားအား စည္းရုံးမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

မည္သုိ႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔႔တြင္မူ ဤကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ ေမာ္လၿမဳိင္တြင္ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးတဦးကုိ ဆုိင္ကယ္တကၠစီ သမားမ်ားက ပါးစပ္ပိတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး တပ္ရင္း ၁၀၄ သုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ “ေငြ ၂ ေသာင္းခြဲကုိ ဗုိလ္မွဴးဆီက လက္မွတ္ထုိးၿပီး ယူသြားတယ္”ဟု အဆုိပါ ကေလးငယ္ကိစၥကုိ လုိက္လံ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ တဦးကေျပာသည္။ ဒါ့အျပင္ ကေလးငယ္က “သူ႔ကုိ အတင္း ပါးစပ္ပိတ္ၿပီး ေခၚသြားတယ္။ တပ္ကုိ ေရာက္ေတာ့ မင္းဟာမင္း ၀င္တာလုိ႔ ေျပာခုိင္းတယ္။ ျပန္ထြက္လာရင္ ဓါးနဲ႔ ထုိးသတ္မယ္” လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိကာ ပုိက္ဆံ ၂ ေသာင္းခြဲကုိ ဗုိလ္မွဴးဆီက လက္မွတ္ထုိးၿပီး ဆုိင္ကယ္တကၠစီ သမားအား ေပးလုိက္သည္။

ထုိအျခင္းအရာကုိ ရပ္ကြက္ သူႀကီးကုိတုိင္ၿပီး ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ရာတြင္လည္း ရပ္ကြက္လူႀကီးေတြက “တပ္ရဲ့ လက္ေအာက္မွာဆုိရင္ လုပ္ေပးလုိ႔ မႏုိင္ဘူး” လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ကေလးမိသားစု ၀င္မ်ားက ၎တပ္ရင္းသုိ႔ လုိက္သြားၿပီး တာ၀န္ရွိ ဗုိလ္မွဴးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ ကေလးကုိ ျပန္ေခၚလုိေၾကာင္း ေျပာေသာ္လည္း မရသည့္အျပင္ မိသားစု၀င္မ်ားပါ ထမ္မံၿခိမ္းေျခာက္ ခံခဲ့ရသည္။ “ကေလးဟာ အသက္မျပည့္ေသးဘူး။ ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ရည္လည္း သိပ္မျပည့္ေသးဘူး”ဟု ကေလးမိဘမ်ားက ေျပာရာတြင္ “အသက္ မျပည့္တာလည္း မလုိဘူး။ စစ္တပ္မွာ ရတယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ စစ္တပ္ထဲ ေရာက္ၿပီရင္ ျပန္ေခၚလုိ႔ မရဘူး။ တကယ္လုိ႔ ကေလးကုိ ေခၚသြားရင္ မိသားစုတစုလုံး ေထာင္၀င္စာ ေတြ႔ရမယ္”လုိ႔ ဗုိလ္မွဴးက ေျပာတယ္။

အျခား အျပစ္အပ်က္မွာ ရြာတရြာေရာက္သြားလွ်င္ ဥကၠဌကုိေခၚၿပီး ဒီမွာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ေပးပါဆုိၿပီး ခြဲတမ္းခ်ၿပီး ေတာင္းသည္္။ မျဖစ္မေန လုပ္ေပးရေတာ့ ေက်းရြာဥကၠဌမ်ားက ထည့္ေပးလုိက္ရတာလည္း ရွိသည္။ အဲဒီလုိနဲ႔ အသက္မျပည့္သည့္ ကေလးမ်ား စစ္သား ျဖစ္သြားသည္လည္း ရွိသည္။ အခ်ဳိ႔ရြာတြင္ ယရက၊ မီးသတ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ပုိ႔ေပးရတာလည္း ရွိသည္။ ညဘက္ ေမွာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကေလးေတြကုိ အတင္းဖမ္းၿပီး စစ္တပ္ထဲ သြင္းတာမ်ဳိး ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ကေလးေတြအေနနဲ႔ မ၀င္ခ်င္လည္း “မင္းတုိ႔ စစ္တပ္ထဲ မ၀င္ရင္ ေထာင္ခ်မယ္”လုိ႔ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိး ရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အရည္အခ်င္း မျပည့္သည့္ သူေတြ စစ္တပ္ထဲသုိ႔ ေရာက္လာျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိလာေနသည္။

မည္သုိ႔ေသာ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး စည္းရုံး ေနေသာ္လည္း စစ္အင္အား ျဖည့္တင္းေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ တပ္သား စုေဆာင္းရာတြင္ မရ ရသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စုေဆာင္းေနလွ်က္ရွိကဲ့သုိ႔ ၿမဳ႔ိနယ္ ဦးေရအလုိက္ လူဦးေရ ႏႈန္းထား သတ္မွတ္၍ စစ္သားေကာက္ခံျခင္း၊ ၿမဳိ႔ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား အရြယ္မ်ားအား အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အဓမၼ စုေဆာင္းျခင္း၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔အလုိက္ သတ္မွတ္ဦးေရ ျပည့္မီရန္ စုေဆာင္းေနမႈမ်ား၊ ေ၀းလံေသာအရပ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္၍ စုေဆာင္းျခင္း၊ စစ္မႈသက္တမ္း ျပည့္ၿပီးေနာက္ တပ္မွ ထြက္လုိသူမ်ားမွ တပ္သားသစ္ (အနည္းဆုံး ၂ ဦး) ရွာေဖြရျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ န အ ဖ စစ္တပ္အတြင္း အဓမၼ စုေဆာင္းခံရသူ ၈၀ ရာႏႈန္း၊ စီးပြားေရး အဆင္မေျပ၍ အခြင့္အေရး ရလုိသူ ၁၀ ရာႏႈန္း၊ ျပစ္မႈမွ ေရွာင္လႊဲလုိသူ ၈ ရာႏႈန္း ျဖစ္လာၿပီး ၎တို႔ ဆႏၵျဖင့္ ၀င္ေရာက္သူ ၂ ရာႏႈန္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ‘ ျမန္မာ့သားေကာင္းမ်ား အတြက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ကေလးစစ္သားမ်ား’ အစဥ္ရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

“က်ေနာ္ အမႈထမ္းေဆာင္တဲ့တပ္မွာ စစ္ေၾကာင္းအခ်ဳိ႔တြင္ အင္အား ၁၈၀ ခန္႔ရွိရာမွ အသက္မျပည့္သည့္ ကေလးငယ္ ၅၀ ခန္႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ တပ္ရင္း တရင္းမွာ အသက္မျပည့္တဲ့ ကေလးေတြ အနည္းဆုံး ၇၀/ ၈၀ ေလာက္ရွိတယ္။ တပ္ခြဲတခြဲမွာ ၇ ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ တပ္မတခုမွာ ၄၅၀/ ၅၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ ကေလးက ၀ါဒနာမပါဘဲ ေရွ႔တမ္းေရာက္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္ေသတာတုိ႔ ထြက္ေျပးတာတုိ႔ အမ်ားႀကီးရွိတယ္” လုိ႔ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း တဦးက ေျပာေၾကာင္း ရုိးမ ၃ သတင္းဌာနမွ ထုတ္ေ၀သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္ ။

ကေလးမ်ားအား စစ္တပ္အျဖစ္ သြပ္သြင္းျခင္းသည္ ၎တုိ႔အတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ေစသည့္အျပင္ သူတုိ႔၏ ကေလးဘ၀နဲ႔ ပညာေရးကုိလည္း ဆုံးရႈံးေစသည္။ ကေလးမ်ားအား အၾကပ္ကုိင္ ဖိအားေပး၍ ျဖစ္ေစ၊ ဆႏၵအရ ၀င္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔၏ ပုဂၢဳိလ္ေရး တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖဳိးမႈကုိ ရုိက္ခ်ဳိးလုိက္သလုိ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးစစ္သား အသုံးမျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး န အ ဖ မွ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးငယ္မ်ားအား စစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီး ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖၚျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔တုိင္ အရြယ္မေရာက္ ေသးေသာ ကေလး ေျမာက္မ်ားစြာ စစ္သားအျဖစ္ အဓမၼစုေဆာင္း ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ ခုံရုံးမႈ ၁၉၉၈ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဥပေဒအရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စစ္ပြဲအၾကား အစုိးရကုိယ္စား အမႈထမ္းသည္ ျဖစ္ေစ ကေလးအခြင့္အေရးကုိ ခ်ဳိးေဖါက္သည္ သတ္မွတ္သည္။ ဤသုိ႔ ကေလးအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ခံေနရမႈမ်ား အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးမွ ကေလးစစ္သား အသုံးျပဳေနမႈအေပၚ ထိေရာက္ေသာ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈတခုခု ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

0 comments:

Post a Comment