Saturday, October 03, 2009

Filled Under:

ရဲစခန္း အေထြေထြဗဟုသုတ (ကဲယံုခ်င္ယံု၊ မယံုခ်င္ေန အပိုင္း--၁)

မင္းလြင္ဦး
ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္


ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တရားစြဲအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအနက္ ထင္ရွားသည့္ အဖြဲ႔အစည္း မွာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ သာမန္ၿမိဳ႔နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမ်ားဟူ၍ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

တရားစြဲ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာန၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ ဒုတိယ အရံအင္အားျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက အခြင့္သင့္ တိုင္း ေျပာဆိုေျမွာက္ပင့္ ေျပာဆိုေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း လည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို အျပည့္အ၀ ရရွိပါသလား၊ လိုအပ္သည့္ ဘ႑ာေငြေၾကးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေထာက္ပံ့ကူညီ ေပးမႈမ်ား ရွိသလား? ဆိုသည္မွာ စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာသည္။

မိမိတို႔ႏွင့္ လက္လွမ္းမီွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က လူတဦးတေယာက္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီးပါက မည္ကဲ့သို႔မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာကို ခြဲေ၀သံုးစြဲပါသလဲ၊ အမွန္တကယ္ က်ခံသံုးစြဲမႈမ်ားေကာ ရွိပါသလား……

သာမာန္ လူတဦးတေယာက္ကို ရဲကဖမ္းဆီးၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း ဖမ္းဆီးခံရသူမွာ ဦးေခါင္းကို ဆင္နင္းသည္ႏွင့္မျခား ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္သည့္ ေအာက္ပါ ဒုကၡမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရ ေပေတာ့သည္။

ပထမဦးစြာ ရဲစခန္းတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ျမင္သာေအာင္ ေရးဆြဲထားသည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ေနာက္ဆက္တြဲ စာတိုင္ ၂ ပါ ရဲက အာမခံေပးႏိုင္သည့္ အမႈမ်ား ဇယားတြင္ မည္သို႔ပင္ ပါရွိေစကာမူ ရဲစခန္း အာမခံရဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားကို အာမခံေပးရန္ႏွင့္ မေႏွး လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ လာဘ္ေငြေပးရသည္က ပထမဆံုး ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ အထက္က်ႏိုင္သည့္ အမႈျဖစ္ၿပီး ရဲက အာမခံမေပးႏိုင္သည့္ အမႈျဖစ္သည္ဆိုပါက ဖမ္းဆီးခံရသူမွာ မလြဲမေရွာင္သာ ရဲစခန္းရွိ အခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ျမန္းရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ရဲအခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ပထမဦးဆံုး ထုိသူရင္ဆိုင္ရမည့္ ျပႆနာမွာ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း မည္ကဲ့သို႔ ေနထိုင္ရမည္၊ မည္သည့္ ေနရာတြင္ လွဲေလ်ာင္း ရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း မိမိေနလိုသည့္ ေနရာတြင္ မိမိေရြးခ်ယ္၍ စိတ္ညစ္ပိုင္ခြင့္ မရွိသည္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရဲစခန္းမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း တခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရဲအခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ရွည္အမႈ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္သူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ရဲစခန္းကို မိမိအိမ္ကဲ့သို႔ သေဘာထားၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္သည့္ သူမ်ားကို ရဲမ်ားက စည္းရံုးၿပီး အခ်ဳပ္ခန္းလူႀကီးအျဖစ္ ခန္႔ထားကာ အခ်ဳပ္ခန္းကို စီမံခန္႔ခြဲေစသည္။ အခ်ဳပ္ခန္း လူႀကီး၏တာ၀န္မွာ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရမည္ ဆိုပါက ရဲစခန္းအတြက္ ေန႔စဥ္ ကုန္က်စရိပ္ကို ရွာေဖြေပး စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးရသည္။ ထိုေၾကာင့္လည္း ရံဖန္ရံခါ အခန္းလူႀကီးမ်ား၏ အႏိုင္က်င့္မႈကို ခံရသည့္ သူမ်ားက တာ၀န္က် ရဲအရာရွိကုိ တိုင္တန္းသည့္အခါ အေရးမယူဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

အခန္းလူႀကီးအျဖစ္ ခန္႔ထားတာ၀န္ေပးျခင္း ခံရသူအေနျဖင့္ လူသစ္မ်ား ၀င္လာပါက အခန္း၀င္ေၾကးအျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရသည့္ လူအေပၚမူတည္ကာ ေကာက္ခံသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေငြမ်ားမ်ား ေပးႏိုင္ပါက အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း လဲေလွာင္းရန္ ေနရာေကာင္းေကာင္း ရမည္ျဖစ္သည္။ ေငြမေပးႏိုင္ပါက အခ်ဳပ္ခန္း သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ လူအမ်ား သံုးေနသည့္အိမ္သာ သန္႔ရွင္းေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ အခန္း၀င္ေၾကး အျဖစ္ ေပးရသည့္ ေငြမ်ားအနက္မွ ေန႔စဥ္ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္းရွိ လူမ်ား မ်က္ႏွာသစ္ရန္ႏွင့္ အိမ္သာသန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေရပံုမွန္ရရွိေစရန္ အခန္းလူႀကီးက စီမံေဆာင္ရြက္ရသည္။

ရဲစခန္းအမ်ားစုသည္ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္းသံုးစြဲရန္ ေရပိုက္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ေရမလာပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဲစခန္းမွ ေရသယ္ေပးသည့္ ရဲတပ္သားကို အက်ဥ္းသား မ်ားက ေငြေပးရသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေပးရသည့္ အခန္း ၀င္ေၾကးထဲမွ မီးမလာသည့္အခါ ရဲစခန္း တာ၀န္က်သူမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ ႏွင့္ ျခင္ေဆးေခြတို႔ ၀ယ္ယူရန္ အက်ဥ္းသားမ်ားထံမွ ရရွိသည့္ ေငြမ်ားအနက္မွ အကုန္အက်ခံရသည္။ စုေပါင္းထုတ္ေပးရေသးသည္။

ရဲအခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွိေနစဥ္အတြင္း ေနစရာအတြက္ အဆင္ေျပသြားၿပီဆိုက ေန႔စဥ္ စားသံုးရန္အတြက္ ျပႆနာကို ထပ္မံေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ရဲက ဖမ္းဆီး ထားသျဖင့္ ရဲစခန္းက အခ်ိန္တန္လွ်င္ ထမင္းေကၽြး လိမ့္မည္ဟု ယူဆလွွ်င္ မွားေပလိမ့္မည္။ အေမကေမြး၊ ေထာင္ကေကၽြးဟူသည့္ ဆိုရုိးစကားမွာ ကိုလိုနီေခတ္က လက္သံုးစကား သာျဖစ္သည္။ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏွင့္ အံ၀င္ဂြင္က် မျဖစ္ေတာ့။

ရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံေနရစဥ္အတြင္း ေန႔စဥ္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ စားေသာက္မႈအတြက္ မိမိ အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ဖန္တီး ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ရဲစခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူမ်ားအတြက္ စားေသာက္စရိပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က က်ခံသည့္ေငြမွာ ၿမိဳ႔နယ္မွဴး၊ စခန္းမွဴး၊ အရာရွိ၊ အရာခံႏွင့္ အခ်ဳပ္ခန္း ထမင္းခ်က္ေကၽြးရန္ ကန္ထရိုက္ရထားသည့္ သူမ်ားက ေ၀ခြဲရယူၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေန႔စဥ္ရရွိသည့္ ထမင္းႏွင့္ ဟင္းလ်ာမ်ားက အခ်ဳပ္ခန္း အတြင္းရွိ သူမ်ား၏ အရည္အတြက္ႏွင့္ အညီ ေလာက္ငွျပည့္စံုမႈ မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား ၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ေန႔စဥ္ ထမင္းပို႔ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရသည္။

ရဲစခန္း၏ လိုအပ္သည ့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ကူညီ ျဖည့္ဆည္းေပးသျဖင့္ ထမင္းပို႔သည့္အခါ အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္၍ ရမည္ဟု ထင္ပါက မွားေပလိမ့္မည္။ အခ်ဳပ္ခန္းေစာင့္ တာ၀န္က်ရဲကို သဒၵါေၾကး သို႔မဟုတ္ ေစတနာေၾကး ေပးမွသာ မိမိပို႔ေပးသည့္ စားစရာ ထမင္းႏွင့္ ေသာက္စရာ ေရတို႔ အဟန္႔အတားမရွိ ေလ်ာေလ်ာလ်ဴလ်ဴ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေပးကမ္းျခင္း မျပဳပါက မိမိေပးပို႔သည့္ စားစရာ ထမင္းကို စားလိုစိတ္ မရွိသည့္ အေျခအေနထိ ေရာက္ေအာင္ ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြျခင္း၊ အခ်ိန္မေတာ္သည့္ အခ်ိန္မွ အခ်ဳပ္ခန္း အတြင္းသို႔ ေရာက္ျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ရဲစခန္း အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္သူျဖစ္ပါက အနည္းဆံုး တေခါက္လွ်င္ေငြက်ပ္ ၅၀၀ ေစတနာေၾကး ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ေ၀းမွ တခါတရံ လာေတြ႔သူမ်ား ျဖစ္ပါက ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ အနည္းဆံုး ေပးမွသာ အဆိုပါ စားေသာက္သည့္ ကိစၥၿပီးေျမာက္ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုး ထမင္း ၂ ႀကိမ္ ပိ႔ုရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ဳပ္သားတဦး တႀကိမ္လ်င္ ၅၀၀၊ တရက္လွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ အနည္းဆံုး ကုန္က်ခံမွသာ စားေသာက္သည့္ကိစၥ ၿပီးေျမာက္မည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း လူ ၁၀ ေယာက္ရွိပါက တရက္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၀၀၀၀ က်ပ္ကို အခ်ဳပ္ခန္း ေစာင့္သည့္ ရဲက ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထိုရရွိသည့္ေငြကို တဦးတည္း ရသည္မဟုတ္ ရာထူးႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ ခြဲေ၀ေပးရျပန္သည္။ ရဲတပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ရရွိသည့္ လစာေငြ မေလာက္ငွသည့္အတြက္ လစဥ္ စား၀တ္ေနေရးကို လာဘ္စားမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္မွတပါး အျခားနည္းလမ္းမရွိ၊ တနည္းအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိေပ။

အမႈအခင္း ျဖစ္လာၿပီဆိုပါက အလြယ္တကူႏွင့္ ၿပီးသည္မဟုတ္ အနည္းဆံုး၂ ပတ္မွ မခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ ကာလအထိ ၾကာျမင့္တတ္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္ရွိသည့္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားျဖစ္သည္ ဆိုပါက အနည္းငယ္သက္သာ သည္မွာ ရဲစခန္းတြင္ ၂၄ နာရီ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံရၿပီးပါက တရားရံုးသို႔ တင္ပို႔၊ တရားရံုးက အာမခံ မေပးႏိုင္သည့္အမႈ ျဖစ္က ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရန္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ေစသည့္အတြက္ ရဲစခန္းတြင္ ကုန္ရမည့္ ေငြသက္သာသည္ဟု ဆိုရမည္။

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ မနီးသည့္ အရပ္ေဒသမ်ား ျဖစ္ပါက အမႈၿပီးဆံုးသည္အထိ အထက္ေဖၚျပပါ ရဲစခန္းႏွင့္သာ ႏွစ္ပါးသြား စခန္းသိမ္း ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ အထက္ေဖၚျပပါ ေငြေၾကးမ်ားကို မရမက ရွာေဖြ အကုန္အက် ခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ စားေသာက္မႈ ကိစၥ ၿပီးသြားသည္ႏွင့္ စိတ္ေအးရၿပီဟု စိတ္ႏွလံုး ဒံုးဒံုးမခ်ႏိုင္ေသးပါ။ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း မိမိ တေယာက္တည္း ေနထိုင္ရသည္မဟုတ္ အမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ရသည္ ျဖစ္၍ တကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ ေနရာမွ ပါ၀င္လာသည္။

တကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ မရွိက အမႈၿပီးျပတ္၍ ရဲစခန္းမွ ျပန္ထြက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ယားနာ၊ ၀ဲနာတို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ ထြက္လာရမည္ ္ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုး တပတ္(၇) ရက္တခါ ေရခ်ိဳး သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း အခ်ဳပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ မေပးဟုဆိုပါက မွားေပလိမ့္မည္။ အခ်ဳပ္ခန္း အတြင္းရွိသူမ်ား ေရခ်ိဳး သန္႔စင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ထမ္း ရဲတပ္ၾကပ္၊ တပ္သားမ်ားက ေငြေပးပါက စြမ္းစြမ္းတမံ ခ်ိဳးေရအတြက္ ေရထမ္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေရတပံုးကုိ မည္မွ် ေပးရမည္ ဆိုသည္က ေရရရွိႏိုင္သည့္ ေနရာႏွင့္ ရဲစခန္းရွိ အခ်ဳပ္ခန္း၏ အကြာအေ၀းေပၚမူတည္ပါသည္။ ေရထမ္းေပးသည့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း လူသားမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ခြန္အား ရရွိရန္အတြက္ အခေၾကးေငြ တြက္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေမတၱာပြားရံုမွတပါး အျခားေရြးစရာ လမ္းမရွိေပ။

ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ သည့္သူမ်ားျဖစ္ပါက ေရမခ်ိဳးရုံသာ ရွိေပေတာ့သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္းရွိ လူအမ်ား ေန႔စဥ္ သံုးစြဲ ေနသည့္ အိမ္သာ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အခန္း သန္႔ရွင္းေရးတို႔ အတြက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွသာ တကိုယ္ ေရသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ေရခ်ိဳးခြင့္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း အထက္ပါ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က် ခံၿပီးပါက ေအးေအးေဆးေဆး အနားယူ၍ မိမိအမႈအား ခုခံေခ်ပရန္ စဥ္းစားႏိုင္ၿပီဟု ထင္လွ်င္ မွားေပလိမ့္မည္။ ထူးဆန္းသည္ဟုဘဲ ထင္ထင္၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အမႈအေထြေထြ က်ဴးလြန္လာသည့္ သူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ အလွည့္က် ကင္းေစာင့္ရန္ ကိစၥကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ေဖါက္ထြင္းမႈကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အခ်ဳပ္ခန္း ေဖါက္ထြက္ေျပးပါက မခက္ပါလား၊ ညအိပ္ေရးပ်က္မခံႏိုင္၊ ကင္းမေစာင့္ႏိုင္သူ ျဖစ္ပါက အငွား ကင္းေစာင့္မည့္သူကို ထပ္မံငွားရမ္းဖို႔ ေငြလိုပါေသးသည္။ ကင္းသမား၏ တာ၀န္မွာ သိပ္ခက္ခဲလွသည္ေတာ့ မဟုတ္၊ ၁၅ မိနစ္တၾကိမ္၊ အခ်ိဳ႔ရဲစခန္းမ်ား တြင္ မိနစ္ ၃၀ တႀကိမ္၊ အခ်က္ေပး သံေခ်ာင္းေခါက္ပါက အခန္းတြင္း အေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး အခ်ဳပ္သား ဘယ္ႏွွစ္ဦး၊ အေျခအေန အားလံုး ေကာင္းပါသည္ ခင္ဗ်ားဟု ေအာ္ဟစ္ သတင္းပို႔ ရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ကင္းေစာင့္ တာ၀န္မွာ ၂ နာရီ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္းရွိ လူမ်ားေပၚ မူတည္၍ ကင္းတာ၀န္ ခ်ထားသည့္အတြက္ ရဲစခန္း တခုႏွင့္တခု စီမံေဆာင္ရြက္ပံု မတူညီ။ သို႔ေသာ္ ကင္းတာ၀န္ ၂ နာရီမွာ တူညီသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

ညတာ၀န္က်ရဲမ်ား တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ မီးမလာပါက ဖေယာင္းတိုင္၊ ညအခ်ိန္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ အတြက္လည္း လိုအပ္သည့္ ျခင္ေဆးေခြ စသည္တို႔ကိုလည္း အခ်ဳပ္သားမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားက တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနရသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္ စားေသာက္ရန္ကိစၥ၊ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးကိစၥ ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ အ၀၀အတြက္ ရဲစခန္းတြင္ အခ်ဳပ္ခံ ေနရစဥ္အတြင္း ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သူ ျဖစ္ပါက အနည္းဆံုး တဦးအတြက္ တလလ်င္ ေငြ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကး အသင့္အတင့္ တတ္ႏိုင္သူျဖစ္ပါက ထို႔ထက္ပို၍ ကုန္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕ေပၚ ရဲစခန္းမ်ားျဖစ္ပါက အထက္ပါ ေငြထက္ ၂ ဆ ခန္႔ ကုန္က်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

အမႈအတြက္ ကုန္က်ရမည့္ေငြမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖၚျပပါအံုးမည္။

0 comments:

Post a Comment