Thursday, December 03, 2009

Filled Under:

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ အရွက္ရ

မ်ဳိးျမတ္မြန္
ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္

ၿပီးခဲတဲ့ ႏုိ၀င္ဘာ လက ၆၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ က်င္းပရာ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ ကုိ္ယ္စားလွယ္ အပါအ၀င္ အျခား အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကတယ္။ ညီလာခံတြင္ အခ်က္ ၃၀ ပါတဲ့ ျမန္မာ့ အေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ အဆုိ တင္သြင္းရာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၂ ႏုိင္ငံမွ ေထာက္ခံကာ ၆၅ ႏုိင္ငံက ၾကားေနၿပီး၂၆ ႏုိ္င္ငံရဲ့ ကန္႔ကြက္မႈနဲ႔ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ၾကတယ္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လုိက္ျခင္းသည္
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား အၾကား ျမန္မာစစ္အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္ အဖုိ႔ မ်ားစြာ အရွက္ရ ေစခဲ့တယ္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မွ အေလွ်ာ့ေပး ပုံမရ “ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥေရပသမဂၢရဲ့ ယူဆခ်က္ေတြဟာ လြဲမွားေနပါတယ္။ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ဆက္လက္ ဖိအားေပးဖုိ႔နဲ႔ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဖိအားေပးမႈေတြနဲ႔ အျခားႏုိင္ငံ ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္းေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္မႈ ေတြအတြက္ အကူအညီ ေပးေနတာေတြ တားဆီး ေနတာေတြဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိပါဘူး။” လုိ႔ တုန္႔ျပန္လုိက္ ေသးတယ္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ မဲေပးဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ စစ္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ တုန္႔ျပန္လိုက္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အေၾကာင္းမဲ့ ဖိအားေပး ေနသလား၊ သာမွမဟုတ္ စစ္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ကဘဲ အစုိးရကုိယ္စား လိမ္လည္ အကာအကြယ္ ေပးေနသလား စတ့ဲစတဲ့ အေနအထားေတြကုိ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္တဲ့ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္လာတယ္။ ထုိသုိ႔ ဆန္းစစ္ရာ၀ယ္ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းခြဲၿပီး ေလ့လာရန္ လုိေပလိမ့္မယ္္။ ပထမ အခ်က္ အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားရဲ့ ေဆာင္ရြက္္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အျခားက႑တခုမွာ ျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေနအထာားဘဲ ျဖစ္တယ္။

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္မ်ားရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းပါ အခ်က္ (၃၀)တြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ဖုိ႔၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိလည္း အမ်ားလက္ခံႏုိင္ရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖုိ႔၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကုိ လႊတ္ေပးဖုိ႔၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကား ေစႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရနဲ႔ အတုိက္အခံအၾကား ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးဖုိ႔၊ ကေလးစစ္သား အသုံးျပဳေနတာကို ရပ္ဖုိ႔ စတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ပါ၀င္တယ္။ ထုိအျပင္ နယ္စပ္ေဒသမွာ တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ စစ္ဆင္ေနတာ ကုိလည္း အထူးစုိးးရိမ္ မကင္းတဲ့အေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားခဲ့ေသးတယ္။

အခ်က္ (၃၀)ပါ ကုလသမဂၢ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ႏုိ္င္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ ေတြ ပါေနတယ္။ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ အေနနဲ႔လည္း ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းသုိ႔ ခ်ီတက္ေနတယ္လုိ႔ ၀ါဒျဖန္႔ ေနတာ ၾကာေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္မဲ့ က်င့္စဥ္ေတြအားလုံးကုိ ျမန္မာစစ္အစုိးရ လ်စ္လ်ဴရႈ ခ်ဳိးေဖါက္ ေနသည္မွာလည္း ဖုံးကြယ္လိမ္လည္၍ မရတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနတယ္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက ကုသမဂၢမွ အတုိက္အခံ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု၊ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုႏွင့္ စစ္အစုိးရတုိ႔ အၾကား သုံးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးေရးဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့တာကုိ စစ္အစုိးရက မသိက်ဳိးကြ်ံ ျပဳထားဆဲျဖစ္တယ္။ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳထားသည္မွာလည္း စစ္မွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး မဟုတ္ေပ။ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားကုိ တျပည္းျပည္း အားနဲေစၿပီး သြယ္၀ုိက္ လက္နက္အပ္ေရးသာ ျဖစ္တယ္။ ယခုဆုိရင္ လက္နက္ကုိင္ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားအခ်ဳိ႔ စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ရၿပီး ႏုိင္ငံေရးစကား၀ုိင္း တခြန္းတေလမွ် မစရေသးေခ်။

အမ်ဳိးသားညီလာခံ၌ ဖြဲ႔စည္းပုံေရးဆြဲရာတြင္ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားတဲ့အျပင္ အႀကံျပဳ ေတာင္းဆုိခ်က္ ကုိလည္း ေဘးဖယ္ထားလုိက္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ညီလာခံ မက်င္းပမီကပင္ စစ္အစုိးရမွ ၎တုိ႔စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္ တဖက္သတ္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ၿပီ ျဖစ္တယ္။ သုိ႔ျဖစ္၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဦးတည္သြားေစမည့္ နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားနဲ႔ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား လက္မခံႏုိင္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေနတယ္။ ဤအေျခအေနတြင္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားမွ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေပးမွသာလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔ စဥ္းစားမည္ဟု ေျပာဆုိလာသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ကုသမဂၢမွ ညီလာခံမွ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔ရဲ့ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ကုိယ္စားျပဳ ျပန္လည္ ေတာင္းဆုိေပးျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြဟာ ႏုိင္ငံေရး က႑အရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးရမဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္။

အျခားတဘက္တြင္ ကမၻာ့အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ILO) နဲ႔ သေဘာတူထားတဲ့ အဓမၼ လုပ္အား ေစခုိင္းမႈ၊ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈ စတဲ့လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔က အဓမၼ ေစခုိင္းမႈေတြ ပေပ်ာက္ေရးေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိဘူးလုိ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ ILO ရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ေျပာလုိက္ပါတယ္။ လုပ္အားေစခုိင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္တန္းသူေတြကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေနတာလည္း အထင္အရွား ရွိေနဆဲ ျဖစ္တယ္။

စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ ၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ္လုိ႔လည္း ေျပာတယ္။ သုိ႔ေသာ္ “ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ မထြက္ေသးဘူး။ အရင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိ္င္ရာ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ကုိ တႏွစ္ခြဲ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ထြက္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုိ တႏွစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ထုတ္ေပးတယ္။” လုိ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ဥကၠဌ ဦးသုေ၀ ကေျပာတယ္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အစုိးရ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွတ္ပုံတင္ခြင့္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ေသးျခင္းလည္း မရွိေသးေပ။ ပုိမုိ ဆုိးရြားသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ မလြတ္ေပးတဲ့အျပင္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ တရားစြဲဆုိၿပီး ပုိမုိခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားဆဲ ျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကုလသမဂၢရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ စစ္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးျခင္း မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ စစ္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ကသာ ကုသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ လိမ္ညာေနျခင္းေၾကာင္း ထင္ရွားတယ္။

အခုအခါ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား International Criminal Court ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားမရုံး တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အရွိအဟုန္သည္ ပုိမုိထိေရာက္ လာေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ ကုမသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္လည္း စစ္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ မ်က္ႏွာပ်က္ အရွက္ရ ေနၿပီျဖစ္တယ္။ ဤအေနအထားတြင္ စစ္အစုိးရ အေနနဲ႔ ဒီအတုိင္းဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈ ေခါင္းမာေနမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာ တရားရုံးတြင္ ရာဇ၀တ္သားအျဖစ္ အျပစ္ဒဏ္ ခံရမယ္ ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိ္င္ဘူးလုိ႔ တထစ္ခ် မထြက္ေစခ်င္ဘူး။ မ်က္ႏွာပ်က္ အရွက္ရေစတဲ့ အဆင့္မွ အျပစ္ဒဏ္ ရာဇ၀တ္သားဘ၀ မက်ေရာက္ ေစရန္ စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔လုိေၾကာင္း သုံးသပ္ တင္ျပလုိက္ရေပသည္။

0 comments:

Post a Comment