Monday, January 25, 2010

Filled Under:

မတူညီသည့္ စီရင္ထံုး ၂ ခု

မင္းလြင္ဦး
ဇန္နာ၀ါရီလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲေရးကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ အုပ္စိုးသူ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ထုိသို႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒကို အမ်ားျပည္သူ၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးမခ်ပဲ ၎တို႔အာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ ဖိႏွိပ္ေရး လက္နက္သဖြယ္ အသံုးခ်ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထင္ရွားသည့္ ဥပမာကို ျပရမည္ဆိုလ်င္ ဦးရဲေနာင္ပါ(၂) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမႈကို စီရင္ထံုးျပဳ ဆံုးျဖတ္ၿပီး သည့္ေနာက္ပိုင္း အဆိုပါစီရင္ထံုးကို တရားရံုးမ်ားက ကိုးကား၍ ႏိုင္ငံေရးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မႈခင္းမ်ားတြင္ တရားခံမ်ားကို အျပစ္ေပး ႏိုင္ရန္ သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထင္ရွားသည့္ ၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး အတြက္ လမ္းေလ်ာက္ ဆႏၵျပသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ တဖက္တလမ္းမွ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ သူမ်ား၊ နာဂစ္ေလမုန္ တိုင္းသင့္ျပည္သူမ်ားကို မိမိတို႔ တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္ ၾကသည့္ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူငယ္မ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္း ၾကသူမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ စိတ္တိုင္းက် လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳသည့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို ဦးရဲေနာင္ပါ(၂) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ (၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအယူခံမႈ အမွတ္(၁) တြင္ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္သည့္ အတိုင္း အျပစ္ေပးခဲ့သည္ကို အထင္အရွား ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

သက္ေသခံ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ တြင္ တရားခံတဦးသည္ အခြင့္အာဏာရွိသူ တဦးတေယာက္က ေသြးေဆာင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကတိထား၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေျဖာင့္ဆိုခဲ့ရျပီး ယင္းသို႔ ေသြးေဆာင္ ျခိမ္းေျခာက္၊ ကတိထား ျခင္းေၾကာင့္၊ ၎အတြက္ အမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ိဳးခံစားရမည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ လြတ္ကင္းလိမ့္မည္ဟု တရားခံ ယူဆႏို္င္ရန္ လံုေလာက္ေၾကာင္း တရားရံုး ကထင္ျမင္လွ်င္ တရားခံ၏ ေျဖာင့္ခ်က္သည္ သက္ေသခံမ၀င္ ဟူ၍ ျပဌာန္းထားသည္။

ဦးရဲေနာင္ႏွင့္ ျမင့္ဦး (ခ)ျမဦးတို႔ႏွစ္ဦးအား ပထမတၾကိမ္ တရားရံုးခ်ဳပ္က အမႈမွအျပီးျပတ္ လႊတ္ရာတြင္ တရားခံ ရဲေနာင္ႏွင့္ ျမင့္ဦးတို႔ အေပၚ အျခားသက္ေသခံခ်က္ တစံုတရာမရွိဘဲ၊ ၎တို႔က တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ေရွ႔တြင္ ထြက္ဆိုခ်က္ တခုတည္းသာ ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ ဖမ္းဆီးခြင့္ ရွိသူမ်ားျဖစ္၍ ၎တို႔ေရွ႔တြင္ ထြက္ဆို ၀န္ခံခ်က္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္နည္းဥပေဒ ၂၂(၂)(၃)(၄) အရ စစ္ဖက္တရားရံုးမ်ားတြင္ သက္ေသခံအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း၊ သက္ေသခံ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ အရ အရပ္ဖက္ တရားရံုးမ်ားတြင္ သက္ေသခံအျဖစ္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသခံ အက္အပေဒပုဒ္မ ၂၄ ကို အေျခခံ၍ သံုးသပ္ျပီး အမႈမွ အျပီးျပတ္ လႊတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လႊတ္ခဲ့ျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သည့္ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုးက မေက်နပ္သျဖင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအယူခံမႈ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အပိုဒ္(၁၇) အရ တရားရံုးခ်ဳပ္က စံုညီခံုရံုးျဖင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေပးရန္ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ အထူးအယူခံမႈ ဖြင့္လွစ္ျပီး ၾကားနာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးရဲေနာင္ပါ(၂) ၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအယူခံမႈတြင္ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူၾကီး မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ၁။ ဦးေအာင္တိုး၊၂။ ဦးေအးအုန္း၊ ၃။ ဦးေက်ာ္တင့္။ ၄။ ဦးမ်ိဳးထြန္းလင္း၊ ၅။ ဦးေက်ာ္၀င္းတို႔ ပါ၀င္သည့္ စံုညီခံုရံုး တရားသူၾကီးအဖြဲ႕က စစ္အစိုးရ အလိုက် ျဖစ္ေစမည့္ စီရင္ထံုးကို ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ျပင္ဆင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

သက္ေသခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ နည္းဥပေဒ ၂၂ (၂)(၃)(၄) အရ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ ဖြဲ႔၀င္တို႔၏ ေရွ႔အစစ္ခံခ်က္- ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ကတိျပဳျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း မထင္ရွားလွ်င္ ယင္းစစ္ေၾကာခ်က္ကို လက္မခံႏိုင္စရာ မရွိဟူ၍ ျပင္ဆင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုး တရားရံုးခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္စီရင္ထံုးျပဳသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေအာက္တရားရံုးမ်ားက လိုက္နာ ဆံုးျဖတ္ၾကသည့္ အစဥ္အလာေၾကာင့္လဲ ႏိုင္ငံေရးမႈမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲြဆိုသည့္ အမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ အထူးသတင္း တပ္ဖြဲ႔တို႔က စစ္ေၾကာ ေရးစခန္းမ်ားတြင္ တရားခံမ်ားကိုွ မတရား ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္း၍ ရယူထားသည့္ သက္ေသထြက္ခ်က္ မ်ားကို တရားရံုးမ်ားက သက္ေသခံ အျဖစ္လက္ခံျပီး အမႈမ်ားကို စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ခဲ့ ၾကသည္။

ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ကတိျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သက္ေသ ထြက္ခ်က္မ်ား၊ ေျဖာင့္ခ်က္ မ်ားေပးခဲ့ ရပါသည္ဟု တရားခံမ်ားႏွင့္ တရားခံမ်ားဖက္မွ တင္ျပေလွ်ာက္လဲသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားက သက္ေသခံ ဥပေဒႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီညြတ္သည့္အတြက္ အဆိုပါ သက္ေသထြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္း ရယူထားသည့္ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားကို အမႈစီရင္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ သက္ေသခံအျဖစ္ လက္မခံရန္ႏွင့္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မျပဳရန္ တင္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္တရားရံုး ပညာရွိတရားသူၾကီးမင္းမ်ားက ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ မျပႏိုင္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ တရားခံမ်ားအား အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုသာ ေပးခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔တို႔က တရားခံမ်ားကို စစ္ေၾကာေရး စခန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ လေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျပီး စစ္ေၾကာ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္း ရယူခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသည့္အခါမွ တရားရံုးသို႔ တရားခံအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကို တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ရာ တရားခံမ်ား အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း ခံရသည္ကို သက္ေသျပရန္ မလြယ္ကူ။ ေထာင္အတြင္းရွိ ေဆးရံုမွလည္း ေဆးရံုတြင္ တက္ေရာက္ကုသျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ ေရးထိုးေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တရားခံမ်ားမွာ မတရားမႈကို ေခါင္းငံု၍သာ ခံခဲ့ၾကရသည္။

ေထာက္လွမ္းေရးတို႔ထံတြင္ ထြက္ဆုိခ်က္ကို တရားရံုးတြင္ သက္ေသခံအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးရဲေနာင္ပါ(၂) စီရင္ထံုးကို လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္သည့္ စီရင္ထံုးတခု ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တရားရံုးခ်ဳပ္ကပင္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အမႈ ၂ မႈတြင္ စီရင္ထံုးျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပန္သည္။

ဦးတင္ေငြ ------------ႏွင့္ --------------- ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ေဒၚျမျမ၀င္း(ခ) ေဒၚသန္း၀င္း -- ႏွင့္ ---- ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈအမွတ္ ၇၅၁(ခ)/၂၀၀၅ ႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈ အမွတ္ ၇၅၉(ခ)/၂၀၀၅ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားရံုးခ်ဳပ္၊ တရားစီရင္ထံုးမ်ား၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၊ ေမလ ၃ ရက္ေန႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္။ အဆိုပါျပင္ဆင္မႈ ၂ မႈကိုဆံုးျဖတ္ရာတြင္- အစိုးရ သက္ေသ(ေဖၚေကာင္)၏ ထြက္ဆိုခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုေသာ ထြက္ဆိုခ်က္ႏွင့္ သက္ေသခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းေသာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားခံကို ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ရန္သင့္၊ မသင့္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ------ ပထမ သတင္းေပးတိုင္ခ်က္ပါ အခ်က္၊ ခင္ေအာင္၏ ေထာက္လွမ္းေရး စစ္ေၾကာခ်က္၊ ေျဖာင့္ခ်က္တို႔ ကြဲလြဲျခင္း မရွိ ညီညြတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ စစ္ေၾကာခ်က္ႏွင့္ ေျဖာင့္ခ်က္တို႔တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာ၌ ခင္ေအာင္ကိုယ္တိုင္ မည္သို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အျခားပူးတြဲ တရားခံမ်ားက မည္သို႔က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဖမ္းဆီးရမိေသာ ကၽြန္းသစ္ခြဲသားမ်ား သယ္ယူၾကရာ၌ မည္သို႔ မည္ပံု ခင္ေအာင္က လမ္းရွင္းလိုက္ပို႔ေၾကာင္း ထြက္ဆိုထားမႈကို မေတြ႔ရေခ်။

သို႔ျဖစ္ရာ ခင္ေအာင္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအနက္မွ က်ဴးလြန္သူ သို႔မဟုတ္ အားေပးကူညီသူတဦး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ မည္သို႔မည္ပံု က်ဴးလြန္ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့ပံု အလံုးစံုကို၊ မခၽြင္းမခ်န္ရံုးေရွ႕၌ ဥပေဒႏွင့္ အညီထြက္ဆိုႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းရွိသူ မဟုတ္သည္ မွာလည္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေနပါလွ်က္ ၎အားျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၇ အရ အစိုးရ သက္ေသအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းမွ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္၏ ရည္ရြယ္ရင္းႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမႈမရွိေခ်။

ထပ္မံဆံုးျဖတ္ခ်က္ ------ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္တို႔၏ ေရွ႔တြင္ အစစ္ခံခ်က္မွာ သက္ေသခံ အက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ အရ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ကတိျပဳျခင္းတို႔ မထင္ရွားလွ်င္ ယင္းစစ္ေၾကာခ်က္ မ်ားကို လက္မခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ သက္ေသခံ၀င္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဦးရဲေနာင္ပါ(၂) Aမႈ ၁၉၉၁ခုႏွစ္ ၊ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ထံုး စာမ်က္ႏွာ (၆၃)တြင္ လက္ခံထားသည္မွန္ ေသာ္လည္း ယင္းထြက္ခ်က္Aေပၚ အေျခခံ၍ တရားခံအား ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ရန္ မဟုတ္ေခ်။ တရားခံအား ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ႏိုင္ရန္ ေထာက္လွမ္းေရးေရွ႕အစစ္ခံခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ ရဲေရွ႕အစစ္ခံခဲ့သည့္ ေျဖာင့္ခ်က္ကိုပင္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔တြင္ပါ၀င္သည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခ်က္ မ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားက ေထာက္ခံသည့္ အခ်က္ရွိပါမွ အျပစ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေမာင္ပန္းဇံုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အမႈ ၁၉၆၀ခုႏွစ္၊ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီ ရင္ထံုးစာမ်က္ႏွာ-၁၅၊ ေမာင္ပါထူးပါ(၂) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အမႈ၊ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ထံုးစာ-၆၇၈ တို႔ကိုရည္ညြန္းျပီး ဦးရဲေနာင္ပါ(၂) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမႈစီရင္ထံုးအား လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ တရားရံုးမ်ားက ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ရဲအထူးသတင္း တပ္ဖြဲ႔တို႔၏ စစ္ေၾကာေရး စခန္းမ်ားတြင္ ထြက္ဆိုခဲ့သည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို သက္ေသအျဖစ္ လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း အမႈကုိ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ထို ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံသည့္ ကြင္းဆက္မျပတ္ သက္ေသခံခ်က္ မ်ားရွိမွသာ အျပစ္ေပး အေရးယူရန္ စီရင္ခ်က္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ ကြင္းဆက္မျပတ္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားရွိ၊ မရွိတို႔ကို သာမန္အရပ္သား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ အကၽြမ္း၀င္ျခင္း မရွိသျဖင့္ မသိရွိၾကသည္မွာ သဘာ၀ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္လည္း ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ဥပေဒကို နားလည္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ေရွ႔ေနမ်ားျဖင့္ ခုခံေခ်ပရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခုခံေခ်ပခြင့္ ေပးရမည္ဟု ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒတြင္ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာမူအျဖစ္ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းထားသည္။

ထိုခ်မွတ္ထားသည့္မူကို တရားရံုမ်ားက လိုက္နာက်င့္သံုးရသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ျပစ္မႈမ်ားကိုမူ တရားရံုးမ်ားက ထိုအခြင့္အေရးကို ခြင့္မျပဳသည္ကမ်ားသည္။

ေရွ႔ေနျဖင့္ ခုခံေခ်ပ ခြင့္ကိုတရားခံအျဖစ္ စြဲဆိုျခင္းခံထားရသူမ်ား အေနျဖင့္ ခံစားခြင့္မရခဲ့ေပ၊ ေရွ႕ေနျဖင့္ ခုခံေခ်ပခြင့္ ျပဳခဲ့ပါက ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကန္႔ကြက္ ထုေခ်ၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမႈမ်ားတြင္ တရားလိုဖက္မွ တင္ျပသည့္ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ အေနျဖင့္ အျပစ္ေပးႏိုင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ သက္ေသထြက္ ခ်က္မ်ားကို တရားရံုးတြင္ တင္သြင္းျပီးသည့္ အခါမွ တရားခံမ်ားကို ေရွ႔ေနျဖင့္ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳသည့္ အမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ အထက္ တရားရံုးသို႔ တရားခံမ်ားဖက္မွ ျပင္ဆင္မႈ၊ အယူခံမႈ စသည္တို႔ကို တင္သြင္းသည့္အခါ ေအာက္မူလ တရားရံုးတြင္ ေရွ႔ေနျဖင့္ ခုခံေခ်ပခြင့္ ျပဳခဲ့သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို တင္ျပလိုသည့္အတြက္ ဥပေဒကို လက္တလံုးျခား အသံုးခ်သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ဒုႏွင့္ေဒးပင္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒသည္ မ်က္ႏွာမေရြး၊ ဥပေဒႏွင့္ မကင္းလြတ္ရ၊ ဥပေဒေရးရာတြင္ တူညီေသာတေျပးညီ က်င့္သံုးခြင့္သာ ရွိရမည္။ ဥပေဒကို ေမ်ာ့ၾကိဳးလို ဆြဲဆန္႔၍ လိုသလိုမသံုးရ။ ဥပေဒ၏ တည္ျငိမ္မႈကို ေစတနာ ေဒါသတို႔ႏွင့္ မတိုင္းတာရ ဟူသည့္ သံုးသပ္ခ်က္ကို (ေမာင္ပါ ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တရားရံုးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီ ရင္ထံုး စာမ်က္ႏွာ ၄၇၉ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

ေစတနာ အေလ်ာက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြ်တ္ေခ်ာ္ လြဲမွား၍ မျပဳအပ္၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒအတြင္းကသာလ်င္ တရားစီရင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ၾသဇာရွိသူ မရွိသူ၊ ဆင္းရဲသူ၊ ခ်မ္းသာသူ အယုတ္ အလတ္ အျမတ္မေရြး တူညီမွ်တေသာ ဘဝကိုရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ရာတြင္ အမွန္ကို ဆံုးျဖတ္ရ ံုသာမကဘဲ ထိုသို႔ အမွန္တရားကို ဆံုးျဖတ္စီရင္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျမင္သာ ေစရာသည္။ တရားရံုးအေနျဖင့္လည္း ဆီေလ်ာ္ ဆက္စပ္ေသာ အခ်က္အလက္ ဟူသမွ်ကို ေဖၚထုတ္ျပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လွ်င္ ပိုမို၍လည္း မွန္ကန္ႏိုင္သည္။ အမွန္တရားကို စီရင္ေၾကာင္း ပိုမိုထင္ရွား အမ်ားက ျမင္သာသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုေအာင္ ေလ့လာျခင္းသည္ အမွန္တရား ရယူရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေမာင္ေရႊ (ေခၚ) ေမာင္ေရွပါ ၂ ၁၉၆၆ တရားရံုးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ထံုး စာမ်က္ႏွာ ၆ဝ၆ တြင္ စီရင္ထံုး ျပဳဆံုးျဖတ္ထား သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အေၾကာင္းအခ်က္တို႔ကို ေကာင္းစြာမသံုးသပ္၊ ဥပေဒကိုလည္း ေကာင္းစြာမေလ့လာ၊ ပင္ကိုယ္ဥာဏ္ကိုလည္း ရိုးသား ကိုးစားစြာ မသံုး၊ ေပါ့ေပါ့လြယ္လြယ္ အေပၚယံသေဘာျဖင့္ သို႔မဟုတ္ လိုရာကိုဆြဲ၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လ်င္မူကား တရားရံုး၏ လုပ္ဟန္မပီျပင္၊ တရားဥပေဒ အဂၤါေျမာက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လည္း မမည္ႏိုင္ေတာ့ေပဟု ေမာင္ခ်စ္ေသြး ပါ ၄ ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ထံုး (တရားရံုးခ်ုဳပ္) စာမ်က္ႏွာ ၆၉ တြင္လည္း လမ္းညႊန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဥပေဒက မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ၊ တရားရံုးခ်ဳပ္က မည္သို႔ပင္ ညႊန္ၾကားေစကာမူ ေအာက္တရားရံုးမ်ားက ႏိုင္ငံေရး မႈခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညြန္ၾကားလႊာမ်ား၊ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ ေလ့မရွိေပ။

ထိုသို႕ဥပေဒကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ စစ္ေဆး စီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ေရွ႔ေမွာက္တြင္ အမႈမ်ားကို စစ္ေဆးစီရင္မႈ မျပဳပဲ၊ အထူးတရားရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ျပီး ေထာင္တြင္းတရားရံုးမ်ား တြင္သာ စစ္ေဆးစီရင္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ား ယေန႔တိုင္ အေျမာက္အမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေငြမ်ားတရားႏိုင္ ေစရန္အတြက္ တရားရံုးခ်ဳပ္ ယခုကဲ့သို႔ မတူညီသည့္ စီရင္ထံုး ၂ ခုကို စီမံဆံုးျဖတ္ ေပးထားသလား ဆိုသည္ကို စာဖတ္သူမ်ား စဥ္းစားေလ့လာႏိုင္ေစရန္ တင္ျပလိုက္ ရေပသည္။

--- မင္းလြင္ဦး ---

0 comments:

Post a Comment