Thursday, January 20, 2011

Filled Under:

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕တို႕ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ဟာ တရားမွ်တမွန္ကန္ မႈရွိပါ့မလား

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၈၈၂ ေနရာ ရတာေတာင္မွ မေက်နပ္ႏိုင္ေသးပဲ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီရဲ႕ တရားစြဲဆိုမႈေတြမ်ားသည္ထက္ မ်ားလာတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ တရားစြဲဆိုလႊာမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကလဲ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီ ေလ်ာ္မႈမရွိ။ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမွာပါတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္္ေတြနဲ႕ ကိုက္ညီျခင္းမရွိ ေပမဲ့လဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အမႈေတြကိုလက္ခံျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ခုခံေျဖရွင္းဖို႕အတြက္ အေၾကာင္း ၾကားစာေတြထုတ္ဆင့္ေနတာကို ေတြ႕ရတဲ့ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကလဲသံသယျဖစ္စရာပါ။

စြပ္စြဲခံရတဲ့ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြကို အေၾကာင္းၾကားစာထုတ္ဆင့္ျခင္းမျပဳမီ စြဲဆို ထားတဲ့ကိစၥ ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႈဥပေဒပုဒ္မ၆၈ (ခ) ပါအခ်က္ေတြကိုအေျခခံျပီးမွစြဲဆို ရမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ပထမဆံုးကန္႕ကြက္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဟာ မိမိသာလွ်င္ မဲအမ်ားဆံုးရတာ အမွန္ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ပထမဆံုးစီစစ္ရ ပါမယ္။ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူ ရရွိတဲ့မဲမ်ားအနက္တရား မဲ့ျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္ ရရွိတဲ့ မဲေတြကိုပယ္လိုက္ပါက ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူသာ ခိုင္လံုေသာ မဲအမ်ားဆံုးကိုရရွိႏိုင္သည္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္စတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ၂ ခုကို ခိုင္လံုစြာ တင္ျပႏိုင္မွသာတရားစြဲဆိုခြင့္ရွိတာျဖစ္တယ္။

အဲဒါေတြက္ိုေကာ္မရွင္က ၾကိဳတင္ စိစစ္ျခင္းမရွိပဲ ျပိဳင္ဖက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေစတဲ႕ကိစၥဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က လုပ္ရမဲ့ကိစၥကို လက္လႊဲေျဖရွင္းခိုင္းတာပါပဲ။ သက္ဆိုင္ရာ မဲရံုေတြမွာေစာင့္တဲ့ မဲရံုမွဴးေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကပဲ ေရြးခ်ယ္ျပီး သင္တန္းေတြေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ မိမိကယံုၾကည္စြာ ေရြးခ်ယ္ျပီးတာ၀န္ေပးလို႕ အခမဲ့ လုပ္အားေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ မဲရံုးတာ၀န္က်သူမ်ားကို တမင္ေစာ္ကားရာေရာက္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာမဲရံုေတြမွာ တရားမွ်တမႈရွိမရွိ စစ္ေဆးေလ့လာႏိုင္ဖို႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးေစလႊတ္ခြင့္ရွိတဲ့ကိစၥမွာေတာင္ ပါတီ၀င္အင္အားမေတာင့္တင္းလို႕ မဲေပးရံုေတြမွာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဖို႕ ကိုယ္စာလွယ္ ၂ ဦးမေစလႊတ္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါ တီမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲျပီးလို႕ ၁၅ ရက္အတြင္း ကန္႕ကြက္လႊာတင္သြင္းႏိုင္တယ္ ဆိုလို႕ ေရြးေကာက္ ပြဲကာလအတြင္းမဲရံုေတြမွာ မဲရံုမွဴးေတြနဲ႕မဲရည္တြက္မႈကိစၥေတြမွာ ပြင့္လင္းမႈမရွိ၊ျပဌာန္းထား တဲ့အတိုင္းမဲရည္တြက္မႈမရွိလို႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားက တိုင္ၾကားထားတဲ့အမႈေတြကို စစ္ေဆးအေရးယူတာေတြ ခုခ်ိန္ထိ အမ်ားျပည္သူ သိေအာင္ထုတ္ေဖၚေၾကညာျခင္းမျပဳေသးပါဘူး

ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္း အရပ္ေဒသအသီးသီးမွာ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီကသာ အသင္း၀င္အင္အား အမ်ားဆံုး နဲ႕လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမွီ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလေတြ မွာ ေငြေပးစည္းရံုးတာ၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးစြဲျပီး အသင္း၀င္အျဖစ္ အဓမၼစုေဆာင္းတာ၊ ျခိမ္းေျခာက္ ျပီးၾကိဳတင္မဲရယူခဲ့တာ၊ လာဘ္လာဘ တနည္းဆိုရင္ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီ၀င္ရင္ေငြေခ်းမယ္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြေပးမယ္၊ တယ္လီဖုန္းေတြခ်ေပးမယ္ဆိုျပီး ႏိုင္ငံတနံတလ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီပါ ဒီကိစၥေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အေရးယူေဆာင္ရြက္တာ တခုမွမၾကားသိရပါ။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမွာ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ ႕ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီ၀င္ရင္ လမ္းခင္းေပးမယ္။ ဆိုျပီးတပိုင္းတစ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီႏိုင္မွ လမ္းဆက္ခင္း ေပးမယ္ဆိုျပီး ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့တာေတြဟာ အထင္အရွားရွိပါလ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ကမသိၾကိဳးၾကြံျပဳေနသလို ေဒသခံရဲစခန္းမ်ားကလဲ ေရငံုႏႈပ္ပိတ္လုပ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ တရားစြဲအေရးယူမဲ့အျပင္ လံုျခံဳေရးေတာင္ယူေပးခဲ့ရတဲ့ အထိျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ကသိလွ်က္နဲ႕ အေရးမယူတာကိုၾကည့္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ တရားမွ် တမႈမရွိဘူးဆိုတာသိသာထင္ရွားေနပါျပီ။

ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဘက္လိုက္မႈေတြကိုၾကည့္ရင္ ပထမအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳကာလတံုးကလဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေငြေၾကး အပါအ၀င္ အေထာက္အပံ့မ်ိဳးစံုနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရေအာင္ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီကို မဲဆြယ္စည္းရံုး ခြင့္ဖန္တီးေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္ မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာရရွိတဲ့ မဲအရည္အတြက္အေပၚမွာ မူတည္ျပီး ၾကိဳတင္မဲမ်ားနဲ႕ မတရားအႏိုင္ယူဖို႔ ၾကိဳးစားတာပါပဲ၊

ဒါကိုလဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ကိုယ္တိုင္က စံုစမ္းမႈေတြမလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ တတိယ ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕နဲ႕ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္စလံုးမွာ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီက ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ အေရးပါတဲဲ့ ေနရာေတြမွာ အသာစီး ရေအာင္အဆင့္ဆင့္စံနစ္တက် လုပ္ေဆာင္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ စြဲဆိုထားမႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အမႈေတြအမ်ားစုကိုဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕ကိုပဲခ်ိန္း ဆိုထားတာေတြကိုေတြ႕ရပါတယ္။

စြဲဆိုခံထားရတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႕ ၂၆ ရက္ေန႕ တိုင္မွီ ၄ ရက္ၾကိဳတင္ျပီး ေခ်ပလႊာ တင္သြင္းရမယ္လို႕ ဆိုထားတဲ့အတြက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕ေနာက္ဆံုးထားတင္သြင္းရမဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၆ ရက္ေန႕မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံုအဖြဲ႕ေတြက ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုတာကလဲ သံသယျဖစ္စရာပါ၊ ပုဒ္မ ၈၆ မွာ ေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အဆင့္ဆင့္ နဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕တို႕ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားနဲ႕ စပ္လ်ဥ္းျပီးေတာ့ မည္သည့္တရားရံုးတြင္မွ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္မရွိ ေစရလို႕ဆိုထားတဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕နဲ႕ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ေနာက္ဆံုး အျပီးသပ္အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၈၇ မွာဆက္လက္ ေဖၚျပထားတာက တရား၀င္အပ္ႏွင္းထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္ကို သေဘာရိုးနဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သမွ် ထမ္းေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္ နဲ႕ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္နဲ႕ ၎တို႕ရဲ႕အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕နဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ မဲရံုမွဴးအပါအ၀င္မဲရံုအဖြဲ႕၀င္မ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအတြက္ တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ ၊ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ တရားစြဲဆိုျခင္းမခံထိုက္ေစရ ဆိုျပီး ဥပေဒက ကင္းလြတ္ခြင ့္ေပးထားပါတယ္။

တနည္းေျပာရရင္လုပ္ခ်င္ တာကိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္၊ အားလံုးခ်ည္ျပီးတုပ္ျပီး ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီကသာ အႏိုင္ရေအာင္ဘက္ေပါင္းစံုက စီမံေဆာင္ရြက္ေန တဲ့အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။
( အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦးေရးသားေပးပို႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။)

0 comments:

Post a Comment