Thursday, August 25, 2011

Filled Under:

ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံုရံုးေရာက္တဲ့စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား။...25 ၾသဂုတ္ 2011

ေရွ႔ေနဦးမင္းလြင္ဦး
ျပီးခဲ့အပတ္က ရက္တိုမလားဒစ္ကို ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံုရံုးမွာ စစ္ေဆးစီရင္တာကိုတင္ျပ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ မလားဒစ္ကို အဓိကစြဲဆိုထားတဲ့ျပစ္မႈမ်ားကိုတင္ျပလိုပါတယ္။ မလားဒစ္ကိုစြဲဆိုထားတဲ့အမႈေတြကေတာ့ လူမ်ိဳးတံုးေအာင္အစုအလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကိုဆန္႕က်င္က်ဴးလြန္တဲ့ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႕ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတကာကလိုက္နာရမယ္လို႕သတ္မွတ္ထားတဲ့ စစ္ဓေလ့ထံုးတမ္းနဲ႕ဥပေဒေတြကိုခ်ိဳး
ေဖါက္မႈအပါအ၀င္အထက္ပါရာဇ၀တ္မႈေတြကို က်ဴးလြန္ဖို႕အျခားသူမ်ားနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္တာ ေတြနဲ႕တရားစြဲဆိုထားတာပါ။
ဒီေနရာမွာ လူမ်ိဳးတံုးေအာင္အစုလိုက္အျပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုသက္ေသျပ ႏိုင္ဖို႕သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်က္ေတြရွိပါတယ္။၁၉၉၂ ကေန ၁၉၉၅ ကာလအတြင္းျဖစ္ပြားတဲ့ စစ္ပြဲေတြမွာ ရက္တိုမလားဒစ္ရဲ႕စေကာ့ပီယံအထူးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ ကဦးေဆာင္က်ဴးလြန္ ခဲ့တဲ့ျပစ္မႈေတြမွာမတရားဖမ္းဆီးစြဲခ်က္တင္အဆံုးစီရင္ျခင္း၊ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ေဘာ့စနီးယားမူစလင္လူမ်ိဳးေတြနဲ႕ ေဘာ့စနီးယားခရိုအက္လူမ်ိဳးေတြကို  တိုင္းျပည္အတြင္းမွ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးသကဲ့သို႕ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊အဓမၼေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၊ လူမ်ိဳးတံုးေအာင္ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးတို႕ကိုအေျခခံျပီးအစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းစတဲ့စစ္ပြဲေတြကို ထိန္းသိမ္း ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ အမိန္႕ေပးျခင္း၊စီမံကိန္းခ်ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကူညီျခင္းတို႕ အျပင္ ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစ္ခတ္ ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားေနထိုင္တဲ့ေနရာေတြကိုဗံုးၾကဲျခင္း ျပည္သူ မ်ားထိတ္လန္႕ ေၾကာက္ ရြ႕ံေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႕ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ ေအာင္ႏွိပ္ စက္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းစတဲ့အမႈေတြအျပင္ အသက္ အႏၱရာယ္ကိုျခိမ္းေျခာက္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းစတာေတြဟာ လူမ်ိဳး တံုးေအာင္အစုလိုက္အျပံဳ လိုက္သတ္ျဖတ္မႈဆိုတဲ့သတ္မွတ္ခ်က္ထဲမွာ ပါ၀င္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒုတိယစြဲခ်က္တင္ထားတဲ့ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚဆန္႕က်င္က်ဴးလြန္တဲ့ရာဇ၀တ္မႈကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မတ္လ က အစျပဳျပီး ၃၀ ရက္ႏို၀င္ဘာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ထိဆာ့ဗ္တပ္မေတာ္နဲ႕ ေဘာ့စနီး ယား ဆာ့ဗ္လူမ်ိဳးတို႕က ေဘာ့စနီးယားမူဆလင္လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႕ ေဘာ့စနီးယား ခရိုအက္ လူမ်ိဳးမ်ား အေပၚ  ျမိဳ႕နယ္ ၂၃ ခုမွာဥပေဒမဲ့ေနအိမ္မ်ားကိုရွာေဖြျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဥပေဒနဲ႕ အညီ မဟုတ္ပဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊အထက္ပါ ရာဇ၀တ္မႈေတြကို ထပ္တလဲလဲ က်ဴးလြန္ ျခင္း၊ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ ကာယအိေျႏၵပ်က္ ေအာင္ အၾကမ္းဖက္ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ဘာသာေရး အထိမ္း အမွတ္ေနရာမ်ားနဲ႕ အထြဋ္အျမတ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ အေဆာက္ အဦးမ်ား ပ်က္စီးသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း နဲ႕ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကို သတ္ျဖတ္ျခင္း စတာေတြကို က်ဴးလြန္ တဲ့အတြက္အေရးယူဖို႕စြဲခ်က္တင္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးစစ္ပြဲမ်ားအတြင္းလိုက္နာရမဲ့ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားနဲ႕ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္လို႕စြဲဆိုထားတာကိုၾကည့္ရင္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြပါ၀င္တာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။
ဆိုဗီယက္ရုရွားျပိဳကြဲျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၂ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၆ ရက္ေန႕မွာ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရ မ်ားက ေဘာ့စနီးယားနဲ႕ဟာဇီကိုဗီးနားကိုလြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
ေဘာ့စနီးယားဆာ့ဗ္လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရက္တိုမလားဒစ္ဦးေဆာင္တဲ့ဆာ့ဗ္ တပ္မေတာ္က ေဘာ့စနီးယားနဲ႕ဟာဇီကိုဗီးနားကိုက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျပီး ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစ္ခတ္ျခင္း၊ေဘာ့စနီးယားမူဆလင္လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႕ခရိုအက္လူမ်ိဳးမ်ားကို အတင္းအဓမၼႏိုင္ငံ အတြင္းမွ ေမာင္းႏွင္ထုတ္ျခင္းစတာေတြကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ပါတယ္။
 ၁၉၉၂ခုႏွစ္ဧျပီလ နဲ႕ ၁၉၉၅ ႏို၀င္ဘာ ကာလမ်ားအတြင္း ဆာရာဂ်ီဗိုျမိဳ႕ကို ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ တာ အပါအ ၀င္ကုလသမဂၢျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္သားမ်ား၂၀၀ကို တန္ဆာခံမ်ားအျဖစ္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထား ျပီးေနတိုးစစ္ဆင္ေရးေတြရပ္ဆိုင္းဖို႕ ေတာင္းဆိုတဲ ့လုပ္ရပ္လဲပါ၀င္တာ ကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။တန္ဆာခံအျဖစ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူေတြကို ႏိုင္ငံတကာက သတ္မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒမ်ားနဲ႕အညီေစာင့္ ေရွာက္ထိန္းသိမ္းထားရမွာျဖစ္ေပမဲ့လဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရက္တိုမလားဒစ္အေနနဲ႕လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိ တဲ့အတြက္ စစ္ပြဲကာလမ်ားအတြင္း လိုက္နာရမဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားနဲ႕ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ နဲ႕ စြဲခ်က္တင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။
စြဲဆိုထားတဲ့အမႈမ်ားနဲ႕ပတ္သက္လို႕သက္ေသအျဖစ္အစစ္ခံမဲ့သူမ်ား၊ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဗြီဒီယိုရိုက္ကူးထားတဲ့မွတ္တမ္းေခြမ်ား၊စာရြက္စာတမ္းမ်ားစတာေတြကို သက္ေသခံမ်ားအျဖစ္ လက္ခံထားေၾကာင္းကိုလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရက္တိုမလားဒစ္ကိုအသိေပးခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာေတာ့အစိုးရသစ္တက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အေရး နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈနဲ႕ေျဖရွင္းလိုတဲ့ဆႏၵမရွိဘူး ဆိုတာကိုလက္ေတြ႕ ျဖစ္ပြားေနတဲ့တိုက္ပြဲမ်ားကသက္ေသခံေနပါတယ္။ ဒီလိုစစ္ပြဲေတြျဖစ္ပြားတဲ့အခါမွာ နစ္နာၾက တဲ့သူေတြဟာ ျပည္သူေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အထူးေျပာစရာမလိုပါဘူး၊ စစ္ဆင္ေရး ေတြအတြက္ မိမိဆႏၵမပါပဲေပၚတာအျဖစ္အဓမၼခိုင္းေစ ျခင္းခံရတာ၊ေရွ႕တန္းနယ္ေျမေတြမွာေပၚတာေတြ၊ရြာသားေတြကို လူသားမိုင္းရွင္းကရိယာ အျဖစ္အသံုးခ်ခံေနရတာ မိမိတုိ႕အိုးအိမ္ေတြကို စြန္႕ခြာထြက္ေျပးျပီး ပုန္းေအာင္းေနရတာ၊ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္လို႕ထြက္ေျပးေရွာင္တိမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့သူေတြကို ရိုက္ႏွက္ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္တာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေန႕အခ်ိန္မွာေပၚတာထမ္းခိုင္းျပီး ညအခ်ိန္မွာအဓမၼျပဳက်င့္တာ ေတြဟာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိထားၾက ဖို႕လိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္အတြင္းမွာ စစ္တပ္ကက်ဴးလြန္သတ္ျဖတ္တာ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္း ပန္းမႈေတြလုပ္တာ၊ လူမ်ိဳးေပ်ာက္ေအာင္ေသြးေႏွာတဲ့အေနနဲ႕ စစ္ဆင္ေရးနယ္ ေျမေတြမွာ အဓမၼျပဳ က်င့္တာ ေတြဟာ ရည္တြက္လို႕ေတာင္မရႏို္င္ပါဘူး၊ဘယ္ ႏိုင္ငံအစိုးရက မွမလုပ္တဲ့ အက်ဥ္းက်ေနသူေတြကို ေပၚတာအျဖစ္ေခၚယူခိုင္းေစေနတာေတြ ဟာ လူ႕အခြင့္ အေရးကိုခ်ိဳး ေဖါကျပီး စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြကိုက်ဴးလြန္ေနတာျဖစ္တယ္လို႕ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားနဲ႕ စစ္ပြဲကာလမ်ားအတြင္းလိုက္နာရမဲ့ဓေလ့ထံုး တမ္းနဲ႕ဥပေဒမ်ားကို ဆန္႕က်င္က်ဴးလြန္ ေဖါက္ဖ်က္မႈနဲ႕ အေရးယူဖို႕ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံုရံုးက စဥ္းစားတဲ့ အခ်က္ေတြဟာျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့တိုင္းရင္းသားေဒသ ေတြအေပၚ စစ္တပ္က စစ္ဆင္မႈေတြနဲ႕ ထပ္တူက်ေနတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ေကအိုင္ေအ ရဲေဘာ္ေတြ အစုလိုက္သတ္ျဖတ္ခံရတာ၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ စစ္တပ္က က်ဆံုးတာ မ်ားလို႕ ေက်းရြာလူၾကီးေတြနဲ႕ရြာသူရြာသားေတြကို တန္ဆာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးျပီး ေကအင္ယူနဲ႕ ဒီေကဘီေအကိုျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုတာအက်ဥ္းသားေပၚတာေတြကို လူသား မိုင္းရွင္း ကရိယာ အျဖစ္အသံုးျပဳေနတာ တိုင္းရင္းသားေတြကို နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ ေတြ ဖက္ ထြက္ေျပးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်က္ေတြဟာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈကို အမိန္႕ေပး စံနစ္ နဲ႕စံနစ္တက်က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

0 comments:

Post a Comment