Thursday, September 22, 2011

Filled Under:

အစိုးရသစ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္....22 Sep 2011

 ေရွ႔ေနဦးမင္းလြင္ဦး

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စား လွယ္မစၥတာ ကင္တားနား ျပန္သြားျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အစိုးရသစ္ရဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ပတ္သက္လို႕လႈပ္ရွား မႈေတြ လွ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ ေတြကို ေဖၚထုတ္အေရးယူျပီးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ ေကာ္မတီေတြ၊ ေကာ္မရွင္ေတြ ဖြဲ႕စည္းတာလားဆိုတာကိုေတာ့ အမ်ားၾကီးေစာင့္ၾကည့္ဖို႕လိုပါေသးတယ္။
ပထမဦးဆံုး တႏွစ္သက္တမ္းရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီကို ယခင္ၾကံ႕ဖြံ႕အတြင္းေရးမွဴးလုပ္ခဲ့ တဲ့ ဦးေဌးဦးက ဥကၠဌအျဖစ္ပါ၀င္ျပီး အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးပါ၀င္တဲ့ ေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို အျငိမ္းစားသံအမတ္ၾကီးမ်ား၊ အျငိမ္းစားပါေမာကၡမ်ား နဲ႕အျငိမ္းစားညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားပါ၀င္သူေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာကို လဲ ၆ ရက္ေန႕ထုတ္ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာေတြမွာ ဖတ္ရႈရပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလိုက္နာက်င့္သံုးဖို႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကိုျမွင့္တင္ေရးနဲ႕ကာကြယ္ေရးတို႕အတြက္အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကိုရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းတယ္လို႕ေဖၚျပထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ထေျမာက္ဖို႕အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာ တႏွစ္သက္တမ္းရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေကာ္ မတီ နဲ႕ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္မရွင္ကဘယ္လိုတာ၀န္ယူေဖၚေဆာင္မယ္ဆိုတာ ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးပါဘူး၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မတီက ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားရဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပဖို႕ အစီရင္ခံစာေရးဖို႕ပဲ တာ၀န္ ယူသလား၊ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေန နဲ႕ပတ္သက္လို႕ ႏိုင္ငံတကာကေထာက္ျပေျပာဆိုလာရင္ခုခံေခ်ပဖို႕ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းထားတာ လား ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရကို အစိုးရသစ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ကာကြယ္ေျပာဆို အစီရင္ခံစာေရးဖို႕သက္သက္ပဲရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းထားတာလားဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးပါဘူး။
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရမႈေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို နစ္နာသူမ်ား၊ခ်ိဳးေဖါက္ခံရသူမ်ားကတိုက္ရိုက္တိုင္ ၾကားႏိုင္တယ္လို႕လဲၾကားသိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ိဳးသားလုူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ရမဲ့လိပ္စာ နဲ႕ ရံုးတည္ရွိရာကို ေတာ့ ခုခ်ိန္ထိမသတ္မွတ္ရေသးပါဘူး၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံသား မ်ားရဲ႕မူလအခြင့္အေရးေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းလက္ရွိလိုက္နာ က်င့္သံုးေန တဲ့ ဥပေဒမ်ားနဲ႕အညီ ခံစားခြင့္ရရွိေစဖို႕ဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာစီတန္း လွည့္လည္ခြင့္နဲ႕လြတ္လပ္စြာစုရံုးပိုင္ခြင့္ တို႕ကို ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားနဲ႕ အညီခြင့္ျပဳေပး ရမွာျဖစ္တယ္၊ဒါေတြကိုေဖၚေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ဆိုတာက ေတာ့ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အေနနဲ႕ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕တရားဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕့ လက္ရွိျပဌာန္း ထားတဲ့ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၊ ၂၀၁၀ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒ ေတြ ျပဌာန္းျပီးျဖစ္တာမို႕ အလ်င္ အျမန္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္မဲ့သေဘာ မ်ိဳးေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတဦးကိုတရားရံုးရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ၂၄ ထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္မထားရဘူး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာမူမ်ားအျဖစ္ခ်မွတ္ထားတဲ့ လြတ္လပ္စြာတရား စီရင္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူ ရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ မႈခင္းမ်ားကိုစစ္ေဆးစီရင္ေရး၊ ဥပေဒနဲ႕အညီခုခံေခ်ပခြင့္ျပဳေရး၊ စတာေတြ နဲ႕ပတ္သက္လို႕ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွာလားဆိုတာကလဲသံသယျဖစ္စရာပါ။
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြကို အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြကက်ဴးလြန္ၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒီလူ႕ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြကိုျပဌာန္းဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ေတြအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ျခင္းရွိမရွိဆိုတာကို စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႕အနည္းဆံုး ဥပေဒနဲ႕အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းတဲ့ တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနၾကီးမ်ားဒါမွမဟုတ္ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ားမဟုတ္ပဲ လြတ္လပ္တဲ့ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္မွသင့္ေတာ္မယ္၊ဒါမွလဲ လူအမ်ားလက္ခံယံုၾကည္ၾကမွာျဖစ္တယ္။
ဒါ့အျပင္ေရွ႕ေတာ္သြင္း စာခၽြန္ေတာ္္ေတြထုတ္ဆင့္ေပးဖို႕ေလ်ာက္ထားတာေတြနဲ႕ ပတ္သက္ လို႕ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္ကပလပ္ခဲ့ရင္ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပး မွာလား ယခင္မဆလလက္ထက္ ကလို ဗဟိုတရားရံုးကဆံုးျဖတ္ျပီးစၤီးတဲ့အမႈေတြမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရမွားယြင္းေနရင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႕ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္ စီကိုႏို္င္ငံသားမ်ား ရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ အသနားခံစာတင္သလိုမ်ိဳးတိုင္ၾကားႏိုင္ျပီး၊ ၃၊ ၄ ႏွစ္ၾကာမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမွာ လားဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရအံုးမွာျဖစ္တယ္။
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြကိုက်ဴးလြန္တာဟာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္တန္းသူေတြဖက္က တင္ျပမဲ့သက္ေသေတြကို အာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊လိမ္လည္လွည့္ျဖားျပီးကတိေပးတာေတြမခံရ ေအာင္ အမ်ိဳးသားလုူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ က ဘယ္လိုအကာအကြယ္ေတြေပးမလဲ၊ အာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါ္က္မႈ ေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ရတဲ့သူေတြရဲ႕သက္သာခြင့္ကို ဘယ္လိုကုစားအေကာင္အထည္ ေဖၚေပးမလဲ ဆိုတာကိုသတိၾကီးစြာထား ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့လက္ရွိတာ၀န္ခန္႕အပ္ထားျခင္းခံထားရတဲ့သူေတြဟာ န၀တ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ႏိုင္ငံတကာအစိုးရနဲ႕ ကုလသမဂၢကို စစ္အစိုးရကိုယ္စားခုခံကာကြယ္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ေနလို႕ပါပဲ။
၂၀၁၄ ခုမွာအာစီယံရဲ႕အလွည့္က် ဥကၠဌေနရာကိုတာ၀န္ယူႏိုင္ဖို႕နဲ႕ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ စီးပြာေရးပိတ္ဆိုမႈရပ္စဲေစဖို႕ အစိုးရသစ္ရဲ႕ၾကိဳးပမ္းမႈတ ရပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာလို႕ရပါတယ္။ အာစီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားနဲ႕သံတမန္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးတိုးတက္မႈေတြအတြက္ ယခင္ အစိုးရမ်ားနဲ႕မတူတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕မူလအခြင့္အေရး၊ဒီမိုကေရစီအေရး နဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီကိုအဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားျပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ တႏိုင္ငံလံုးနဲ႕လႊမ္းျခံဳႏိုင္မဲ့ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိုလဲ လြတ္လပ္သူမ်ားနဲ႕ ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးနဲ႕ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျပီး အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို႕ေျပာ ဆိုစည္းရံုးႏိုင္ဖို႕အတြက္ယခုလိုဖြဲ႕စည္းလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ ေျမာက္ေရးကိစၥေတြ၊ အက်ဥ္းေထာင္ေတြအတြင္းလူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရတာေတြ၊ ျပဌာန္း ဥပေဒ ေတြနဲ႕မညီပဲတရားရံုးေတြမွာစစ္ေဆးစီရင္ေနတာေတြ ရန္ကုန္တိုင္းသတင္း တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ေအာင္သေျပစစ္ေၾကာေရး စခန္းေတြမွာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံေနရတာေတြကို ယခုဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္ အေရး ေကာ္မရွင္နဲ႕ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မတီတို႕ကဘယ္လိုအကာအကြယ္ေပးမွာလဲလို႕ေမးလာရင္ျဖင့္ လသားသာရွိေသးတဲ့အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံ ျပီးေစာင့္ၾကည့္ၾကပါဆိုျပီး အေၾကာင္းျပၾကအံုးမွာျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

0 comments:

Post a Comment