Monday, October 03, 2011

Filled Under:

၂၀၁၁ လယ္ယာေျမဥပေဒၾကမ္းနဲ႕ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး...3 October 2011

 ေရွ႔ေနဦးမင္းလြင္ဦး

၁၉၅၃ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒနဲ႕ ၁၉၆၅ သီးစားခ်ထား ေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒေတြကို ရုပ္သိမ္းျပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္လယ္ယာေျမဥပေဒၾကမ္းကိုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပဌာန္း ေတာ့မွာျဖစ္တယ္ ။ လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႕ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒေတြကို တေပါင္းတစည္းထဲ ထုတ္ျပန္ျပဌာန္း လိုက္တဲ့ဥပေဒလို႕ထင္ရေပမဲ့ အသစ္ျပဌာန္းမဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကိုထူးထူးျခားျခား အကာအကြယ္ေပးထားတာမေတြ႕ရပါဘူး။
လယ္ယာေျမကိုအသံုးခ်ခြင့္ျပဳျခင္းနဲ႕ပတ္သက္လို႕ေဖၚျပထားရာမွာဤဥပေဒျပဌာန္းအတည္မ ျပဳမီ တည္ဆဲေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီတရား၀င္လက္ရွိလက္ငုတ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ရမယ္ လို႕ပုဒ္မ ၃ (ခ) မွာေဖၚျပထားတာကိုေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလက္ရွိစစ္တပ္က အဓမၼသိမ္းယူထားတဲ့လယ္ယာေျမေတြ၊ အစိုးရနဲ႕နီးစပ္တဲ့ ယုဇန၊ ေဇကမၻာ၊ ထူးကုမၸဏီ၊ ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီ၊နဲ႕အျခားစီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား နဲ႕ ဦးပိုင္ကုမၸဏီေတြကသိမ္းယူထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြဆံုးရႈံးခဲ့ရတဲ့ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ခိုင္မာတဲ့အာမခံခ်က္တစံု တရာေပးမထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
ပုဒ္မ (၈)မွာ၂၀၁၁ ေျမယာဥပေဒအာဏာတည္ျပီးတဲ့ေနာက္လယ္ယာေျမအသံုးခ်ခြင့္ အျငင္း ပြားမႈ အရႈပ္အရွင္းျဖစ္လာရင္ ဦးစီးဌာနတြင္မွတ္ပံုတင္ထားျပီး မွသာတရား၀င္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိတယ္လို႕ဆိုထားပါတယ္။
လတ္တေလာလယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရတဲ့ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနနဲ႕ အာဏာပိုင္ မ်ားက ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနနဲ႕ေပါင္းျပီး ေျမယာသိမ္းယူခဲ့တာေတြျဖစ္တဲ့အတြက္နစ္နာမႈကို ကုစားဖို႕ရန္မလြယ္ကူတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လယ္ယာေျမေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အျငင္းပြားမႈေတြေပၚေပါက္လာရင္ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕နဲ႕ တိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ နယ္၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္၊ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုလယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕ေတြကသာ အဓိက အဆံုးအျဖတ္ ျဖစ္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
၀န္ၾကီးဌာနဟာအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕သေဘာတူညီမႈနဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႕ဆည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီး ဌာန က ဥကၠဌ အျဖစ္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနအၾကီးအကဲမ်ားက အဖြဲ႕၀င္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္းပါ၀င္တဲ့ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းရမည္လို႕ပုဒ္မ ၁၂ (က) မွာျပဌာန္းထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕အေနနဲ႕ လယ္ယာေျမအသံဳးခ်ခြင့္အတြက္ျပဌာန္းထားတဲ့စည္း ကမ္းခ်က္မ်ာကိုလိုက္နာေစရန္နဲ႕ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္မႈမ်ားကိုအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခြင့္တို႕အျပင္ လယ္ယာေျမအသံုးခ်ခြင့္ကိုျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္တဲ့အထိအခြင့္အာ ဏာေပးထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမွႈအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္က ဥပေဒနဲ႕အညီေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာျခင္းမရွိရင္ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးကိုတိုင္ၾကားတရားစြဲဆိုခြင့္ေပးထားတာကိုလဲ ပုဒ္မ ၁၄ မွာျပဌာန္းထားပါတယ္။ဒါေပမဲ့ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနနဲ႕၂၀၁၁ လယ္ယာေျမဥပ ေဒအရေဆာင္ရြက္တဲ့ ကိစၥရပ္အတြက္လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို တရားရံုးတခုခု တြင္တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳရဆိုျပီးပိတ္ပင္ထားတဲ့အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနနဲ႕ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအတိုင္းၾကိဳက္ေသာ္ရွိမၾကိဳက္ေသာ္ရွိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမဲ့သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
လယ္ယာေျမမႈခင္းမ်ားနဲ႕ပတ္သက္လို႕ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္က ခ်မွတ္တဲ့ အမိန္႕ သို႕မဟုတ္ စီရင္ခ်က္ကိုအတည္ျပဳႏိုင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ျပင္ဆင္ႏိုင္တယ္ ဒါမွမဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္တယ္လို႕ပုဒ္မ ၂၁ မွာ ဆိုထားတဲ့အတြြြက္ ၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာေနာက္ ဆံုးအတည္ျဖစ္တယ္လို႕ဆိုရမွာပါ။ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးအတြက္သိမ္းယူတဲ့လယ္ယာေျမမ်ား အတြက္နစ္နာေၾကးနဲ႕ေလ်ာ္ေၾကးကို နည္းဥပေဒျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးရမယ္လို႕ေဖၚျပထားတဲ့ အတြက္ ဘယ္အတိုင္းအတာနဲ႕သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးမယ္ဆိုတာကို အစိုးရအဖြဲ႕ကလြဲလို႕ ဘယ္သူမွမသိႏိုင္ပါဘူး၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႕အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္တဲ့ဥပေဒမ်ာကိုသီးျခားျပဌာန္းေပးမယ္လို႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ေဖၚ ျပခဲ့ေပမဲ့ယေန႕တိုင္ျပဌာန္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတာကသာဓကပါ။
လယ္ယာေျမကိုအသံုးခ်ျခင္းနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ပုဒ္မ ၂၃ မွာေဖၚျပထားရာမွာ ေတာင္သူလယ္ သမား မ်ားအေနနဲ႕မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားတဲ့ လယ္ယာေျမမွာမိမိစိတ္တိုင္းက် လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္ႏိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္သမတဟာေဒသတခုခုတြင္သီးႏွံအမ်ိဳးအစား တခုခုကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတခုခုတြင္လယ္ယာေျမကိုသတ္မွတ္တဲ့ နည္းလမ္းအတိုင္းအသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ္လို႕ထင္ျမင္ယူဆလ်င္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမမေလ်ာ့ ပါးေစေရးကိုအေလးထားစိစစ္ျပီးအဆိုပါသီးႏွံအမ်ိဳးအစားကိုစိုက္ပ်ိဳးရန္၊ နည္းလမ္းအတိုင္း လယ္ယာေျမကိုအသံုးခ်ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း သင့္ေလ်ာ္မယ္လို႕ထင္ျမင္တဲ့အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္ ဒါမွမဟုတ္ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္တယ္လို႕ေဖၚျပထားတဲ့အတြက္ စီမံကိန္းသီးႏွံအျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးခိုင္းရင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနနဲ႕ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိပဲ စိုက္ပ်ိဳးရမွာျဖစ္တယ္။ စီမံကိန္းသီးႏွံမ်ားအျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးလို႕ မေအာင္ျမင္မျဖစ္ထြန္းခဲ့ရင္ဘယ္လို တာ၀န္ယူမယ္ဆိုတာကိုေဖၚျပမထားတဲ့အျပင္ စည္းကမ္းခ်က္နဲ႕မကိုက္ညီရင္လယ္ယာေျမကို သိမ္းယူပိုင္ခြင့္ကိုလဲေပးထားတဲ့အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရးကိုအကာ အကြယ္ေပးထားတဲ့ဥပေဒလို႕မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ တဆက္တည္းလယ္ယာေျမအသံုးခ်ခြင့္နဲ႕ပတ္ သက္လို႕ ႏိုင္ငံေတာ္သမတ သို႕တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမတကခန္႕အပ္တဲ့အာဏာပိုင္ ဟာလိုအပ္တယ္လို႕ထင္ျမင္ယူဆလွ်င္ မည္သည့္လယ္ယာေျမကိုမဆို မိမိသတ္မွတ္တဲ့ နည္းလမ္းအတိုင္းအသံုးခ်ရန္ခြင့္ျပဳႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အကန္႕အသတ္မရွိလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလဲ ပုဒ္မ ၂၄ မွာျပဌာန္းထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ကေနလယ္ယာေျမေတြကိုစီမံခန္႕ခြဲတဲ့ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ပုဒ္မ ၂၅ ကေန ၂၇ထိျပဌာန္းထားရာမွာ ၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႕နည္းဥပေဒျပဳတဲ့အာဏာမွတပါး လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႕ခြဲျခင္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အျခားအာဏာအားလံုး သို႕မဟုတ္ တခုခုကို ဦးစီးဌာန ဒါမွမဟုတ္ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အဖြဲ႕အစည္းကို အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာနဲ႕၀န္ၾကီးဌာနကလႊဲအပ္ႏိုင္ တယ္လို႕ဆိုထားတဲ့အျပင္ လယ္ယာေျမ ကိုသတ္မွတ္တဲ့နည္းလမ္းအတိုင္းအသံုးခ်ရန္ ဆင့္ဆိုခ်က္ သို႕မဟုတ္ လယ္ယာေျမမွ ႏွင္ထုတ္ထိုက္သူမည္သူကိုမဆိုႏွင္ထုတ္ႏိုင္တဲ့အခြင့္ အာဏာကို ေအာက္ေျခအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္ကိုအကန္႕အသတ္မရွိေပးထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္တဲ့ဥပေဒနဲ႕ ၁၉၆၅ သီးစားခ်ထား ေရး ဥပေဒေတြကို ယခု ျပဌာန္းမဲ့ ၂၀၁၁ လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႕ရုပ္သိမ္းလိုက္တယ္လို႕ဆိုပါ တယ္။ဤ သို႕ရုပ္သိမ္းတဲ့အခါ အဆိုပါဥပေဒမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးခဲ့တဲ့ကိစၥရပ္ေတြပ်က္ ျပယ္ျခင္းမရွိေစရ။ မျပီးမျပတ္က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြက္ိုယခင္ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒမ်ား အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာမဟုတ္ပဲ ၂၀၁၁ လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႕သာစီရင္ဆံုးျဖတ္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရတဲ့ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနနဲ႕ အခက္အခဲမ်ားစြာရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႕ အသစ္ျပဌာန္းမဲ့ဥပေဒဟာ ေတာင္သူလယ္ သမား မ်ားရဲ႕အခြင့္အေရးကိုဘယ္လိုမွ အကာအကြယ္ေပးမထားဘူး ဆိုတာတင္ျပလိုက္ရ ပါတယ္ခင္ဗ်ား

0 comments:

Post a Comment