Monday, October 03, 2011

Filled Under:

ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မွူ ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ...၃ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၁

သတင္းေဆာင္းပါး ဟယ္လန္ဂ်ိဳး…..၂၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁
စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔္ အသြင္ ကူးေျပာင္းၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီ လမ္းစဥ္ကုိ အျပည့္အ၀ က်င့္သုံးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ၫွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ  မ်ားရွိေနသည္႔ အာရွတုိက္ရွိ ႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ႔ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံ မ်ား အ ၾကား ကြာဟမွူမ်ား ကို ေဆြးေႏြး၊ အျမင္ျခင္းဖလွယ္ ရန္  စက္တင္ဘာ လ ၂၃ ရက္ ေန႔ တြင္ အာရွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (Asian Human Rights Commission)    ႏွင္႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္႔ REDRESS  တို႔ပူးေပါင္း၍  “Reparation for  Torture’’  ဟူသည္႔ေခါင္းစဥ္ေအာက္ တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုက်င္းပခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေ၀း ပြဲ သို႕အေမရိကန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္၊ အေရွ႕တီေမာ၊ ဂ်ာမန္နီ ႏွင့္အာရွတုိက္ရွိ တရုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ကန္ေဘာဒီယား၊နီေပါ၊ သီရီလကၤာ၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒုိနီးရွား ၊ထိုင္း အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ  တက္ေရာက္လာသူ  ၂၀ ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အစည္းအေ၀း ကို ၂၃ ရက္ေန႕မွ ၂၅ ရက္ေန႔ ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ရံုး  ၊အခ်ိန္ နံနက္ ၉ ခြဲမွ ညေန ၆ နာရီ ထိ က်င္းပခဲ့ သည္။
အဆုိပါ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မွူ ႏွင့္ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ( torture) ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။ ပါ၀င္ သူ အမ်ားစု သည္ မိမိ ႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး လုပ္ငန္း ကို ၁၀  ႏွစ္ အထက္ လုပ္ ကိုင္ ခဲ့္သူ မ်ားလည္း ျဖစ္သည္႔ အေလွ်ာက္ ဌင္းတို႕ တြင္ ဤ စစ္တပ္၊ အာနာရွင္၊ အစိုးရ တို႕ျပည္သူမ်ား အေပၚ  ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မွူ ကိစၥ ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ေန႔စဥ္ အခ်ိန္တိုင္း ေျဖရွင္း ေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲ ကို တရုတ္ႏိုင္ငံ ၏ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မွူ အေျခအေန ႏွင့္ လက္ေရာက္က်ဴးလြန္ေသာ အာနာရွင္မ်ားကို အေရးမယူမွူ ႏွင့္ စခဲ့ သည္။ ထို႕ေနာက္ အျခားႏိုင္ငံ မ်ား ဆက္လက္တင္ျပ ေဆြးေႏြး ရာ တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ႏွိပ္စက္ ၫွဥ္းပန္းမႈပေပ်ာက္ေရး စာခ်ဳပ္  အား အေလးမထား၊ ဂရုမစုိက္ဘဲ ေခါင္းမာမာနဲ႔ အာနာ အားကုိးၿပီး ႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ား ၊ ဆင္းရဲ သားလူ နည္းစု တုိ႔အေပၚ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးဖိႏွိပ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ မွူ မ်ား ျပဳလုပ္ေန ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားလည္း ရွိေနသည္။
ထို႕အတူ၊အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ႏွိပ္စက္ ၫွဥ္းပန္းမႈပေပ်ာက္ေရး စာခ်ဳပ္ တို႔ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထား ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ က်င့္သံုး လိုက္နာမွုမရွိ ေသးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
ထို႔ေနာက္ ICCPR  အပိုဒ္ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္႔ အတိုင္း လူတစ္ဦးကို စစ္သံု႔ပန္းကဲ့ သို႔ ႏိွတ္စက္မွူမ်ား ၊ ၀န္ခံခ်က္ လို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔) အခ်က္အလက္ လို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ႏွင့္ နစ္နာသူ၏ မိသားစု ၊ေသြးသားေတာ္စပ္ သူမ်ား အား ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ စသည္႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လည္းေဆြးေႏြးၾကသည္။
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကေသာႏိုင္ငံ အမ်ားစုတြင္ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း အတြက္ တားဆီးသည္႔ ထိေရာက္သည္႔ဥပေဒမ်ားမရွိ ေပ။ ထို႔အတူ လက္ေရာက္က်ဴးလြန္ေသာ အာနာရွင္မ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲ မ်ားကိုလည္း အေရးယူေသာ ဥပေဒ မ်ားလည္း နည္းပါးေန ပါ သည္္။ဤ သို႔ျဖစ္ရ ျခင္းမွာ ဥပေဒ စိုးမိုးမွူမရွိ ျခင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္းခ်စားမွုမ်ား ၊ အာနာရွင္မ်ား၏ အာနာ ဆက္လက္ႀကီးစိုးေန ျခင္းေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။
အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ဤ သို႔ ေသာ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း ကိုအဆံုး သတ္သြားရန္အတြက္ မည္သို႕မည္ပံု လုပ္ေဆာင္သြားရ မည္ကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးသြားၾက ပါသည္။
အာရွ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ Mr. Basil Fernando က ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း ကို ခ်က္ျခင္း အဆံုး သတ္သြားရန္အတြက္ နည္းမရွိ ေပ ။ သို႕ေသာ္ ဆက္လက္မျဖစ္ပြားရန္အတြက္ တားဆီးနည္းမွာ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ မွူျဖစ္ ပါက အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ျဖန္႕ေ၀ျခင္း ႏွင့္ ခံရသူ ၊ႏွစ္နာသူမ်ားတိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရံုးမ်ားထားရို ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းျဖင့္အဆံုးသတ္သြားပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခအေနကုိ ဤ  အစည္းအေ၀းရလဒ္  ျဖင့္ သံုးသတ္ ၾကည္႔လ်င္  ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီလမွ လြတ္ေတာ္ မ်ားေခၚယူ၍  စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သုိ႔ တျဖည္းျဖည္း ကူးေျပာင္း လာေနပုံကုိ ေတြ႕ရသည္ ။ သို႔ေသာ္ ဤ ေျပာင္းလဲလာမွူသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမွူ ဟုသတ္မွတ္ရန္ ေစာေနေသး ပါ သည္။
ယခုတက္လာေသာ အစိုးရသစ္၏ အေျခအေန ကို ေစာင့္ ၾကည္႔ ရန္လို ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဤ  အစည္းအေ၀း ကဲ့သို႕ေသာ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေဆြးေႏြး မွူမ်ားကို မည္သည္႔အခါ မွ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ကိုမွု မသိရွိရေသး ေပ။ ထို႕အတူ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ကိုအဆံုး သတ္သြားရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ေသာ အာနာပိုင္မ်ား  အျပစ္ကင္းလြတ္ေန မွူ ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း  အဆံုးသတ္ ႏိုင္ရန္ မည္ သည္႔ အခိ်န္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္နည္း။


0 comments:

Post a Comment